Sukces seksedukacji typu A w Stanach Zjednoczonych

Typy edukacji seksualnej: A, B, C

– wychowanie do czys­toś­ci – absty­nencji sek­su­al­nej (chasti­ty edu­ca­tion, absti­nence-only edu­ca­tion)

– bio­log­icz­na edukac­ja sek­su­al­na (bio­log­i­cal sex edu­ca­tion); pro­mu­ją­ca przekaz infor­ma­cji bio­log­icznych oraz wiedzy na tem­at antykon­cepcji, nie uwzględ­nia zasad etycznych

– złożona edukac­ja sek­su­al­na zaw­ier­a­ją­ca oba powyższe pode­jś­cia (com­pre­hen­sive sex edu­ca­tion)[1].

Począt­ki dzi­ałań związanych z wprowadze­niem edukacji sek­su­al­nej związane są z rok­iem 1928 i założoną wów­czas w Berlin­ie przez Man­gusa Hirschfel­da Świa­tową Ligą Reformy Sek­su­al­nej. Orga­ni­za­c­ja to sku­pi­ała znanych wów­czas lib­er­al­nych sek­suologów, których celem było między innymi:

 • rozpowszech­nie­nie antykoncepcji,
 • legal­iza­c­ja abor­cji, prosty­tucji,
 • upowszech­nie­nie rozwodów
 • wprowadze­nie do szkół edukacji sek­su­al­nej pro­mu­jącej jedynie wiedzę bio­log­iczną i antykoncepcję.

Cele Świa­towej Ligi Reformy Sek­su­al­nej akty­wnie real­i­zowała założona w Szwecji w 1933 roku Nar­o­dowa Liga Wychowa­nia Sek­su­al­nego, która w 1945 roku przy­czyniła się do wprowadzenia w szwedz­kich szkołach obow­iązkowej edukacji sek­su­al­nej. W Stanach Zjed­noc­zonych akty­wną dzi­ałal­ność na rzecz edukacji sek­su­al­nej prowadzi pow­stała w 1964 roku Rada Stanów Zjed­noc­zonych ds. Infor­ma­cji i Edukacji Sek­su­al­nej (SIECUS) wraz z Amerykańskim Sto­warzysze­niem Wykład­ow­ców, Dorad­ców i Ter­apeutów ds. Sek­su (AASECT). Powszech­nie edukację sek­su­al­ną w Europie Zachod­niej zaczę­to wprowadzać pod koniec lat 60 i na początku lat 70[2].

Obec­nie w skali glob­al­nej najbardziej akty­wną dzi­ałal­ność prowadzi Między­nar­o­dowa Fed­er­ac­ja Planowanego Rodzi­cielst­wa (Inter­na­tion­al Planned Par­ent­hood Fed­er­a­tion), założona w 1952 roku i posi­ada­ją­ca fil­ie w pon­ad 100 kra­jach. Fed­er­ac­ja ta ma pow­iąza­nia z liczny­mi orga­ni­za­c­ja­mi: Bank Świa­towy, UNEPA, UNICEEF, WHO, Fun­dac­ja FORDA, Fun­dac­ja Rock­e­fellera, sto­warzyszenia i fun­dac­je pol­skie (Fed­er­ac­ja na Rzecz Kobi­et i Planowa­nia Rodziny, Cen­trum Praw Kobi­et, OŚKA, Fed­er­ac­ja Ste­fana Batorego). Wszys­tkie wspom­ni­ane insty­tuc­je finan­su­ją poli­tykę anty­na­tal­isty­czną, ośmiesza­ją kon­cepcję czys­toś­ci i nieroz­er­wal­noś­ci małżeńst­wa, niszczą fun­da­men­ty chrześ­ci­jańskiej ety­ki i rodziny[3].

USA – absty­nenc­ka edukac­ja sek­su­al­na doprowadz­iła do pozy­ty­wnych zmi­an w społeczeństwie!

W lat­ach 90-tych XX wieku w Stanach Zjed­noc­zonych władze oświa­towe i państ­wowe zaczęły sukcesy­wnie wyco­fy­wać się z pro­gramów lib­er­al­nej i per­misy­wnej edukacji sek­su­al­nej. W miejsce wcześniejszych zaczę­to wprowadzać pro­gramy wychowa­nia pro­mu­jące poza­małżeńską absty­nencję sek­su­al­ną oraz wier­ność małżeńską. Zaowocow­ały one pozy­ty­wny­mi zmi­ana­mi w tamte­jszym społeczeńst­wie. Dla porów­na­nia w 1988 roku jedynie 2% amerykańs­kich nauczy­cieli w szkołach śred­nich zale­cało absty­nencję jako jedyny pewny środek zapo­b­ie­ga­nia ciąży oraz chorobom wen­erycznym[4]. Według danych The School Health Poli­cies and Pro­grams Study, w 2000 roku aż w 96% amerykańs­kich szkołach śred­nich nauczano, że najlep­szą metodą zapo­b­ie­ga­nia niech­cianej ciąży jest absty­nenc­ja sek­su­al­na[5]. Bry­tyjs­ki naukowiec dr T. Stam­mers w cza­sopiśmie „Post­grad­u­ate Med­i­cine Jour­nal” tak opisu­je sukces amerykańskiego naucza­nia edukacji seksualnej:

