Spotkanie rodzin w Meksyku

Wys­tąpi­e­nie dr. inż. Antoniego Zię­by na VI Świa­towym Spotka­niu Rodzin w Meksyku w 2009 r.

Modlitwa orężem obrońców życia człowieka

Wasze Emi­nenc­je, Ekscelencje!
Drodzy Przyjaciele!

Przy­byłem tu, by mówić o World Prayer for Life, mod­l­itwie zrod­zonej wśród obrońców życia z całego świa­ta, zgro­mad­zonych na II Świa­towym Mod­litewnym Kon­gre­sie dla Życia, który odbył się w Krakowie-Łagiewnikach w 2007 r. Od tego cza­su ta mod­litew­na inic­jaty­wa inten­sy­wnie się rozwi­ja. Ludzie mod­lą się na całym świecie. Nasza strona inter­ne­towa odwiedzana jest przez około 20 tysię­cy osób każdego miesią­ca. Mod­l­it­wa ta uzyskała również bło­gosław­ieńst­wo kard. Stanisława Dzi­wisza i 25 księży kar­dy­nałów z całego świata.

Ter­az przys­tąpię do krótkiego przed­staw­ienia tej inic­jaty­wy modlitewnej.

Wiek XX i początek XXI to okres niekończą­cych się masowych zamachów na życie ludzkie: l woj­na świa­towa, II woj­na świa­towa ze szczegól­ną zbrod­nią Holo­caus­tu, zbrod­nicze rewoluc­je komu­nisty­czne, masowa abor­c­ja, eutanaz­ja, terroryzm.

Według rzetel­nych sza­cunków, w XXXXI wieku zabito poprzez abor­cję około jed­nego mil­iar­da nien­ar­o­d­zonych ludzi.

I woj­na świa­towa przyniosła śmierć ok. 10 mil­ionów ludzi, II woj­na świa­towa ok. 55 mil­ionów ofi­ar; woj­na z nien­ar­o­d­zony­mi 1 mil­iard ofi­ar. Ta stras­zli­wa woj­na z dzieć­mi nien­ar­o­d­zony­mi trwa i ostat­nio każdego roku przy­by­wa kole­jnych 50 mil­ionów ofiar.

Masowe zabi­janie poczę­tych dzieci rozpoczęło się w ubiegłym stule­ciu po „legal­iza­cji” zbrod­ni abor­cji przez komu­nisty­cznego ludobójcę W.I. Leni­na w Związku Sowieckim w 1920 roku.

Drugim przy­wód­cą, który zale­gal­i­zował częś­ciowo zbrod­nię abor­cji, był ludobój­ca Adolf Hitler; ten zbrod­niarz w 1936 roku wprowadz­ił w III Rzeszy „pra­wo” zezwala­jące na zabi­janie chorych, czy obar­c­zonych wada­mi dzieci nien­ar­o­d­zonych; w hitlerowskiej III Rzeszy zaczę­to masowo prak­tykować zbrod­nię eutanazji…

Dru­ga połowa XX wieku przyniosła legal­iza­cję zbrod­ni abor­cji w wielu kra­jach. Ta woj­na trwa i każdego roku przy­by­wa kole­jnych 50 mil­ionów zabójstw poczę­tych dzieci, co oznacza, że obec­nie każdego dnia w okrut­ny sposób pozbaw­ia się życia pon­ad 140 tysię­cy nien­ar­o­d­zonych ludzi.

Bóg — Daw­ca życia i jego jedyny Pan — dał V przykazanie „Nie zabi­jaj”, a na kar­tach Pis­ma Świętego zawarł dra­maty­czne ostrzeżenie:

Krew bra­ta twego głośno woła ku mnie z zie­mi!” (Rdz 4,10).

Sum­ie­nie ludzkoś­ci, liczącej dzisi­aj około 6 mil­iardów osób, obciąża zbrod­nia jed­nego mil­iar­da zabójstw. Trud­no spoko­jnie o tym mówić, nie sposób nawet pomyśleć o możli­woś­ci kary Bożej za to ogromne zło.

Świado­mi ogro­mu win, a także potę­gi Miłosierdzia Bożego, nie popadamy w zwąt­pi­e­nie, nie tracimy nadziei, ale z ufnoś­cią wołamy: „Jezu, ufam Tobie”.

Niech mi wol­no będzie przy­toczyć słowa św. Pawła — Apos­toła Narodów:

Gdzie jed­nak wzmógł się grzech, tam jeszcze obfi­ciej rozlała się łas­ka, aby jak grzech zaz­naczył swo­je królowanie śmier­cią, tak łas­ka prze­jaw­iła swe królowanie przez spraw­iedli­wość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrys­tusa, Pana naszego” (Rz 5,20–21).

