Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka mod­l­it­wa za życie, przenika­ją­ca cały świat.”
Jan Paweł II, Evan­geli­um vitae, nr 100

Kto zain­spirował dzi­ała­nia mod­litewne Krucjaty?

Wielkie nadzieje w inic­ja­torach batalii obudz­ił Ojciec Świę­ty Jan Paweł II, który 7 czer­w­ca 1979 roku w Kalwarii Zebrzy­dowskiej – w cza­sie I piel­grzym­ki do Pol­s­ki zaapelował do wiernych:

Jeśli mamy żyć słowem Bożym, trze­ba nie ustawać w mod­l­itwie. Może to być nawet mod­l­it­wa bez słów. Niech z tego miejs­ca do wszys­t­kich, którzy mnie słucha­ją, tutaj albo gdziekol­wiek, przemówi proste papieskie WEZWANIE DO MODLITWY. A jest to wezwanie najważniejsze, najis­tot­niejsze orędzie”.

8 czer­w­ca 1979 roku w Nowym Tar­gu powiedzi­ał także:

I życzę, i mod­lę się o to stale, aże­by rodz­i­na pol­s­ka dawała życie, by była wier­na święte­mu prawu życia”.

Powyższe słowa stały się mot­tem Kruc­jaty w Obronie Poczę­tych Dzieci

Kiedy nar­o­dz­iła się Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci i kto był jej inicjatorem?

Kruc­jatę Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci rozpoczę­to 12 październi­ka 1980 roku, czyli w Ogól­noświa­towym Dniu Mod­l­itw w Intencji Rodzin, zarząd­zonym przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Inic­ja­tora­mi i orga­ni­za­tora­mi Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci są katol­i­cy świec­cy współpracu­ją­cy z Insty­tutem Rodziny przy Papieskiej Akademii Teo­log­icznej w Krakowie (kierowanym przez dr Wandę Półtawska – człon­ka Papieskiej Rady ds. Rodziny) oraz Wydzi­ałem Dusz­pasterst­wa Rodzin Kurii Met­ro­pol­i­tal­nej w Krakowie.

Orga­ni­za­torzy: ks. Stanisław Maślan­ka – asys­tent koś­ciel­ny Kruc­jaty, dr inż. Adam Kisiel, dr Bea­ta Trz­cińs­ka, dr inż. Antoni Zięba.

Jakie były przy­czyny pod­ję­cia Krucjaty?

Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci pojaw­iła się jako odpowiedź na dra­maty­cz­na sytu­ację demograficzną, jaka miała miejsce w Polsce w lat­ach 60. W tym cza­sie w Polsce w wyniku abor­cji zabi­janych było od 400 do 800 tysię­cy nien­ar­o­d­zonych dzieci. W skali świa­towej zabi­jano w ten sposób nawet pon­ad mil­ion dzieci. Każdego dnia mor­dowano około 2 tysię­cy dzieci1. W Polsce wów­czas (od 27 kwiet­nia 1956 roku) obow­iązy­wała po raz dru­gi ustawa dopuszcza­ją­ca abor­cję na życze­nie kobi­ety wprowad­zona przez sowieck­iego dyk­ta­to­ra Józe­fa Stali­na. Należy pod­kreślić, że abor­c­ja została po raz pier­wszy zale­gal­i­zowana przez nazistów w 1942 roku2. W obliczu tak dra­maty­cznej sytu­acji, jako ludzkie wierzą­cy, fun­da­mentem pozy­ty­wnego dzi­ała­nia uczynili MODLITWĘ.

Intenc­je pier­wszej wer­sji modlitwy:

  • przemi­anę świado­moś­ci społecznej i odrzuce­nie abor­cyjnej ustawy stal­i­nowskiej z 27 kwiet­nia 1956 roku,
  • O przemi­anę i akty­wne zaan­gażowanie się konkret­nej oso­by zaj­mu­jącej ważne stanowisko w Polsce – zarówno w insty­tuc­jach świec­kich jak i w Kościele.

Wów­czas Ksiądz dr Fran­ciszek Płon­ka – dusz­pasterz aka­demic­ki zapro­ponował, aby tę wielką batal­ię nazwać słowem „KRUCJATA”.

W 2006 roku — w roku 25-lecia prowadzenia kruc­jaty opra­cow­ano nowy jej program.

Jaki jest pro­gram Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci?

