Archiwa tagu: Polityka

Zbrodniczy projekt Ruchu Palikota

Ruch Paliko­ta pro­ponu­je zabi­janie nawet 9‑miesięcznych nien­ar­o­d­zonych dzieci! 16 sty­cz­nia 2012 roku Ruch Paliko­ta złożył w sejmie pro­jekt zbrod­niczej ustawy abor­cyjnej „O świadomym rodzi­cielst­wie”. Celem pro­jek­tu jest między inny­mi przy­wróce­nie pełnej swo­body zabi­ja­nia dzieci do 12 tygod­nia życia w łonie mat­ki. Należy przy­pom­nieć, że w Polsce … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Media, Polityka | Otagowano , , , , | 230 komentarzy

Nacisk krajów bogatych na legalizację aborcji w krajach biednych

Niniejszy tekst doty­czy jed­nego z przykładów wielkiego zor­ga­ni­zowanego między­nar­o­dowego nacisku na kra­je biedne, w tym przy­pad­ku na kraj afrykańs­ki – Kenię, do wprowadzenia legal­iza­cji zbrod­ni abor­cji na poziomie kon­sty­tucji. Ten fakt potwierdza poniższy frag­ment pub­likacji, zamieszc­zony w „Naszym Dzi­en­niku”: „Wiceprezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Joe Biden w cza­sie swo­jej wiz­y­ty … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Polityka | Otagowano , , | 140 komentarzy

Możliwości leczenia naprotechnologią w Polsce

W Sejmie złożonych było kil­ka pro­jek­tów związanych z pro­ce­durą in vit­ro: 1. Pro­jekt Inic­jaty­wy Oby­wa­tel­skiej z Tuszy­na „Con­tra in vit­ro” – zakazu­je on całkowicie stosowanie pro­ce­dury in vit­ro, która w więk­szoś­ci niszczy poczęte życie ludzkie. Pon­ad­to narusza god­ność osobową małżonków oraz poczę­tych tą metodą dzieci. 2. Pro­jekt … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Naprotechnologia, Polityka | Otagowano , , | 90 komentarzy

Jak bronić życia?

Może­my wyróżnić następu­jące sposo­by obrony życia człowieka: Mod­l­it­wa Ucze­nie się Ucze­nie innych Pomoc Modlitwa

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Dziecko od poczęcia, Polityka | Otagowano , , | 82 komentarze

Tragedia nieletniej Agaty z Lublina i jej nienarodzonego dziecka — spojrzenie z dystansu

Anal­izę sytu­acji 14-let­niej Agaty z Lubli­na rzetel­nie omaw­ia Joan­na Najfeld oraz Tomasz P. Ter­likows­ki w książce, która jest tem­atem niniejszej prezen­tacji – „Aga­ta. Anato­mia manip­u­lacji”. Pub­likac­ja została wydana przez Wydawnict­wo AA oraz Wydawnict­wo FRONDA w 2008 roku. Poniżej przy­toczę krót­ki frag­ment, który zapowia­da powyższą pub­likację: „Zgwał­cona 14-lat­­ka wal­czy o pra­wo … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Media, Polityka | Otagowano , , | 34 komentarze