Archiwa tagu: Aborcja

Przeciwko dyskryminacji Telewizji Trwam

Niniejszy apel skierowany jest do wszys­t­kich kato­lików oraz ludzi, którzy chcą, aby w Polsce różnych opinii. Dlat­ego zachę­camy do włączenia się w akcję oby­wa­tel­skiego protes­tu prze­ci­wko dyskrymi­nacji Telewiz­ji Trwam, której decyzją Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewiz­ji odmówiono panowała prawdzi­wa wol­ność mediów i możli­wość prezen­towa­nia miejs­ca na mul­ti­plek­sie cyfrowym. Jest to kole­jny … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Media | Otagowano , , , | 86 komentarzy

Zbrodniczy projekt Ruchu Palikota

Ruch Paliko­ta pro­ponu­je zabi­janie nawet 9‑miesięcznych nien­ar­o­d­zonych dzieci! 16 sty­cz­nia 2012 roku Ruch Paliko­ta złożył w sejmie pro­jekt zbrod­niczej ustawy abor­cyjnej „O świadomym rodzi­cielst­wie”. Celem pro­jek­tu jest między inny­mi przy­wróce­nie pełnej swo­body zabi­ja­nia dzieci do 12 tygod­nia życia w łonie mat­ki. Należy przy­pom­nieć, że w Polsce … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Media, Polityka | Otagowano , , , , | 230 komentarzy

Fenomen powstania człowieka

Niniejsza audy­c­ja poświę­cona jest obronie życia człowieka od momen­tu poczę­cia. Bowiem życie człowieka rozpoczy­na się w momen­cie zapłod­nienia. Ta naukowa i medy­cz­na praw­da zaczy­na docier­ać do wszys­t­kich rodaków i ksz­tał­tować życie społeczne. Mam nadzieję, że będzie ona niebawem pod­stawą prawnych zapisów naszych parlamentarzystów.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Dziecko od poczęcia | Otagowano , | 88 komentarzy

Media a obrona życia

W cza­sie ostat­niej audy­cji przekazy­wałem infor­ma­c­je o zwycięst­wie słowac­kich obrońców życia, którzy wprowadzili obow­iązek infor­mowa­nia wszys­t­kich kobi­et, które planu­ją dokon­ać abor­cji, o człowieczeńst­wie nien­ar­o­d­zonego dziec­ka oraz o skutkach abor­cji dla zdrowia kobiety.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Polityka | Otagowano , | 97 komentarzy

Pięć pytań do polskich feministek

Ostat­nio rapor­towałem naszym słuchac­zom prze­bieg kon­fer­encji, poświę­conej turystyce abor­cyjnej. Przed­staw­iałem, jak niebez­piecz­na była ta kon­fer­enc­ja, jak doszło do jej zor­ga­ni­zowa­nia oraz o tym, że prak­ty­cznie same fem­i­nist­ki abor­cyjne mogły brać w niej udzi­ał. Zaproszeni do dyskusji pan­elowej prezen­towali jed­no­lite stanowisko pro-abor­cyjne. W odpowiedzi na spotkanie pod tytułem: „Turysty­ka abor­cyj­na … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Dziecko od poczęcia, Polityka | Otagowano , , , | 93 komentarze