Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat.”
Jan Paweł II, Evangelium vitae, nr 100

Kto zainspirował działania modlitewne Krucjaty?

Wielkie nadzieje w inicjatorach batalii obudził Ojciec Święty Jan Paweł II, który 7 czerwca 1979 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej – w czasie I pielgrzymki do Polski zaapelował do wiernych:

„Jeśli mamy żyć słowem Bożym, trzeba nie ustawać w modlitwie. Może to być nawet modlitwa bez słów. Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają, tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste papieskie WEZWANIE DO MODLITWY. A jest to wezwanie najważniejsze, najistotniejsze orędzie”.

8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu powiedział także:

„I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, by była wierna świętemu prawu życia”.

Powyższe słowa stały się mottem Krucjaty w Obronie Poczętych Dzieci

Kiedy narodziła się Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci i kto był jej inicjatorem?

Krucjatę Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci rozpoczęto 12 października 1980 roku, czyli w Ogólnoświatowym Dniu Modlitw w Intencji Rodzin, zarządzonym przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Inicjatorami i organizatorami Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci są katolicy świeccy współpracujący z Instytutem Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (kierowanym przez dr Wandę Półtawska – członka Papieskiej Rady ds. Rodziny) oraz Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Organizatorzy: ks. Stanisław Maślanka – asystent kościelny Krucjaty, dr inż. Adam Kisiel, dr Beata Trzcińska, dr inż. Antoni Zięba.

Jakie były przyczyny podjęcia Krucjaty?

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci pojawiła się jako odpowiedź na dramatyczna sytuację demograficzną, jaka miała miejsce w Polsce w latach 60. W tym czasie w Polsce w wyniku aborcji zabijanych było od 400 do 800 tysięcy nienarodzonych dzieci. W skali światowej zabijano w ten sposób nawet ponad milion dzieci. Każdego dnia mordowano około 2 tysięcy dzieci1. W Polsce wówczas (od 27 kwietnia 1956 roku) obowiązywała po raz drugi ustawa dopuszczająca aborcję na życzenie kobiety wprowadzona przez sowieckiego dyktatora Józefa Stalina. Należy podkreślić, że aborcja została po raz pierwszy zalegalizowana przez nazistów w 1942 roku2. W obliczu tak dramatycznej sytuacji, jako ludzkie wierzący, fundamentem pozytywnego działania uczynili MODLITWĘ.

Intencje pierwszej wersji modlitwy:

  • przemianę świadomości społecznej i odrzucenie aborcyjnej ustawy stalinowskiej z 27 kwietnia 1956 roku,
  • O przemianę i aktywne zaangażowanie się konkretnej osoby zajmującej ważne stanowisko w Polsce – zarówno w instytucjach świeckich jak i w Kościele.

Wówczas Ksiądz dr Franciszek Płonka – duszpasterz akademicki zaproponował, aby tę wielką batalię nazwać słowem „KRUCJATA”.

W 2006 roku – w roku 25-lecia prowadzenia krucjaty opracowano nowy jej program.

Jaki jest program Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci?

„W duchu wdzięczności za ogrom łask udzielonych dziełu obrony życia człowieka, ufni we Wszechmoc Trójjedynego Boga i przemożne Wstawiennictwo Matki Bożej proponujemy wspólną modlitwę w następujących intencjach:

dziękczynnej: za wielkie dobro, jakiego doświadczyliśmy, a w szczególności za: uratowanie dzieci, uratowanie sumień matek i ojców oraz pracowników służby zdrowia; za wprowadzenie ustawodawstwa chroniącego życie nienarodzonych,

błagalnej: o dalszy wzrost szacunku wobec życia człowieka nienarodzonego, chorego, w podeszłym wieku,

błagalnej: o wprowadzenie prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnik Krucjaty zobowiązuje się modlić przez jeden rok w powyższych intencjach:

  • codziennie odmawiając wybraną przez siebie modlitwę, np. Litanię do Matki Bożej, dziesiątek Różańca Świętego;
  • uczestnicząc, raz w miesiącu, w dzień powszedni we Mszy Świętej z przyjęciem Komunii Świętej. Chorzy i osoby w podeszłym wieku, które nie mogą uczestniczyć we Mszy św., proszone są o ofiarowanie dnia cierpienia w intencji obrony życia”;

Jakie są owoce Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci?

Napłynęło około 100 tysięcy zgłoszeń uczestnictwa w Krucjacie Modlitwy z całego kraju. Największym efektem gorliwej modlitwy w intencji poczętych dzieci było uchwalenie 7 stycznia 1997 roku ustawy chroniącej życie poczętych dzieci – „Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”. Najważniejszym skutkiem odrzucenia ustawy z 1956 roku był radykalny spadek liczby aborcji wykonywanych w Polsce: z 223 tysięcy w 1960 roku, przez 1,240 w 1993 roku do 159 w 2002 roku. Warto podkreślić, że rozpoczął się on na początku lat 80-tych wraz z rozwojem działalności ruchów obrony życia, a działalność Kościoła Katolickiego wraz z nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II nabrały większej mocy.

Poniższe dane statystyczne potwierdzają powyższe efekty, będące rezultatem podjęcia Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci3.

Lata Ogólna liczba aborcji
1970 148 300
1980 137 950
1990 59 417
1993 1 200
1995 570
1997 3047
2000 138
20024 159
2004 193
2006 340
2008 499
2009 538

W XXI wieku każdego roku w wyniku aborcji zabijanych jest od 42 do 50 milionów niewinnych poczętych dzieci5. Modlitwa i czynne włączenie się w obronę prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest nadzieją dla całego świata, ale i obowiązkiem każdego z nas. Dlatego naszym zadaniem jest troska o taka świadomość ludzi, aby życie ludzkie od poczęcia było zawsze traktowane jako święte i nienaruszalne. W tym celu zachęcamy do podjęcia tej modlitwy. Albowiem:

„Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności.” Sługa Boży Jan Paweł II, Częstochowa, 19 czerwca 1983 roku

Przypisy:

  1. A. Kisiel, Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, w: „Służba Życiu” nr 2/2008, s. 17.
  2. P. Wosicki, A. Zięba, Polska droga do prawnej ochrony dziecka nienarodzonego, w: „Służba Życiu” nr 2/2008, s. 35.
  3. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania Ustawy z dnia 7 I 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Warszawa 27.X.2003, tablica 1.9.
  4. Dane od 2002-2009 ze źródła: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania oraz o skutkach stosowania w roku 2009 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Warszawa 2010, tabela 11.
  5. Facts on Induced Abortion Wordwide, w: „Guttmacher Institute”, February 2011.

Możliwość komentowania jest wyłączona.