W obronie wolności słowa w Polsce

Poniżej zamieszczam list skierowany do pana Jana Dwora­ka, prze­wod­niczącego Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewiz­ji w Warsza­w­ie, wys­tosowany przeze mnie w imie­niu zarzą­du Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka:

Odmowa kon­cesji Telewiz­ji Trwam jest uznan­iowa, nieuza­sad­niona, dyskrymin­u­ją­ca i ogranicza kon­sty­tucyjną wol­ność słowa. W imie­niu Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka żądamy rewiz­ji decyzji Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewiz­ji w spraw­ie Telewiz­ji Trwam. Odmowa przyz­na­nia przy­dzi­ału częs­totli­woś­ci w mul­ti­plek­sach naziem­nej telewiz­ji cyfrowej dla Telewiz­ji Trwam należącej do fun­dacji Lux Ver­i­tatis jest uznan­iowa, nieuza­sad­niona, dyskrymin­u­ją­ca i ogranicza kon­sty­tucyjną wol­ność słowa w Polsce. Zupełnie nie przekonu­je uza­sad­nie­nie prezen­towane przez człon­ka Kra­jowej rady pana Krzyszto­fa Lufa, że fun­dac­ja Lux Ver­i­tatis nie gwaran­towała odpowied­niego zabez­pieczenia finan­sowego. Za rażą­cy prze­jaw dyskrymi­nacji kato­lików uzna­je­my fakt nie przyz­na­nia kon­cesji katolick­iej telewiz­ji w kra­ju, gdzie pon­ad 90% oby­wa­teli określa siebie jako kato­lików” (według rapor­tu CBOS z 5 październi­ka 2011 roku 95% dorosłych Polaków uznało siebie za należą­cych do Koś­cioła katolick­iego[1]). „Jako oby­wa­tele Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej oraz podat­ni­cy utrzy­mu­ją­cy Kra­jową Radę przy­pom­i­namy jas­no zdefin­iowane obow­iąz­ki Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewiz­ji. W myśl art. 6 ustawy o radio­fonii i telewiz­ji: Kra­jowa Rada stoi na straży wol­noś­ci słowa w radiu i telewiz­ji, samodziel­noś­ci nadaw­ców i interesów odbior­ców oraz zapew­nia otwarty i plu­ral­isty­czny charak­ter radio­fonii i telewiz­ji[2]. Przy­pom­i­namy, że to wid­zowie decy­du­ją co chcą oglą­dać, a urzęd­ni­cy zobow­iązani usta­wowo są do sta­nia na straży wol­noś­ci słowa. Nie mogą im tego prawa ograniczać. Jako obroń­cy życia pod­kreślamy, że Telewiz­ja Trwam jest jedyną ogólnopol­ską stacją telewiz­yjną w pełni przekazu­jącą prawdę o człowieku przed nar­o­dze­niem i koniecznoś­ci ochrony życia każdego człowieka od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci”.

Dr inż. Antoni Zięba
Prezes Zarzą­du Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Musimy zde­cy­dowanie wys­tąpić w obronie Telewiz­ji Trwam. Obec­na sytu­ac­ja jest ana­log­icz­na do cza­sów komu­niz­mu, kiedy to wydawnict­wa katolick­ie nie mogły drukować książek i gazet z powodu braku papieru. Tak mówili komu­niś­ci, którzy dys­ponowali instru­men­ta­mi cen­zury i nacisku na wydawnict­wa katolick­ie. Obec­nie także drogą admin­is­tra­cyjną usiłu­je się pozbaw­ić ogólnopol­skiej katolick­iej telewizji.

Ks. abp Sła­woj Leszek Głódź w cza­sie 20-lecia Radia Mary­ja w Toruniu powiedzi­ał: „Dosyć tej recy­dy­wy! (…) Ludzie jak­by drugiej kat­e­gorii — ludzie wiary. Ile razy moż­na ich spy­chać na mar­gin­es społeczny?”.

Dwadzieś­cia poz­woleń dla innych telewiz­ji, ale ani jed­nej dla katolick­iej. Później będą się wyśmiewać, że katol­i­cy nie real­izu­ją w pełni naucza­nia Jana Pawła II. Gdzie się mają uczyć? Od lib­er­al­nych demor­al­izu­ją­cych nasze społeczeńst­wo telewiz­ji? Od tych dzi­en­nikarzy, którzy jakże częs­to manip­u­lu­ją, przekazu­ją nierzetelne swo­je infor­ma­c­je i komen­tarze? Musimy się zmo­bi­li­zować. To jest sprawa najwyższej wagi. To tych dzi­ałań oby­wa­tel­s­kich protestów kierowanych do Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewiz­ji wzy­wa­ją także dusz­pasterze, abyśmy się upom­nieli o miejsce dla Telewiz­ji Trwam, o miejsce Koś­cioła katolick­iego w sferze mediów. Piszmy listy, dzwońmy do Kra­jowej Rady Radio­fonii, wysyła­jmy faksy, prośmy naszych par­la­men­tarzys­tów, aby zde­cy­dowanie wys­tępowali w obronie Telewiz­ji Trwam i jej należnego miejs­ca na tzw. mul­ti­plek­sie cyfrowym”.


W obronie wol­noś­ci słowa w Polsce oraz zbrod­niczy pro­jekt Ruchu Palikota

Przyp­isy:

  1. Cen­trum bada­nia Opinii Społecznej, O religi­jnym i społecznym zaan­gażowa­niu Polaków w lokalnych parafi­ach, BS/141/2011, Fun­dac­ja Cen­trum Bada­nia Opinii Społecznej, Warsza­wa, listopad 2011.
  2. Ustawa z dnia 29 grud­nia 1992 roku o radio­fonii i telewiz­ji, Dz.U. 1993 Nr 7 poz. 34, s. 5.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Media i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.