USA doświad­czyły spad­ku zarówno ciąż, jak i abor­cji u nielet­nich. 30-pro­cen­towy spadek ciąż u nielet­nich w USA spowodował powrót do najniższego poziomu od 1946 roku. Jedyne jak dotąd opub­likowane bada­nia zre­cen­zowane przez ekspertów, doty­czące wyjaśnienia przy­czyn wskazu­ją, że zmi­ana pier­ws­zorzęd­nych zachowań sek­su­al­nych (ogranicze­nie bądź redukc­ja sto­sunków sek­su­al­nych, nie zaś stosowanie zabez­pieczeń) ma tu znaczącą rolę. 66-pro­cen­towy spadek ciąż u nieza­mężnych nas­to­latek między rok­iem 1991 a 1995 przyp­isu­je się wzros­towi zachowań absty­nenc­kich; 53-pro­cen­towy spadek w licz­bie ciąż nielet­nich między rok­iem 1991 a 2001 przyp­isu­je się zmi­anom w zachowa­ni­ach sek­su­al­nych, włącza­jąc w to absty­nencję. Ale jak dotąd rząd Wielkiej Bry­tanii zda­je się nie zauważać tak uderza­ją­cych dowodów[6]”.

Poniższa tabela ukazu­je pozy­ty­wne efek­ty absty­nenck­iej edukacji sek­su­al­nej, która jest real­i­zowana w USA od lat 90 ubiegłego wieku. Wśród nich należy wyróżnić: obniże­nie odset­ka nas­to­latków akty­wnych sek­su­al­nie, spadek odset­ka nas­to­latków po inic­jacji sek­su­al­nej oraz zmniejsze­nie iloś­ci nas­to­latków posi­ada­ją­cych więcej niż 4 part­nerów sek­su­al­nych[7].

Rok 1980 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007
Wskaźnik ciąż wśród nas­to­latek (15–19 lat) na 1000 kobiet 110,0[8] 115,3 108 99,6 91,4 85,7 79,5 72,7 69,5 71,5 42,5[9]
Wskaźnik abor­cji wśród nas­to­latek (15–19 lat) na 1000 kobiet 71,4[10] 37,4 33,9 29,4 27,1 24,7 22,6 20,7 19,1 19,3 18,7[11]

W ostat­nich lat­ach w USA daje się zauważyć zmniejsza­ją­cy się wskaźnik urodzeń wśród nas­to­latek (15–19 lat). Poniżej zna­j­du­ją się dane statysty­czne doty­czące tychże urodzeń, w przelicze­niu na 1000 nas­to­latek w wieku 15–19 lat[12]:

Rok 1980 1991 2005 2006 2007 2008 2009
Wskaźnik urodzeń wśród nas­to­latek (15–19 lat) na 1000 kobiet 53,0[13] 61,8 40,5 41,9 42,5 41,5 39,1

Nato­mi­ast poniższy wykres przed­staw­ia następu­jące wskaźni­ki: wskaźnik ciąż wśród nas­to­latek w wieku 15–19 lat na 1000 kobi­et (teen preg­nan­cy rates), wskaźnik urodzeń wśród nas­to­latek (15–19 lat) na 1000 kobi­et (teen birth rates) oraz wskaźnik abor­cji dla tej samej grupy wiekowej (teen abor­tion rates). Podane dane doty­czą lat 1991–2009[14].

W powyższym dia­gramie moż­na zaob­ser­wować zmniejsza­ją­cy się odsetek ciąż oraz abor­cji wśród nas­to­latek w wieku 15–19 lat. Powo­dem tych pozy­ty­wnych trendów jest rozpowszech­ni­an­ie edukacji sek­su­al­nej typu A, czyli wychowanie do czys­toś­ci przed­małżeńskiej, które zostało zapoc­zątkowane w lat­ach 90-tych. Ten­denc­je te potwierdza opub­likowana na początku lutego 2010 roku przez Ras­mussen Reports Sur­vey anki­eta, która wykaza­ła, że połowa Amerykanów uważa edukację sek­su­al­ną opartą wyłącznie na absty­nencji za skuteczną, pod­czas gdy jedynie 42% uważa ją za nieskuteczną. Nato­mi­ast 80% respon­den­tów stwierdz­iła, że nauczanie dzieci o sek­sie należy do rodz­iców[15]. Wzras­ta­jące popar­cie dla mod­elu edukacji sek­su­al­nej opartej na absty­nencji potwierdza­ją bada­nia prowad­zone w szkołach, z których wyni­ka, że w 2000 roku aż w 96% amerykańs­kich szkołach śred­nich nauczano, że najlep­szą metodą zapo­b­ie­ga­nia niech­cianej ciąży jest absty­nenc­ja sek­su­al­na. Mod­el edukacji sek­su­al­nej typu A przynosi ogromne korzyś­ci, które potwierdza­ją zestaw­ione w niniejszym tekś­cie dane statystyczne.


