Uroczystość Wszystkich Świętych

W uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych wspom­i­namy nie­zlic­zone rzesze Świę­tych, których Koś­ciół ofic­jal­nie kan­on­i­zował, a także tych których świę­tość jest znana tylko Panu Bogu.

Z tej okazji chci­ałbym przy­pom­nieć parę istot­nych spraw, które cieszą chrześ­ci­jan i obrońców życia. Ta uroczys­tość wskazu­je nam, że mamy życie wieczne. My chrześ­ci­janie na śmierć patrzymy nie jako koniec naszego ist­nienia, ale jako moment prze­jś­cia do życia wiecznego. Takim momentem jest także nar­o­dze­nie, prze­jś­cie z życia w łonie mat­ki do życia poza orga­nizmem mat­ki. Prze­jś­cie do życia wiecznego widz­imy w świ­etle naszych doświad­czeń jako chrześcijan.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Uroczystość Wszystkich Świętych została wyłączona

Zatrzymajmy aborcję

Apelu­ję o zaan­gażowanie się w zbieranie pod­pisów pod inic­jaty­wą oby­wa­tel­ską „Zatrzy­maj aborcję”.

Inic­jaty­wa została zapoc­zątkowana we wrześniu 2017 roku przez warsza­ws­kich obrońców życia. Przy­go­towali gotowy pro­jekt now­eliza­cji ustawy chroniącej życie z 7 sty­cz­nia 1993 roku i zamierza­ją wykreślić z tejże ustawy możli­wość zabi­ja­nia dzieci chorych i niepełnosprawnych. Dzisi­aj ogrom­na więk­szość pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci zabi­janych jest na pod­staw­ie względów eugenicznych, z przy­czyn pode­jrzenia niepełnosprawnoś­ci bądź choroby.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Zatrzymajmy aborcję została wyłączona

XXXVII-lecie powstania Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

12 październi­ka minęła 37. roczni­ca pow­sta­nia Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci. Inic­ja­tora­mi i orga­ni­za­tora­mi Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci są katol­i­cy świec­cy współpracu­ją­cy z Insty­tutem Rodziny przy Papieskiej Akademii Teo­log­icznej w Krakowie (kierowanym przez dr Wandę Półtawską – człon­ka Papieskiej Rady ds. Rodziny) oraz Wydzi­ałem Dusz­pasterst­wa Rodzin Kurii Met­ro­pol­i­tal­nej w Krakowie.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania XXXVII-lecie powstania Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci została wyłączona

Zatrzymajmy aborcję eugeniczną

Zachę­cam wszys­t­kich do akty­wnego włączenia się w zbieranie pod­pisów pod inic­jaty­wą „Zatrzy­maj abor­cję”. Do 20 listopa­da mamy zebrać min­i­mum 100 tys. podpisów.

Potrzeb­na jest duża mobi­liza­c­ja wśród naszych zna­jomych, w parafi­ach, sto­warzyszeni­ach i orga­ni­za­c­jach, w których dzi­ałamy. Musimy zebrać nie tylko 100 tys., ale mil­ion pod­pisów, by później móc przekazać je do par­la­men­tu. Ilość zebranych pod­pisów pokaże, ilu ludzi mówi zde­cy­dowane stop zabi­ja­niu dzieci chorych, niepełnosprawnych przed nar­o­dze­niem. W Polsce ze względów eugenicznych ginie około 1000 dzieci rocznie. Gdy­by ta ustawa przeszła przez par­la­ment i pod­pisana została now­eliza­c­ja ustawy z 7 sty­cz­nia 1993 roku przez prezy­den­ta Andrze­ja Dudę, był­by to wiel­ki krok w budowa­niu cywiliza­cji życia w naszej Ojczyźnie.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Zatrzymajmy aborcję eugeniczną została wyłączona

Przed Dniem Papieskim

Na początku październi­ka od wielu lat w naszej Ojczyźnie obchod­zony jest Dzień Papies­ki. Uroczys­toś­ci w Krakowie prze­b­ie­gać będą pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego ma przy­pom­i­nać nam, że w drodze ku dobru, w drodze za nauczaniem Świętego Jana Pawła II nie może­my ustać ani osłab­nąć, ale tę drogę powin­niśmy pokony­wać z nadzieją. W poprzed­nim spotka­niu pod­kreślałem wielkie zasłu­gi ks. Arcy­bisku­pa Kar­dy­nała Karo­la Woj­tyły w dziele obrony życia. Wiel­ki Świę­ty, nasz rodak całe swo­je życie związał ze szczegól­ną sprawą obrony świę­toś­ci życia każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ral­ny kres.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Przed Dniem Papieskim została wyłączona