Seksedukacja w Polsce

Pol­s­ki mod­el „wychowa­nia do życia w rodzinie” przynosi pozy­ty­wne rezultaty!

W medi­ach częs­to pode­j­mowana jest tem­aty­ka edukacji sek­su­al­nej w pol­skiej szkole. Częs­to pojaw­ia­ją opinie mówiące o tym, że w pol­skim sys­temie oświaty nie real­izu­je się edukacji sek­su­al­nej młodzieży, co miało­by powodować negaty­wne skut­ki dla młodzieży i dla całego społeczeńst­wa. Tym­cza­sem wprowad­zony do pol­skiego sys­te­mu oświaty w 1998 roku „wychowa­nia do życia w rodzinie”, odpowia­da edukacji sek­su­al­nej typu A.

Pol­s­ka na tle kra­jów o per­misy­wnej edukacji sek­su­al­nej jak Wiel­ka Bry­ta­nia czy Szwec­ja charak­teryzu­je się:

  • Najniższą liczbą zajść w ciążę na 1000 nas­to­latek (15–19 lat);
  • Najniższą liczbą abor­cji na 1000 nastolatek;
  • Najniższą liczbą ogółem abor­cji na 1000 mieszkańców;
  • Najniższy­mi wskaźnika­mi zakażeń HIV i zachorowań na AIDS.

W celu potwierdzenia powyższych danych, poniżej zostaną przed­staw­ione typy edukacji sek­su­al­nej real­i­zowane w wybranych kra­jach Unii Europe­jskiej. Dla doko­na­nia porów­na­nia wybra­no trzy kra­je, w których real­i­zowana jest edukac­ja sek­su­al­na typu B. Są to: Niem­cy, Szwec­ja (obec­nie w wielu krę­gach podawana jest za kraj, którego mod­el edukacji sek­su­al­nej należało­by upowszech­nić) oraz Wiel­ka Brytania.

Tabela: Urodzenia żywe, abor­c­je oraz HIV-AIDS ogółem i wśród nas­to­latek w wybranych kra­jach europe­js­kich w 2008 roku

Lp Wyszczegól­nie­nie Pol­s­ka Szwec­ja Wiel­ka Brytania Niem­cy
1 Licz­ba lud­noś­ci ogółem 38 115 641 9 182 927 61 191 951 82 217 837
2 Licz­ba nas­to­latek w wieku 15–19 lat 1 324 231 309 280 1 942 500 2 263 821
3 Licz­ba dzieci żywo urod­zonych przez nas­to­lat­ki w wieku 15–19 lat 21 126 1 839 50 168 21 682
4 Licz­ba legal­nie prz­er­wanych ciąż ogółem* 506 38 049 209 113 114 484
5 Licz­ba legal­nie prz­er­wanych ciąż przez nas­to­lat­ki w wieku 15–19 lat 42 7 338 44 974 13 300
6 Licz­ba zdi­ag­no­zowanych przy­pad­ków zakażeń HIV 753 383 7 386 2 843
7 Licz­ba zdi­ag­no­zowanych przy­pad­ków zachorowań na AIDS 159 73** 729 486
8 Licz­ba zdi­ag­no­zowanych przy­pad­ków HIVAIDS 912 456 8 115 3 329
9 Licz­ba zdi­ag­no­zowanych przy­pad­ków HIVAIDS na 100 000 mieszkańców 2,39 4,97 13,26 4,05
10 Licz­ba dzieci żywo urod­zonych przez nas­to­lat­ki w wieku 15–19 lat na 1000 nastolatek 15,95 5,95 25,83 9,58
11 Licz­ba legal­nie prz­er­wanych ciąż przez nas­to­lat­ki w wieku 15–19 lat na 1000 nastolatek 0,03 23,73 23,15 5,88
12 Licz­ba legal­nie prz­er­wanych ciąż ogółem na 1000 mieszkańców 0,01 4,14 3,42 1,39

Dane zamieszc­zone w tabeli pochodzą z Eurostatu – Europe­jskiego Urzę­du Statysty­cznego (za 2008 rok). Źródła danych:

  1. Dla wier­szy 1–5 tabeli: EUROSTAT – http:/ /epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ page/portal/population/data/database
  2. Dla wier­szy 6–7: Euro­pean Cen­tre for Dis­ease Pre­ven­tion and Control/WHO Regional

Office for Europe, HIV/AIDS sur­veil­lance in Europe 2009, Stock­holm: Euro­pean Cen­tre for Dis­ease Pre­ven­tion and Con­trol, 2010, s. 25,51.

