Przeciwko dyskryminacji Telewizji Trwam

Niniejszy apel skierowany jest do wszys­t­kich kato­lików oraz ludzi, którzy chcą, aby w Polsce różnych opinii. Dlat­ego zachę­camy do włączenia się w akcję oby­wa­tel­skiego protes­tu prze­ci­wko dyskrymi­nacji Telewiz­ji Trwam, której decyzją Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewiz­ji odmówiono panowała prawdzi­wa wol­ność mediów i możli­wość prezen­towa­nia miejs­ca na mul­ti­plek­sie cyfrowym. Jest to kole­jny przykład dyskrymi­nacji władz wobec Telewiz­ji Trwam, Radia Mary­ja i dzieł zrod­zonych wokół tej radiostacji. Poniżej przy­taczam apel Ojca Dyrek­to­ra Tadeusza Rydzy­ka, dyrek­to­ra Radia Maryja:

Zwracamy się do wszys­t­kich, którym dro­ga jest wol­ność w naszej ojczyźnie o pomoc w uzyska­niu od Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewiz­ji miejs­ca na tak zwanym mul­ti­plek­sie. Jest ono potrzeb­ne, aby moż­na było odbier­ać pro­gram Telewiz­ji Trwam po wprowadze­niu w najbliższym cza­sie cyfrowego sys­te­mu nadawa­nia. Obec­nie mamy do czynienia z sytu­acją, gdy poszczególne pod­mio­ty otrzy­mu­ją nawet po kil­ka miejsc na mul­ti­plek­sie. Miejs­ca te są przyz­nawane pod­miotom nie tylko z for­mal­nego punk­tu widzenia tysiące razy słab­sze od Fun­dacji Lux Ver­i­tatis, ale i z uchy­bi­eni­a­mi for­mal­ny­mi. Jeśli zostaniemy także w tej spraw­ie wyk­luczeni to utracimy poważną możli­wość ewan­ge­liza­cji i będzie to następ­ne dzi­ałanie dyskrymin­u­jące kato­lików. Dzięku­ję za zrozumienie”.

O. Tadeusz Rydzyk, dyrek­tor Radia Maryja

Propozy­c­ja pis­ma, które moż­na wysłać do Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewiz­ji jest następująca:

Jan Dworak
Prze­wod­niczą­cy Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewizji
Skw­er ks. kard. Ste­fana Wyszyńskiego 9
01–015 Warsza­wa

My, niżej pod­pisani, żądamy od Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewiz­ji przyz­na­nia Telewiz­ji Trwam należnego miejs­ca na tzw. mul­ti­plek­sie. Żądamy zaprzes­ta­nia dyskrymi­nacji katolic­kich mediów”.

Protest powinien zaw­ier­ać następu­jące dane oso­by broniącej wol­noś­ci mediów w Polsce: imię i nazwisko, adres zamieszka­nia oraz numer PESEL. Po wypełnie­niu pis­mo należy wysłać na adres: Radio Mary­ja, ul. Żwir­ki i Wig­ury 80, 87–100 Toruń.

Zwracam się z gorą­cym apelem o czynne włącze­nie się w oby­wa­tel­ską akcję prze­ci­wko dyskrymi­nacji Telewiz­ji Trwam przy przyz­nawa­niu licencji na nadawanie w tech­nice cyfrowej. Od wielu lat bowiem pod­kreślamy szczegól­ną rolę Radia Mary­ja, Telewiz­ji Trwam i Naszego Dzi­en­ni­ka w zapewnie­niu wszys­tkim oby­wa­telom Pol­s­ki przekazu o życiu, jego obronie i zagroże­ni­ach. Telewiz­ja Trwam nieustan­nie stoi na straży obrony życia każdego człowieka od momen­tu poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci. Dlat­ego nie może jej zabraknąć na nowej cyfrowej plat­formie przekazu telewiz­yjnego. Decyz­ja Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewiz­ji jest kole­jnym przykła­dem dyskrymi­nacji i próbą ograniczenia wol­noś­ci mediów w Polsce.

W której telewiz­ji moż­na sys­tem­aty­cznie przekazy­wać prawdę o obronie życia człowieka nien­ar­o­d­zonego, starszego czy cier­piącego lub niepełnosprawnego? Gdzie może­my przekazy­wać społeczeńst­wu prawdę doty­czącą pro­ce­dury in vit­ro? Nieste­ty więk­szość telewiz­ji pub­licznych prowadzi w tych obszarach szczegól­ną „poli­tykę infor­ma­cyjną”. Częs­to pow­tarzane jest hasło, iż „pro­ce­du­ra in vit­ro jest pro­ce­durą życia”. Tym­cza­sem jest ona tech­niczną manip­u­lacją, której skutkiem jest śmierć więk­szoś­ci embri­onów, czyli poczę­tych istot ludz­kich (rzetelne dane wskazu­ją na 60–90%). Telewiz­ja komer­cyj­na pomi­ja także infor­ma­c­je na tem­at napro­tech­nologii – ety­cznej, efek­ty­wnej i eko­nom­icznej metody leczenia niepłod­noś­ci małżeńskiej. Batalia o miejsce Telewiz­ji Trwam na tzw. mul­ti­plek­sie jest walką o wol­ność mediów i powszech­ny dostęp do prawdy o życiu człowieka oraz potrze­bie jego ochrony. W imię sol­i­darnoś­ci wszys­t­kich obrońców życia człowieka trze­ba zde­cy­dowanie wys­tąpić do Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewiz­ji z protestem prze­ci­wko dyskrymi­nacji kato­lików w Polsce. Proszę również o mod­l­itwę, aby władze naszego państ­wa postępowały ucz­ci­wie i spraw­iedli­wie wobec kato­lików i umożli­wiły dostęp do nowoczes­nych środ­ków przekazu.


Prze­ci­wko dyskrymi­nacji Telewiz­ji Trwam
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, Media i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.