Zapłodnienie początkiem życia

Od którego momen­tu człowiek ma pra­wo do życia?

Życie zaczy­na się w momen­cie poczę­cia. Jest to fakt bio­log­iczny, medy­czny i niepodważalny.

Praw­da o początku życia ludzkiego jest sze­roko dostęp­na nie tylko w spec­jal­isty­cznych wydawnictwach przez­nac­zonych dla lekarzy, naukow­ców lecz także w pub­likac­jach pop­u­larno naukowych i podręcznikach szkolnych.

Poniżej zna­j­du­ją się przykład­owe wypowiedzi naukow­ców i lekarzy pochodzące z różnych pub­likacji, a które potwierdza­ją prawdę, że życie każdego człowieka ma swój początek w momen­cie poczęcia:

Prof. dr med. J. Lejeune

 „Przyję­cie za pewnik fak­tu, że po zapłod­nie­niu pow­stała nowa isto­ta ludz­ka nie jest sprawą upodobań czy opinii. Ludz­ka natu­ra tej isto­ty od chwili poczę­cia do staroś­ci nie jest metafizy­cznym twierdze­niem, z którym moż­na się spier­ać, ale zwykłym fak­tem doświad­czal­nym[1]

Dr nauk przy­rod­niczych R. Kurniewicz-Witczakowa

 „Nowe życie – życie Waszego dziec­ka zaczy­na się w momen­cie zespole­nia ze sobą żeńskiej komór­ki jajowej i męskiej – plem­ni­ka. Pow­sta­je jed­na komór­ka, która zaw­iera wszys­tkie cechy przekazane przez komór­ki rodzi­ciel­skie i jest ona wypad­kową dwóch różnych linii dziedz­ict­wa oraz stanowi pod tym wzglę­dem jedyny i niepow­tarzal­ny zaw­iązek nowego życia. Ten wiel­ki cud natu­ry, jakim jest zapłod­nie­nie (…) jest początkiem życia dziec­ka w łonie mat­ki[2].”

Prof. dr hab. Z. Bielańska-Osuchowska

 „Połącze­nie się jąder komórkowych jaja i plem­ni­ka jest to najważniejszy moment zapłod­nienia – pow­stanie nowego orga­niz­mu. Od momen­tu połączenia się jąder komórkowych jaja i plem­ni­ka rozpoczy­na się rozwój nowego człowieka[3].”

Prof. dr hab. n. med. Maria Rybakowa

 „W świ­etle obec­nej wiedzy nie ule­ga wąt­pli­woś­ci, że życie człowieka zosta­je zapoc­zątkowane w następst­wie połączenia się dwu komórek rozrod­czych — gamet — żeńskiej i męskiej w postać komór­ki macierzys­tej zwanej zygotą, która od tej chwili zaczy­na żyć włas­nym ryt­mem. I już od tego momen­tu określone zosta­je indy­wid­u­alne podłoże gene­ty­czne i zakodowany ksz­tałt wszys­t­kich cech nowej isto­ty ludzkiej”[4].

 • Dziecko rozpoczy­na życie jako poje­dyncza komór­ka, mniejsza od krop­ki na końcu tego zda­nia[5].
 • Pier­wsza komór­ka nowo poczętej isto­ty ludzkiej ma śred­nicę o wymi­arze około 0,1 mm! 
 • W niej zapisany jest już cały wspani­ały pro­gram dal­szego roz­wo­ju człowieka. Czymże są osiąg­nię­cia dzisiejszej tech­ni­ki, łącznie z mikroelek­tron­iką, wobec wspani­ałoś­ci, złożonoś­ci i pre­cyzji, która zaw­iera się w poczętej isto­cie ludzkiej. 
 • Ten maleń­ki człowiek z biegiem lat rozwinie się, stworzy kole­jne dzieła sztu­ki i tech­ni­ki.

  TWOJE ŻYCIE I ŻYCIE WIELKICH TWÓRCÓW ROZPOCZĘŁO SIĘ W MOMENCIE POCZĘCIA[6]!

  Słowa kluc­zowe: embri­on, płód, dziecko poczę­cie, życie, zapłodnienie


  Przyp­isy:
  1. Wiedza i Życie” nr 11 z 1986, s. 8. 
  2. Nasze dziecko”, red. prof. dr hab. med. J. Kopczyńs­ka-Siko­rs­ka, Państ­wowy Zakład Wydawnictw Lekars­kich, Warsza­wa 1994, s. 31. 
  3. Z. Bielańs­ka-Osu­chows­ka, „Jak zaczy­na się życie człowieka”, Wydawnict­wo Naukowe PWN, Warsza­wa 1994, s. 34. 
  4. G. L. Flana­gan, „9 pier­wszych miesię­cy życia”, Państ­wowy Zakład Wydawnictw Lekars­kich, Warsza­wa 1973. 
  5. Podziw i sza­cunek, w: „Służ­ba życiu”, wyd. 4, Kraków 2007, s. 16.