Polacy za obroną życia

Sfałs­zowane zostały infor­ma­c­je na tem­at licz­by pod­pisów zebranych pod proabor­cyjną inic­jaty­wą usta­wodaw­czą „Ratu­jmy kobi­ety 2017”.

Środowiska lewicowe i fem­i­nisty­czne opra­cow­ały bar­barzyńs­ki pro­jekt nowej ustawy abor­cyjnej, która miała zezwalać na zabi­janie poczę­tych dzieci bez żad­nych ograniczeń do 12 tygod­nia życia dziec­ka w łonie mat­ki. Według tego pro­jek­tu abor­c­ja miała­by się dokony­wać u 15 — let­nich dziew­cząt bez zgody i wiedzy opiekunów. Był to pro­jekt ogrom­nie niebez­pieczny dla życia dzieci nien­ar­o­d­zonych, ale także dla życia i zdrowia kobi­et, które bez zas­tanowienia pod­dawały­by się pro­ce­durze abor­cji.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Polacy za obroną życia została wyłączona

Dobre wiadomości z zagranicy

Pol­s­ka lekar­ka dr Katarzy­na Jachi­mow­icz wal­czą­ca w Nor­wegii w obronie klauzuli sum­ienia wygrała pro­ces odwoław­czy przed sądem w Skien. W Rosji potężnieje ruch pro-life. Pon­ad mil­ion pod­pisów zebra­no w Rosji pod wnioskiem za obroną życia nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Jest to ogrom­ny sukces Rosji, w którym koś­cioły prak­ty­cznie nie mają żad­nych mediów, a przez wiele dziesię­ci­ole­ci manip­u­lowano i okłamy­wano opinię publiczną.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Dobre wiadomości z zagranicy została wyłączona

830 tysięcy podpisów za życiem

Komitet inic­jaty­wy „Zatrzy­maj abor­cję” złożył 30 listopa­da 2017 roku w Sejmie oby­wa­tel­s­ki pro­jekt ustawy, który wykreśla z pra­wodaw­st­wa przesłankę eugeniczną. Pod wnioskiem pod­pisało się pon­ad 830 tys. osób.

830 tys. pod­pisów to naprawdę imponu­ją­ca licz­ba oby­wa­teli, którzy w sposób widoczny na piśmie powiedzieli życiu TAK! Opowiedzieli się za obroną życia także tych chorych i niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania 830 tysięcy podpisów za życiem została wyłączona

Prezydium Episkopatu apeluje: zamiast aborcji – adopcja dzieci

Prezy­di­um Episkopatu apelu­je w spraw­ie ochrony prawa do życia od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Przy­toczę cytat z Apelu Księży Biskupów:

Pra­wo do życia jest pod­sta­wowym prawem każdego człowieka. Każde dziecko ma pra­wo żyć, także dziecko chore. Musimy szczegól­nie chronić pra­wo bezbron­nego dziec­ka żyjącego pod sercem mat­ki, tak samo jak chron­imy życie dziec­ka po jego nar­o­dz­i­nach. O tym, że od chwili poczę­cia ist­nieje już oso­ba ludz­ka, choć dopiero w fazie embri­on­al­nej, w bezs­porny sposób mówi współczes­na nau­ka. Obrona życia dzieci nien­ar­o­d­zonych nie jest zatem kwest­ią tylko religii czy świato­poglą­du, lecz należy do najbardziej fun­da­men­tal­nych obow­iązków każdego człowieka.”

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Prezydium Episkopatu apeluje: zamiast aborcji – adopcja dzieci została wyłączona

Trybunał Konstytucyjny zweryfikuje przepisy dopuszczające uśmiercania chorych dzieci

Do Try­bunału Kon­sty­tucyjnego trafił wniosek o uznanie za niekon­sty­tucyjną tzw. przesłan­ki eugenicznej, zawartej w ustaw­ie antyabor­cyjnej z 1993 r.

Wniosek został złożony 27 październi­ka przez posła PiS‑u Bartłomie­ja Wróblewskiego w imie­niu 107 posłów z różnych ugrupowań, którzy pod­pisali się o uznanie niez­god­noś­ci z naszą Kon­sty­tucją tzw. przesłan­ki eugenicznej z ustawy chroniącej życie z 7 sty­cz­nia 1993 roku. Dopuszcza ona zabi­janie chorych dzieci, niepełnosprawnych przed narodzeniem.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Trybunał Konstytucyjny zweryfikuje przepisy dopuszczające uśmiercania chorych dzieci została wyłączona