Miłosierdzie Boże nadzieją dla matek, które dokonały zamachu na życie swoich nienarodzonych dzieci

Jeszcze jesteśmy w cie­niu blasków promieni Bożego Miłosierdzia. Kil­ka dni temu przeży­wal­iśmy wspani­ałą uroczys­tość Świę­ta Bożego Miłosierdzia. Tę audy­cję chcę w sposób szczegól­ny poświę­cić kobi­etom, które dokon­ały zamachu na życie swoich nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Chci­ałbym przed­staw­ić słowa Świętego Jana Pawła II i samego Pana Jezusa zapisane w Dzi­en­niczku św. Siostry Faustyny, apos­toł­ki Bożego Miłosierdzia.

Fun­da­men­tal­nym doku­mentem całego pon­ty­fikatu św. Jana Pawła II, wielkiego obroń­cy życia jest Encyk­li­ka Evan­geli­um Vitae. Św. Jan Paweł II w 1995 roku napisał zasad­niczy i fun­da­men­tal­ny doku­ment, bronią­cy życia każdego człowieka od pier­wszej chwili do nat­u­ral­nej śmierci.

W Rozdziale IV „Mnieś­cie to uczynili. O nową kul­turę życia ludzkiego” są słowa skierowane do kobi­et, które dokon­ały zamachu na życie swych nien­ar­o­d­zonych dzieci.

  1. (…) „Szczegól­ną uwagę prag­nę poświę­cić wam, kobi­ety, które dop­uś­ciłyś­cie się prz­er­wa­nia ciąży. Koś­ciół wie, jak wiele czyn­ników mogło wpłynąć na waszą decyzję, i nie wąt­pi, że w wielu przy­pad­kach była to decyz­ja bolesna, może nawet dra­maty­cz­na. Zapewne rana w waszych ser­cach jeszcze się nie zabliźniła. W isto­cie bowiem to, co się stało, było i jest głęboko niegodzi­we. Nie ule­ga­j­cie jed­nak zniechęce­niu i nie trać­cie nadziei. Stara­j­cie się raczej zrozu­mieć to doświad­cze­nie i zin­ter­pre­tować je w prawdzie. Z poko­rą i ufnoś­cią otwórz­cie się — jeśli tego jeszcze nie uczyniłyś­cie — na pokutę: Ojciec wszelkiego miłosierdzia czeka na was, by ofi­arować wam swo­je prze­bacze­nie i pokój w Sakra­men­cie Pojed­na­nia. Odkry­je­cie, że nic jeszcze nie jest stra­cone, i będziecie mogły poprosić o prze­bacze­nie także swo­je dziecko: ono ter­az żyje w Bogu. Ojciec wszelkiego miłosierdzia czeka na was, by ofi­arować wam swo­je prze­bacze­nie i pokój w Sakra­men­cie Pojednania”.

Sięg­ni­jmy po słowa samego Pana Jezusa Króla Miłosierdzia zapisane w Dzi­en­niczku Świętej Siostry Faustyny: „Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żad­na dusza, cho­ci­aż­by grzechy jej były jako szkarłat”. (Dz 699)

Choć­by dusza była jat trup rozkłada­ją­ca się i choć­by po ludzku nie było wskrzeszenia, i wszys­tko już stra­cone — nie tak jest po Boże­mu, cud Miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni”.

Słowa Pana Jezusa i św. Jana Pawła II powin­ny dotrzeć do wszys­t­kich kobi­et, które kiedyś pobłądz­iły. Nie oce­ni­amy, ale staramy się pomóc i wzbudz­ić nadzieję chrześ­ci­jańską by ukazać wspani­ałe per­spek­ty­wy Bożego Miłosierdzia na życie tu na zie­mi, ale także wspani­ałe per­spek­ty­wy w aspekcie, w świ­etle wiecznoś­ci. Bóg jest nieskończe­nie miłosierny dla każdego człowieka, tym bardziej dla mat­ki która cier­pi po zaw­in­ionej utra­cie swo­jego dziecka.

Słowa Świętego Jana Pawła II niosą niezwykłą nadzieję dla matek, które kiedyś pobłądz­iły. Przy­toczę raz jeszcze frag­ment Encyk­li­ki Evan­geli­um Vitae nr 99.

Ojciec wszelkiego miłosierdzia czeka na was, by ofi­arować wam swo­je prze­bacze­nie i pokój w Sakra­men­cie Pojed­na­nia” – powin­niśmy w to uwierzyć a w szczegól­noś­ci oso­by, które dotknięte są poważnym grzechem. Nie moż­na nigdy stracić nadziei na bezmi­ar niezmier­zonego Miłosierdzia Bożego.

Świę­ty Jan Paweł II dodaje:

Odkry­je­cie, że nic jeszcze nie jest stra­cone, i będziecie mogły poprosić o prze­bacze­nie także swo­je dziecko: ono ter­az żyje w Bogu”. Te słowa Papieża powin­ny dotrzeć do każdej kobi­ety zran­ionej abor­cją. To dziecko żyje w Bogu i może­cie prosić je o prze­bacze­nie. Każ­da mat­ka, która bole­je nad zaw­in­ioną utratą swo­jego dziec­ka, uzys­ka to prze­bacze­nie. Ta para istot ludz­kich; mat­ka i dziecko w wielkiej miłoś­ci Boga będą żyły w szczęśli­woś­ci. Jest to ogrom­na moc nadziei zawarta w Miłosierdz­iu Bożym i w słowach św. Jana Pawła II. „To dziecko żyje w Bogu i będziecie mogły je prosić o prze­bacze­nie”. Tę nadzieję przekazu­jmy wszys­tkim zran­ionym kobi­etom i ojcom.

Szczęść Boże!


Miłosierdzie Boże nadzieją dla matek, które dokon­ały zamachu na życie swoich nien­ar­o­d­zonych dzieci
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.