* Podane w tabeli dane odnoszą się do roku 2008, a więc doty­czą sytu­acji ochrony życia poczę­tych dzieci w Polsce na mocy ustawy z dnia 7 sty­cz­nia 1993 roku, która dopuszcza abor­cję, czyli zabi­cie nien­ar­o­d­zonego dziec­ka w trzech wyjątkowych sytu­ac­jach. Nato­mi­ast w Niem­czech, Szwecji i Wielkiej Bry­tanii pra­wo dopuszcza abor­cję na żądanie. W 1997 roku do 1998 zale­gal­i­zowano w Polsce abor­cję na żądanie i wów­czas zare­je­strowano 3047 prz­er­wań ciąży! Dane z tabeli nie uwzględ­ni­a­ją jed­nak abor­cji dokony­wanych w tzw. podziemiu, które w Polsce sza­cow­ane jest na około 7 do 14 tysię­cy prz­er­wań poczętego życia rocznie.

** Dane za rok 2007

Przed­staw­ione dane statysty­czne jed­noz­nacznie wykazu­ją, że prowad­zone od wielu lat w Polsce wychowanie pro­rodzinne (edukac­ja sek­su­al­na typu A) daje najlep­sze wskaźni­ki. Przy­wołane dane świad­czą także o tym, że masowe pro­mowanie środ­ków antykon­cep­cyjnych nie elimin­u­je prob­le­mu nieplanowanych ciąż i abor­cji u nieletnich.

Z zestaw­ienia wyni­ka również, że absty­nenc­ja i wier­ność (pro­mowane w edukacji sek­su­al­nej typu A) stanow­ią najpewniejszy sposób zapo­b­ie­ga­nia HIV-AIDS. Prez­er­waty­wa bowiem nie zapew­nia 100% ochrony przed HIV oraz przed zajś­ciem w ciążę. Odsetek kobi­et, które poczy­na­ją dziecko w ciągu roku pod­czas stosowa­nia prez­er­waty­wy według różnych źródeł wynosi 14 (Food and Gdug Admin­is­tra­tion (FDA), 1997), 16 (Guttmach­er Insti­tute, 2000). „Fam­i­ly Plan­ning Per­spec­tive” (1999) zawod­ność antykon­cep­cyjną prez­er­watyw w grupie ubogich dziew­cząt żyją­cych w konku­bi­na­cie określa nawet na 71,7 (licz­ba nieza­planowanych ciąż u 100 kobi­et sto­su­ją­cych prez­er­waty­wę w ciągu roku. W medy­cznym cza­sopiśmie „British Med­ical Jour­nal” przed­staw­iono bada­nia, wykazu­jące, że 52% osób badanych zdarzyło się ześl­izg­nię­cie lub pęknię­cie prez­er­waty­wy w ciągu ostat­nich 3 miesię­cy[1].

Skuteczność prez­er­waty­wy w prewencji HIV/AIDS wynosi od 60 do 90%[2]. Pon­ad­to autorzy wielu medy­cznych pism, między inny­mi „Lancet” poda­ją, że:

Inten­sy­w­na poli­ty­ka pro­mowa­nia prez­er­watyw może przy­czynić się do wzros­tu a nie do spad­ku ryzy­ka związanego z pode­j­mowaniem sto­sunków sek­su­al­nych bez zabez­pieczenia, gdyż ma nieza­mier­zony efekt zachę­ca­nia do więk­szej akty­wnoś­ci sek­su­al­nej.”[3]


Przyp­isy:

  1. J. Kel­ly, Using con­doms to pre­vent trans­mis­sion of HIV, A. Grazi­oli, Absti­nence and fideli­ty are only ful­ly effec­tive means of pre­ven­tion, w: „British Med­ical Jour­nal”, Vol. 312, 8 June 1996, s. 1478.
  2. S. D. Pinker­ton, P. R. Ambram­son, Effec­tive­ness of con­doms in pre­vent­ing HIV trans­mis­sion, w: „Social Sci­ence & Med­i­cine”, Vol. 44, No 9, May 1997, s. 1303–1312.
  3. J. Richens, J. Imrie, A. Copas, Con­doms and seat belts: the pararels and the lessons, w: „Lancet”, Vol. 355, No 9201, 29 Jan­u­ary 2000, s. 400–403.