Przyp­isy:

 1. Com­mit­tee on Ado­les­cence, Con­dom Use by Ado­les­cent, w: Amer­i­can Acad­e­my of Pedi­atrics, „Pedi­atrics”, Vol. 107, No 6 June 2001, s. 1466.
 2. Por. K. Urban, Doświad­czenia USA i Wielkiej Bry­tanii: nieskuteczność bio­log­icznej edukacji sek­su­al­nej (typu B lub C) oraz skuteczność absty­nenck­iej edukacji sek­su­al­nej (typu A),w: „Służ­ba Życiu”, nr 1/2007, s. 3.
 3. E. Wejbert-Wąsiewicz, Oświa­ta sek­su­al­na w Polsce. His­to­ria i współczes­ność, w: „Kul­tura”, nr 4(25), sier­pień 2011, s. 151.
 4. J. E. Dar­roch, D. J. Landry, S. Singh, Chang­ing Emphases in Sex­u­al­i­ty Edu­ca­tion In U.S. Pub­lic Sec­ondary Schools, 1988–1999, w: „Fam­i­ly Plan­ning Per­spec­tives”, Vol. 32 No. 5, September/October 2000, s. 204.
 5. J. San­tel­li, M. A. Ott, M. Lyon, in., Absti­nence and absti­nence-only edu­ca­tion: A review of U.S. poli­cies and pro­grams, w: Jour­nal of Ado­les­cent Health,Vol. 38, 2006, s. 77.
 6. T. Stam­mers, As easy as ABC? Pri­ma­ry pre­ven­tion of sex­u­al­ly trans­mit­ted infec­tions, w: „Post­grad­u­ate Med­i­cine Jour­nal”, Vol. 81, 2005, s. 275.
 7. Guttmach­er Insti­tute, U.S. Teenage Preg­nan­cies, Births and Abor­tions: Nation­al and State Trends and Trends by Race and Eth­nic­i­ty, Jan­u­ary 2010, s. 7.
 8. J. C. Abma, G. M. Mar­tinez, W. D. Mosh­er, in., Teenagers in the Unit­ed States: Sex­u­al Activ­i­ty, Con­tra­cep­tive Use, and Child­bear­ing, 2002, w: „Vital and Health Sta­tis­tics”, Series 23, nr 24, s. 3, Hyattsville, Mary­land, Decem­ber 2004.
 9. Wskaźnik urodzeń wśród nas­to­latek poniżej 20 roku życia, w: http://www.census.gov/compendia/statab /2012/tables/12s0080.pdf
 10. U.S. Depart­ment of Health and Human Ser­vices, Cen­ters for Dis­ease Con­trol and Pre­ven­tion, Nation­al Cen­ter for Health Sta­tis­tics, Health, Unit­ed States, 2010: with Spe­cial Fea­ture on Death and Dying, Hyattsville, MD, Feb­ru­ary 2011, trend tables 116.
 11. Abor­tions by select­ed char­ac­ter­is­tics: 1990 to 2007, w: http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/ 12s0102.pdf
 12. B. E. Hamil­ton, Ph.D.; J. A. Mar­tin, M.P.H.; S. J. Ven­tu­ra, M.A., Divi­sion of Vital Sta­tis­tics, Births: Pre­lim­i­nary Data for 2009, w: „ Nation­al Vital Sta­tis­tics Reports”, Vol­ume 59, Num­ber 3, 21 Decem­ber 2010, s. 12.
 13. J. C. Abma, G. M. Mar­tinez, W. D. Mosh­er, in., Teenagers in the Unit­ed States: Sex­u­al Activ­i­ty, Con­tra­cep­tive Use, and Child­bear­ing, 2002, w: „Vital and Health Sta­tis­tics”, Series 23, nr 24, s. 3, Hyattsville, Mary­land, Decem­ber 2004.
 14. About Teen Preg­nan­cy, w: http://www.cdc.gov/TeenPregnancy/AboutTeenPreg.htm
 15. K. Gilbert, Half of Amer­i­cans Con­sid­er Absti­nence Edu­ca­tion Effec­tive: Poll, w:http:/www.Lifesitenews. com/news/archive/ldn/2010/feb/10021106.