W duchu wdz­ięcznoś­ci za ogrom łask udzielonych dziełu obrony życia człowieka, ufni we Wszech­moc Trój­je­dynego Boga i prze­możne Wstaw­i­en­nict­wo Mat­ki Bożej pro­ponu­je­my wspól­ną mod­l­itwę w następu­ją­cych intencjach:

dziękczyn­nej: za wielkie dobro, jakiego doświad­czyliśmy, a w szczegól­noś­ci za: ura­towanie dzieci, ura­towanie sum­ień matek i ojców oraz pra­cown­ików służ­by zdrowia; za wprowadze­nie usta­wodaw­st­wa chroniącego życie nienarodzonych,

bła­gal­nej: o dal­szy wzrost sza­cunku wobec życia człowieka nien­ar­o­d­zonego, chorego, w podeszłym wieku,

bła­gal­nej: o wprowadze­nie prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci do Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Polskiej.

Uczest­nik Kruc­jaty zobow­iązu­je się mod­lić przez jeden rok w powyższych intencjach:

  • codzi­en­nie odmaw­ia­jąc wybraną przez siebie mod­l­itwę, np. Litanię do Mat­ki Bożej, dziesiątek Różań­ca Świętego;
  • uczest­nicząc, raz w miesiącu, w dzień powszed­ni we Mszy Świętej z przyję­ciem Komu­nii Świętej. Chorzy i oso­by w podeszłym wieku, które nie mogą uczest­niczyć we Mszy św., pros­zone są o ofi­arowanie dnia cier­pi­enia w intencji obrony życia”;

Jakie są owoce Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci?

Napłynęło około 100 tysię­cy zgłoszeń uczest­nict­wa w Kruc­ja­cie Mod­l­itwy z całego kra­ju. Najwięk­szym efek­tem gor­li­wej mod­l­itwy w intencji poczę­tych dzieci było uch­wale­nie 7 sty­cz­nia 1997 roku ustawy chroniącej życie poczę­tych dzieci – „Ustawy o planowa­niu rodziny, ochronie pło­du ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­noś­ci prz­ery­wa­nia ciąży”. Najważniejszym skutkiem odrzuce­nia ustawy z 1956 roku był radykalny spadek licz­by abor­cji wykony­wanych w Polsce: z 223 tysię­cy w 1960 roku, przez 1,240 w 1993 roku do 159 w 2002 roku. Warto pod­kreślić, że rozpoczął się on na początku lat 80-tych wraz z roz­wo­jem dzi­ałal­noś­ci ruchów obrony życia, a dzi­ałal­ność Koś­cioła Katolick­iego wraz z nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II nabrały więk­szej mocy.

Poniższe dane statysty­czne potwierdza­ją powyższe efek­ty, będące rezul­tatem pod­ję­cia Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci3.

Lata Ogól­na licz­ba aborcji
1970 148 300
1980 137 950
1990 59 417
1993 1 200
1995 570
1997 3047
2000 138
20024 159
2004 193
2006 340
2008 499
2009 538

XXI wieku każdego roku w wyniku abor­cji zabi­janych jest od 42 do 50 mil­ionów niewin­nych poczę­tych dzieci5. Mod­l­it­wa i czynne włącze­nie się w obronę prawa do życia od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci jest nadzieją dla całego świa­ta, ale i obow­iązkiem każdego z nas. Dlat­ego naszym zadaniem jest tros­ka o taka świado­mość ludzi, aby życie ludzkie od poczę­cia było zawsze trak­towane jako święte i nien­aruszalne. W tym celu zachę­camy do pod­ję­cia tej mod­l­itwy. Albowiem:

Sto­sunek do daru życia jest wykład­nikiem i pod­sta­wowym sprawdzianem aut­en­ty­cznego sto­sunku człowieka do Boga do człowieka, czyli wykład­nikiem i sprawdzianem aut­en­ty­cznej religi­jnoś­ci i moral­noś­ci.” Słu­ga Boży Jan Paweł II, Częs­to­chowa, 19 czer­w­ca 1983 roku

Przyp­isy:

  1. A. Kisiel, Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci, w: „Służ­ba Życiu” nr 2/2008, s. 17.
  2. P. Wosic­ki, A. Zię­ba, Pol­s­ka dro­ga do prawnej ochrony dziec­ka nien­ar­o­d­zonego, w: „Służ­ba Życiu” nr 2/2008, s. 35.
  3. Spra­woz­danie Rady Min­istrów z wyko­na­nia Ustawy z dnia 7 I 1993 roku o planowa­niu rodziny, ochronie pło­du ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­noś­ci prz­ery­wa­nia ciąży, Warsza­wa 27.X.2003, tabli­ca 1.9.
  4. Dane od 2002–2009 ze źródła: Spra­woz­danie Rady Min­istrów z wyko­na­nia oraz o skutkach stosowa­nia w roku 2009 Ustawy z dnia 7 sty­cz­nia 1993 roku o planowa­niu rodziny, ochronie pło­du ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­noś­ci prz­ery­wa­nia ciąży, Warsza­wa 2010, tabela 11.
  5. Facts on Induced Abor­tion Word­wide, w: „Guttmach­er Insti­tute”, Feb­ru­ary 2011.