Trybunał Konstytucyjny zweryfikuje przepisy dopuszczające uśmiercania chorych dzieci

Do Try­bunału Kon­sty­tucyjnego trafił wniosek o uznanie za niekon­sty­tucyjną tzw. przesłan­ki eugenicznej, zawartej w ustaw­ie antyabor­cyjnej z 1993 r.

Wniosek został złożony 27 październi­ka przez posła PiS‑u Bartłomie­ja Wróblewskiego w imie­niu 107 posłów z różnych ugrupowań, którzy pod­pisali się o uznanie niez­god­noś­ci z naszą Kon­sty­tucją tzw. przesłan­ki eugenicznej z ustawy chroniącej życie z 7 sty­cz­nia 1993 roku. Dopuszcza ona zabi­janie chorych dzieci, niepełnosprawnych przed narodzeniem.

Pod tym wnioskiem o uznanie za niekon­sty­tucyjną tzw. przesłan­ki eugenicznej, pod­pisała się ogrom­na więk­szość posłów z PiS–u, ale także posłowie z innych ugrupowań poli­ty­cznych. Cieszymy się z tego wniosku i ufamy, że Try­bunał Kon­sty­tucyjny uchyli artykuł z ustawy chroniącej życie, który mówi że moż­na dokony­wać zabój ma nien­ar­o­d­zonych dzieci­ach ze względów eugenicznych. Nie wiemy jaki będzie wynik, ale sytu­ac­ja ogól­na jest optymistyczna.

Wniosek ten został moc­no prawnie umo­ty­wowany, posłowie powołali się na dwa artykuły naszej Kon­sty­tucji: art. 30 Kon­sty­tucji mówią­cym o przy­rod­zonej i niezby­wal­nej god­noś­ci człowieka i art. 38 gwaran­tu­ją­cym prawną ochronę życia każde­mu człowiekowi.

Dzisiejsza nau­ka – medy­cy­na, biolo­gia, gene­ty­ka mówi jas­no, że człowiekiem jest się od poczę­cia, a więc stwierdze­nie niez­god­noś­ci tego artykułu zapisa­mi naszej Kon­sty­tucji wyda­je się być oczywiste.

Wiemy nieste­ty, że różne decyz­je zapada­ją w krę­gach sędziows­kich i dlat­ego mam gorącą prośbę, abyśmy otoczyli spec­jal­ną mod­l­itwą 15 sędz­iów Try­bunału Kon­sty­tucyjnego. W ich rękach jest życie czy śmierć tysię­cy pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. W pewnym zaokrą­gle­niu na bazie bar­barzyńskiego artykułu ustawy z 7 sty­cz­nia 1993 roku w Polsce ginie około 1000 dzieci rocznie. Nie ma tu żad­nej prze­sady w moim stwierdze­niu, że życie czy śmierć tysię­cy pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci jest w rękach 15 sędz­iów. Wszyscy ludzie wierzą­cy powin­ni otoczyć ich szczegól­ną mod­l­itwą i prosić o dary Ducha Świętego, dar mądroś­ci, umiejęt­ność, ale także dar męst­wa. Na początku pon­ty­fikatu Świę­ty Jan Paweł II mówił, że nie wystar­czy mieć wiedzę i mądroś­ci, ale trze­ba tę wiedzę i mądrość dobrze spożytkować. Potrzeb­na jest do tego cno­ta męst­wa, odwa­ga moral­na i cywilna. Otoczmy sędz­iów swo­ją mod­l­itwą, ale także wesprzyjmy ich dzi­ała­ni­a­mi obywatelskimi.

Sen­sownym jest wysyłanie listów, maili do par­la­men­tarzys­tów i sen­a­torów. Poprzez tę drogę może­my przekazać nasze stanowisko za życiem. Życiu Tak! dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.

Diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na nie tylko w Polsce, ale na całym świecie jest jeszcze na sto­sunkowo niskim poziomie. Kil­ka lat temu w bry­tyjskim cza­sopiśmie Inde­pen­dent, podane zostały wyni­ki badań sekcji dzieci nien­ar­o­d­zonych zabitych w wyniku abor­cji. Wyni­ki jas­no wskazu­ją, że w Wielkiej Bry­tanii na 3 tys. przeprowad­zonych sekcji praw­ie 50% diag­noz pre­na­tal­nych było błęd­nych. Bezpod­stawnie zabito dzieci na bazie błęd­nej diagnozy.

Kończy się czas zbiera­nia pod­pisów pod inic­jaty­wą oby­wa­tel­ską „Zatrzy­maj abor­cję”. Bard­zo proszę kapłanów, oso­by świeck­ie, oso­by sto­warzys­zone w różnych orga­ni­za­c­jach i gru­pach katolic­kich, żeby ten krót­ki czas wyko­rzys­tali na zbieranie pod­pisów, aby do Sej­mu trafiła znaczą­ca licz­ba pod­pisów osób, które mówią NIE! możli­woś­ci prawnej zabi­ja­nia poczę­tych dzieci ze względów eugenicznych.

Szczęść Boże!


Try­bunał Kon­sty­tucyjny zwery­fiku­je przepisy dopuszcza­jące uśmier­ca­nia chorych dzieci
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.