Po głosowaniu sejmowym w sprawie projektu „Zatrzymaj aborcję”

Sejm skierował do dal­szych prac w komisji pro­jekt ustawy Komite­tu Oby­wa­tel­skiego „Zatrzy­maj Abor­cję”. Nato­mi­ast w pier­wszym czy­ta­niu odrzu­cony został oby­wa­tel­s­ki pro­jekt komite­tu „Ratu­jmy Kobi­ety 2017” lib­er­al­izu­ją­cy przepisy aborcyjne.

W Sejmie 10 sty­cz­nia 2018 roku głosowano nad dwoma pro­jek­ta­mi ustaw oby­wa­tel­s­kich. Pier­wszym był pro­jekt ustawy Komite­tu Oby­wa­tel­skiego „Zatrzy­maj Abor­cję”, cieszą­cy się popar­ciem Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki, pod którym zebra­no 830 tys. pod­pisów naszych oby­wa­teli. Drugim był bar­barzyńs­ki pro­jekt środowisk fem­i­nisty­cznych i lewicowych o fałszy­wej nazwie „Ratu­jmy kobi­ety” zezwala­ją­cy na nieogranic­zone niczym zabi­janie nien­ar­o­d­zonych dzieci do 12 tygod­nia życia w łonie mat­ki. Pro­jekt także dopuszczał na liczne wyjąt­ki zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci po 12 tygod­niu życia.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Po głosowaniu sejmowym w sprawie projektu „Zatrzymaj aborcję” została wyłączona

Zamierzenia na rok 2018

W Stanach Zjed­noc­zonych guber­na­tor stanu Ohio pod­pisał ustawę zakazu­jącą zabi­ja­nia dzieci nien­ar­o­d­zonych ze względów eugenicznych

W grud­niu 2017 roku w amerykańskim stanie Ohio wprowad­zono nowe pra­wo, które zakazu­je zabi­ja­nia poczę­tych dzieci, u których wykry­to Zespół Dow­na. To o co wal­czymy dzisi­aj w Polsce w ramach inic­jaty­wy oby­wa­tel­skiej „zatrzy­maj abor­cję” stało się już fak­tem w jed­nym ze Stanów w USA. Grat­u­lu­je­my amerykańskim obroń­com życia. Cieszymy się, że wal­ka toczy się nie tylko u nas w Europie, ale także w Stanach Zjed­noc­zonych. Tam obroń­cy życia wal­czą i odnoszę konkretne sukcesy. Zakaz abor­cji eugenicznej w Stanie Ohio uratu­je niejed­no amerykańskie, nien­ar­o­d­zone dziecko zagrożone śmier­cią tylko dlat­ego, że ma wadę gene­ty­czną. Wprowad­zono przy tym zakazie sankc­je karne. Kto dop­uś­ci się takiej abor­cji, może zostać oskarżony o zabójst­wo czwartego stop­nia. Lekarze mają być pozbaw­iani licencji, czyli prawa wykony­wa­nia zawodu.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Zamierzenia na rok 2018 została wyłączona

Papież Franciszek i polscy biskupi w obronie życia każdego poczętego dziecka

Chci­ałbym przed­staw­ić dwa ważne doku­men­ty: Słowo KEP na Niedzielę Świętej Rodziny (31 grud­nia 2017r.) i słowa Papieża Fran­cisz­ka wypowiedziane pod­czas Mszy św. w bazylice watykańskiej w Uroczys­tość Świętej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, 1 sty­cz­nia 2018 r

Księża biskupi zawar­li bard­zo moc­ne i jed­noz­naczne wezwanie do ochrony życia dzieci poczę­tych. Naw­iązu­jąc do aktu­al­nej sytu­acji w naszej Ojczyźnie bard­zo moc­no zaak­cen­towali konieczność wprowadzenia prawnej ochrony życia dzieci nien­ar­o­d­zonych, niepełnosprawnych i chorych. Tytuł brz­mi „Kochać, nie zabi­jać!”. Te słowa mają naszych poli­tyków zmo­bi­li­zować do prowadzenia wzmoc­nionej i posz­er­zonej ochrony życia nien­ar­o­d­zonych. Musimy wye­lim­i­nować z naszego usta­wodaw­st­wa możli­wość zabi­ja­nia dzieci niepełnosprawnych i chorych przed narodzeniem.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Papież Franciszek i polscy biskupi w obronie życia każdego poczętego dziecka została wyłączona

Odwołanie przez władze UJ konferencji „Prawo dziecka do życia”

Pod naporem lewicowej Par­tii Razem odwołano przez prorek­to­ra Col­legium Medicum Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego kon­fer­encję pt. „Ety­ka w medy­cynie – Pra­wo dziec­ka do życia”.

Planowana od wielu miesię­cy XXVIII kon­fer­enc­ja ety­cz­na pt. „Ety­ka w medy­cynie – Pra­wo dziec­ka do życia”, miała się odbyć w Uni­w­er­syteckim Szpi­talu Dziecię­cym w Krakowie. Miało to być spotkanie zor­ga­ni­zowane z długiego cyk­lu kon­fer­encji naukowych opra­cow­anych przez dr. hab. n. teol. ks. Luc­jana Szczepa­ni­a­ka SCJ – kapelana szpitala.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Odwołanie przez władze UJ konferencji „Prawo dziecka do życia” została wyłączona

Refleksje przed Bożym Narodzeniem

Bóg stwarza każdego z nas, każde poczęte dziecko. W momen­cie poczę­cia Bóg obdarza człowieka nieśmiertel­ną duszą. Jest to wielkie wydarze­nie, ponieważ stworze­nie ludzkie, ten mały człowiek będzie żył całą wieczność.

Chci­ałbym przy­pom­nieć infor­ma­c­je z biologii roz­wo­ju człowieka przed nar­o­dze­niem. Posłużę się tek­stem opra­cow­anym przez dr nauk med. Józe­fę Deszczową:

Dzień 1 Życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia. W tej chwili zosta­ją określone takie cechy dziec­ka, jak: płeć, kolor oczu, włosów i skóry, ten­denc­ja do wysok­iego lub niskiego wzros­tu, krzep­kie zdrowie lub skłon­ność do pewnych chorób.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Refleksje przed Bożym Narodzeniem została wyłączona