Kochani, niech nas nie prz­er­aża stras­zli­we żni­wo cywiliza­cji śmier­ci, chciej­cie dostrzec oczy­ma wiary ogrom Łas­ki Jezusa Chrys­tusa, która „czeka” na tych, którzy z Pomocą Bożą pode­jmą zma­gania o obronę życia człowieka.
Widz­imy ogrom zbrod­ni i jesteśmy pewni mocą naszej wiary, że jest nam, każde­mu z nas, przy­go­towany ogrom Las­ki Wszech­moc­nego Boga do elim­i­nacji tego stras­zli­wego zła.

Warto tu przy­pom­nieć wypowiedź świętej Siostry Faustyny: „…wszel­ka łas­ka spły­wa przez mod­l­itwę” (Dz. 146).

Niech mi wol­no będzie przy­pom­nieć też tylko jed­ną wypowiedź samego Jezusa Chrys­tusa: „Wszys­tko, o co w mod­l­itwie prosi­cie, stanie się wam, tylko wierz­cie, że otrzy­ma­cie” (Mk 11,24).

Prag­nę wresz­cie przy­wołać słowa Mat­ki Bożej, zapisane w „Dzi­en­niczku” świętej Siostry Faustyny: „Córko moja, żądam od ciebie mod­l­itwy, mod­l­itwy i jeszcze raz mod­l­itwy za świat (…) wszędzie, zawsze, w każdym miejs­cu i cza­sie — czy w dzień, czy w nocy, ilekroć się prze­budzisz, módl się duchem. Duchem zawsze trwać na mod­l­itwie moż­na” (Dz. 325).

Ter­az prag­nę przed­staw­ić pro­gram mod­l­itwy Word Prayer for Life:
Świado­mi ogro­mu zła, jakiego doko­nano w świecie:

  • mil­ionów zamachów na życie człowieka: abor­cji, eutanazji, manip­u­lacji genetycznych;
  • dostrze­ga­jąc różno­rakie współczesne zagroże­nia życia człowieka;
  • ufa­jąc moc­no w Miłosierdzie i Wszech­moc Trój­je­dynego Boga: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz potężne orę­down­ict­wo Najświęt­szej Maryi Panny;

rozpoczy­namy 13 październi­ka 2007 roku, w dziewięćdziesiątą rocznicę Objaw­ień Fatim­s­kich, w Świa­towym Cen­trum Kul­tu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach stałą mod­l­itwę w intencjach:

  • prze­bła­gania Miłosiernego Boga za odrzu­cony dar życia,
  • wzros­tu sza­cunku dla życia każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres,
  • zapewnienia w usta­wodaw­st­wach wszys­t­kich kra­jów bezwarunk­owego prawa do życia każde­mu człowiekowi od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Naszy­mi codzi­en­ny­mi mod­l­it­wa­mi będą: dziesiątek Różań­ca Świętego oraz Koron­ka do Miłosierdzia Bożego.

Mod­l­itwę będziemy wspier­ać — w miarę możli­woś­ci — czy­na­mi miłosierdzia i apos­tolst­wem na rzecz obrony życia.

Apelu­je­my do wszys­t­kich ludzi dobrej woli o włączanie się w to dzieło mod­litewne oraz propagowanie go w swoich środowiskach.

Niech ta mod­l­it­wa będzie naszą odpowiedz­ią na słowa Słu­gi Bożego Jana Pawła II, zapisane w encyk­lice „Evan­geli­um vitae”: „Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka mod­l­it­wa za życie, przenika­ją­ca cały świat” (EV, nr 100).

Nie wyz­nacza­my żad­nych ram cza­sowych dla uczest­ników tej mod­l­itwy; niech każdy obroń­ca życia sam roztrop­nie zde­cy­du­je, jak dłu­go prag­nie uczest­niczyć w tym mod­litewnym dziele.

Oso­biś­cie jestem świad­kiem szczegól­nej łas­ki, a wręcz cudu doko­nanego przez Wszech­mogącego Boga za przy­czyną licznych modlitw.

Pol­s­ka jest pier­wszym kra­jem na świecie, który zdele­gal­i­zował abor­cję i wprowadz­ił pra­wo chroniące nien­ar­o­d­zone dzieci. Stało się to w 1993 roku, po 12 lat­ach ufnej mod­l­itwy tysię­cy ludzi o anu­lowanie „prawa aborcyjnego”.
Proszę więc wszys­t­kich was, drodzy przy­ja­ciele, postaw­cie mod­l­itwę na pier­wszym miejs­cu wśród wszys­t­kich waszych dzi­ałań na rzecz życia, a Wszech­mogą­cy Bóg i Mat­ka Boża pomogą wam osiągnąć zwycięst­wo w waszej walce na rzecz obrony życia zarówno w waszych kra­jach, jak i na całym świecie.

Strona inter­ne­towa Świa­towej Kruc­jaty Mod­l­itwy w intencji obrony życia człowieka: www.world-prayer-for-life.org