Seksedukacja w Polsce

Polski model „wychowania do życia w rodzinie” przynosi pozytywne rezultaty!

W mediach często podejmowana jest tematyka edukacji seksualnej w polskiej szkole. Często pojawiają opinie mówiące o tym, że w polskim systemie oświaty nie realizuje się edukacji seksualnej młodzieży, co miałoby powodować negatywne skutki dla młodzieży i dla całego społeczeństwa. Tymczasem wprowadzony do polskiego systemu oświaty w 1998 roku „wychowania do życia w rodzinie”, odpowiada edukacji seksualnej typu A.

Polska na tle krajów o permisywnej edukacji seksualnej jak Wielka Brytania czy Szwecja charakteryzuje się:

  • Najniższą liczbą zajść w ciążę na 1000 nastolatek (15-19 lat);
  • Najniższą liczbą aborcji na 1000 nastolatek;
  • Najniższą liczbą ogółem aborcji na 1000 mieszkańców;
  • Najniższymi wskaźnikami zakażeń HIV i zachorowań na AIDS.

W celu potwierdzenia powyższych danych, poniżej zostaną przedstawione typy edukacji seksualnej realizowane w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dla dokonania porównania wybrano trzy kraje, w których realizowana jest edukacja seksualna typu B. Są to: Niemcy, Szwecja (obecnie w wielu kręgach podawana jest za kraj, którego model edukacji seksualnej należałoby upowszechnić) oraz Wielka Brytania.

Tabela: Urodzenia żywe, aborcje oraz HIV-AIDS ogółem i wśród nastolatek w wybranych krajach europejskich w 2008 roku

Lp Wyszczególnienie Polska Szwecja Wielka Brytania Niemcy
1 Liczba ludności ogółem 38 115 641 9 182 927 61 191 951 82 217 837
2 Liczba nastolatek w wieku 15-19 lat 1 324 231 309 280 1 942 500 2 263 821
3 Liczba dzieci żywo urodzonych przez nastolatki w wieku 15-19 lat 21 126 1 839 50 168 21 682
4 Liczba legalnie przerwanych ciąż ogółem* 506 38 049 209 113 114 484
5 Liczba legalnie przerwanych ciąż przez nastolatki w wieku 15-19 lat 42 7 338 44 974 13 300
6 Liczba zdiagnozowanych przypadków zakażeń HIV 753 383 7 386 2 843
7 Liczba zdiagnozowanych przypadków zachorowań na AIDS 159 73** 729 486
8 Liczba zdiagnozowanych przypadków HIV i AIDS 912 456 8 115 3 329
9 Liczba zdiagnozowanych przypadków HIV i AIDS na 100 000 mieszkańców 2,39 4,97 13,26 4,05
10 Liczba dzieci żywo urodzonych przez nastolatki w wieku 15-19 lat na 1000 nastolatek 15,95 5,95 25,83 9,58
11 Liczba legalnie przerwanych ciąż przez nastolatki w wieku 15-19 lat na 1000 nastolatek 0,03 23,73 23,15 5,88
12 Liczba legalnie przerwanych ciąż ogółem na 1000 mieszkańców 0,01 4,14 3,42 1,39

Dane zamieszczone w tabeli pochodzą z Eurostatu – Europejskiego Urzędu Statystycznego (za 2008 rok). Źródła danych:

  1. Dla wierszy 1-5 tabeli: EUROSTAT – http:/ /epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ page/portal/population/data/database
  2. Dla wierszy 6-7: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional

Office for Europe, HIV/AIDS surveillance in Europe 2009, Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 2010, s. 25,51.

* Podane w tabeli dane odnoszą się do roku 2008, a więc dotyczą sytuacji ochrony życia poczętych dzieci w Polsce na mocy ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku, która dopuszcza aborcję, czyli zabicie nienarodzonego dziecka w trzech wyjątkowych sytuacjach. Natomiast w Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii prawo dopuszcza aborcję na żądanie. W 1997 roku do 1998 zalegalizowano w Polsce aborcję na żądanie i wówczas zarejestrowano 3047 przerwań ciąży! Dane z tabeli nie uwzględniają jednak aborcji dokonywanych w tzw. podziemiu, które w Polsce szacowane jest na około 7 do 14 tysięcy przerwań poczętego życia rocznie.

** Dane za rok 2007

Przedstawione dane statystyczne jednoznacznie wykazują, że prowadzone od wielu lat w Polsce wychowanie prorodzinne (edukacja seksualna typu A) daje najlepsze wskaźniki. Przywołane dane świadczą także o tym, że masowe promowanie środków antykoncepcyjnych nie eliminuje problemu nieplanowanych ciąż i aborcji u nieletnich.

Z zestawienia wynika również, że abstynencja i wierność (promowane w edukacji seksualnej typu A) stanowią najpewniejszy sposób zapobiegania HIV-AIDS. Prezerwatywa bowiem nie zapewnia 100% ochrony przed HIV oraz przed zajściem w ciążę. Odsetek kobiet, które poczynają dziecko w ciągu roku podczas stosowania prezerwatywy według różnych źródeł wynosi 14 (Food and Gdug Administration (FDA), 1997), 16 (Guttmacher Institute, 2000). „Family Planning Perspective” (1999) zawodność antykoncepcyjną prezerwatyw w grupie ubogich dziewcząt żyjących w konkubinacie określa nawet na 71,7 (liczba niezaplanowanych ciąż u 100 kobiet stosujących prezerwatywę w ciągu roku. W medycznym czasopiśmie „British Medical Journal” przedstawiono badania, wykazujące, że 52% osób badanych zdarzyło się ześlizgnięcie lub pęknięcie prezerwatywy w ciągu ostatnich 3 miesięcy[1].

Skuteczność prezerwatywy w prewencji HIV/AIDS wynosi od 60 do 90%[2]. Ponadto autorzy wielu medycznych pism, między innymi „Lancet” podają, że:

„Intensywna polityka promowania prezerwatyw może przyczynić się do wzrostu a nie do spadku ryzyka związanego z podejmowaniem stosunków seksualnych bez zabezpieczenia, gdyż ma niezamierzony efekt zachęcania do większej aktywności seksualnej.”[3]


Przypisy:

  1. J. Kelly, Using condoms to prevent transmission of HIV, A. Grazioli, Abstinence and fidelity are only fully effective means of prevention, w: „British Medical Journal”, Vol. 312, 8 June 1996, s. 1478.
  2. S. D. Pinkerton, P. R. Ambramson, Effectiveness of condoms in preventing HIV transmission, w: „Social Science & Medicine”, Vol. 44, No 9, May 1997, s. 1303-1312.
  3. J. Richens, J. Imrie, A. Copas, Condoms and seat belts: the pararels and the lessons, w: „Lancet”, Vol. 355, No 9201, 29 January 2000, s. 400-403.

Możliwość komentowania jest wyłączona.