Polacy za obroną życia

Sfałs­zowane zostały infor­ma­c­je na tem­at licz­by pod­pisów zebranych pod proabor­cyjną inic­jaty­wą usta­wodaw­czą „Ratu­jmy kobi­ety 2017”.

Środowiska lewicowe i fem­i­nisty­czne opra­cow­ały bar­barzyńs­ki pro­jekt nowej ustawy abor­cyjnej, która miała zezwalać na zabi­janie poczę­tych dzieci bez żad­nych ograniczeń do 12 tygod­nia życia dziec­ka w łonie mat­ki. Według tego pro­jek­tu abor­c­ja miała­by się dokony­wać u 15 — let­nich dziew­cząt bez zgody i wiedzy opiekunów. Był to pro­jekt ogrom­nie niebez­pieczny dla życia dzieci nien­ar­o­d­zonych, ale także dla życia i zdrowia kobi­et, które bez zas­tanowienia pod­dawały­by się pro­ce­durze abor­cji.

Komitet jak twierdz­ił zebrał blisko 400 tys. pod­pisów pod proabor­cyjną inic­jaty­wą usta­wodaw­czą „Ratu­jmy Kobi­ety 2017”. Wstęp­na wery­fikac­ja pod­pisów doko­nana w Kance­larii Sej­mu pokaza­ła, że było jedynie nieco pon­ad 200 tys. pod­pisów. Dwa razy zawyżono liczbę pod­pisów. Jest to skan­dal, bo kłamie się naszych par­la­men­tarzys­tów, opinię pub­liczną i próbu­je się w ten zafałs­zowany sposób zdoby­wać popar­cie społeczne.

Nazwa proabor­cyjnej inic­jaty­wy brz­mi „Ratu­jmy kobi­ety”. Czy przed­staw­iciel­ki tej inic­jaty­wy nie potrafię przyjąć do wiado­moś­ci fak­tu naukowo – medy­cznego, że życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia i w momen­cie poczę­cia decy­du­je się płeć człowieka. Od momen­tu poczę­cia jest się mężczyzną albo kobietą.

W okrut­nych planach fem­i­nist­ki i lewica jed­noczą się, żeby wprowadz­ić pełną swo­bodę zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Pytam ich: dlaczego kobi­ety nar­o­d­zone, doma­ga­cie się bezkarnoś­ci zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dziew­czynek w łonie mat­ki? Jest to niekon­sek­wentne spo­jrze­nie na sprawę, ponieważ jest się kobi­etą od momen­tu poczę­cia. Jak widz­imy, kobi­ety nar­o­d­zone chcą pełnej swo­body zabi­ja­nia kobi­et nien­ar­o­d­zonych. Nie zważa­ją na fak­ty medy­czne, które jas­no mówią że w drugim miesiącu życia dziec­ka w łonie mat­ki człowiek ma dalece wyk­sz­tał­cony układ ner­wowy, reagu­je na bodźce zewnętrzne i odczuwa ból. W Polsce zbrod­nicza pro­ce­du­ra abor­cji wykony­wana jest bez żad­nego znieczu­le­nia na dzieci­ach nien­ar­o­d­zonych. Bar­barzyńst­wo, które chcą nien­ar­o­d­zonym kobi­etom zgo­tować kobi­ety nar­o­d­zone. Mam nadzieję, że ten pro­jekt upad­nie w naszym parlamencie.

Chci­ałbym przy­pom­nieć, że Pola­cy są za ochroną życia człowieka. Środowiska fem­i­nisty­czne zebrały ok. 200 tys. pod­pisów za swo­bodą zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Nasze środowiska ucz­ci­wych ludzi szanu­ją­cych życie zebrały 830 tys. pod­pisów. Mamy prze­bi­cie czterokrot­nie więk­sze. W 1990 roku w poprzed­nim stule­ciu, kiedy rozpoczy­na się noc­na deba­ta społecz­na na tem­at prawa do życia, Sejm ogłosił kon­sul­tację i wezwał wszys­t­kich oby­wa­teli naszego państ­wa, żeby w formie pisem­nej przekaza­li swo­je stanowisko: czy należy utrzy­mać w mocy starą, proabor­cyjną ustawę (z 27 kwiet­nia 1956 roku) zezwala­jącą na prak­ty­cznie nieogranic­zone zabi­janie poczę­tych dzieci, czy wprowadz­ić nowe pra­wo chroniące życie nien­ar­o­d­zonych. Do sej­mu wpłynęło pon­ad mil­ion siedem­set tysię­cy pisem­nych odpowiedzi naszych rodaków. Praw­ie 90% było za prawem do życia, był to wiel­ki reko­rd. W 1996 roku komu­niś­ci prze­jęli pełną władzę. Alek­sander Kwaśniews­ki, Sejm i Sen­at od razu zaczęli dążyć do legal­iza­cji zbrod­ni abor­cji. Ruch pro-life zmo­bi­li­zował się. Zebral­iśmy wów­czas 3 mil­ionów pod­pisów za utrzy­maniem prawa do życia dla poczę­tych dzieci.

W 2007 roku odbyło się głosowanie nad zmi­aną Kon­sty­tucji i wprowadzenia czterech słów: od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci. Za dopre­cy­zowaniem tej ochrony kon­sty­tucyjnej życia zebra­no 508 tys. pod­pisów. Prze­ciw było niecałe 2 tys. Pola­cy są za życiem!

Szczęść Boże!

 


Pola­cy za obroną życia

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.