Archiwa tagu: Aborcja

Przeciwko dyskryminacji Telewizji Trwam

Niniejszy apel skierowany jest do wszys­t­kich kato­lików oraz ludzi, którzy chcą, aby w Polsce różnych opinii. Dlat­ego zachę­camy do włączenia się w akcję oby­wa­tel­skiego protes­tu prze­ci­wko dyskrymi­nacji Telewiz­ji Trwam, której decyzją Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewiz­ji odmówiono panowała prawdzi­wa wol­ność mediów i możli­wość prezen­towa­nia miejs­ca na mul­ti­plek­sie cyfrowym. Jest to kole­jny … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Media | Otagowano , , , | 86 komentarzy

Zbrodniczy projekt Ruchu Palikota

Ruch Paliko­ta pro­ponu­je zabi­janie nawet 9‑miesięcznych nien­ar­o­d­zonych dzieci! 16 sty­cz­nia 2012 roku Ruch Paliko­ta złożył w sejmie pro­jekt zbrod­niczej ustawy abor­cyjnej „O świadomym rodzi­cielst­wie”. Celem pro­jek­tu jest między inny­mi przy­wróce­nie pełnej swo­body zabi­ja­nia dzieci do 12 tygod­nia życia w łonie mat­ki. Należy przy­pom­nieć, że w Polsce … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Media, Polityka | Otagowano , , , , | 230 komentarzy

Kanibalizm XXI wieku

W listopad­owym numerze 2009 roku „Nowego Państ­wa” – Nieza­leżnej Gaze­ty Pol­skiej ukazał się fotore­por­taż Han­ny Shen, zaty­tułowany „Made in Chi­na – Poabor­cyjny towar”, który ukazu­je współczes­ny kani­bal­izm abor­towanych (zabitych) dzieci w Chinach.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Dziecko od poczęcia, Polityka | Otagowano , , | 22 komentarze

Dzień Świętości Życia

Dzień 25 mar­ca, przy­pada­ją­cy w uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego, obchod­zony jest w Polsce jako Dzień Świę­toś­ci Życia. Ustanowie­nie tego dnia miało miejsce w 1998 roku przez Episkopat Pol­s­ki i stanow­iło odpowiedź na apel Jana Pawła II zawarty w encyk­lice Evan­geli­um vitae: „Pro­ponu­ję, naw­iązu­jąc także do sug­estii Kar­dy­nałów zgro­mad­zonych na Kon­sys­torzu … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Otagowano | 52 komentarze

Fenomen powstania człowieka

Niniejsza audy­c­ja poświę­cona jest obronie życia człowieka od momen­tu poczę­cia. Bowiem życie człowieka rozpoczy­na się w momen­cie zapłod­nienia. Ta naukowa i medy­cz­na praw­da zaczy­na docier­ać do wszys­t­kich rodaków i ksz­tał­tować życie społeczne. Mam nadzieję, że będzie ona niebawem pod­stawą prawnych zapisów naszych parlamentarzystów.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Dziecko od poczęcia | Otagowano , | 88 komentarzy