Dobre wiadomości zza oceanu

Uli­ca­mi Waszyn­g­tonu po raz 45. przeszedł Marsz dla Życia. Wzięły w nim udzi­ał tysiące osób. Po raz pier­wszy do uczest­ników man­i­fes­tacji prze­maw­iał prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Don­ald Trump.

Prezy­dent USA wyraz­ił swo­je abso­lutne popar­cie dla ochrony życia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Z tym wydarze­niem związane jest także bard­zo ważne osiąg­nię­cie, otóż 20 sty­cz­nia 2018 roku Izba Reprezen­tan­tów przegłosowała ustawę, która nakazu­je zapewnie­nie ofi­arom „nieu­danej” abor­cji opie­ki na takim samym poziomie, co innym noworod­kom. Jak stwierdza przyję­ty pro­jekt, „gdy abor­c­ja skutku­je żywym nar­o­dze­niem dziec­ka, jest ono osobą w świ­etle wszys­t­kich praw Stanów Zjed­noc­zonych i jest uprawnione do wszelkiej ochrony przewidzianej przez prawo”.

Jest to wydarze­nie wielkiej wagi bo nieste­ty częs­to zdarza­ją się przy­pad­ki, że po nieu­danym zabiegu abor­cji urodz­iło się żywe dziecko, które pozostawało bez opie­ki i nieste­ty umier­ało. W świ­etle decyzji Izby Reprezen­tan­tów taki przy­padek nie może już mieć miejs­ca. Nakaz prawny jest obłożony sankcją karną nawet do 5 lat więzienia. Ufam, że wszys­tkie służ­by medy­czne w Stanach Zjed­noc­zonych będą z troskli­woś­cią ratowały dzieci, które przeżyły zamach na swo­je życie w postaci nieu­danej aborcji.

W Stanach Zjed­noc­zonych żyje pon­ad 40 tys. osób, które przeżyły zamier­zoną przez matkę abor­cję. Jest to duża licz­ba osób, która cieszy i pokazu­je, że zamach na ich życie był nieu­dany. Jed­ną z takich osób, które przeżyły abor­c­je jest Gian­nie Jessen. Do maci­cy jej 17-let­niej mat­ki wstrzyknię­to roztwór soli, który miał wypal­ić skórę oraz wnętrznoś­ci nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Urodz­iła się żywa dziew­czyn­ka, która zaraz po tym zamachu otrzy­mała właś­ci­wą opiekę medy­czną. Dziś jest piękną, w miarę zdrową kobi­etą, ponieważ pewne dolegli­woś­ci po tym zamachu pozostały. Została bard­zo akty­wną obrończynią życia, która jeździ po wielu kra­jach i głosi obow­iązek ochrony życia. Zde­cy­dowanie wys­tępu­je prze­ciw abor­cji i mówi jas­no, że hitlerow­cy dopuszcza­li do abor­cji na dzieci­ach chorych i niepełnosprawnych przed nar­o­dze­niem. Abor­c­ja została zale­gal­i­zowana za rządów Hitlera. III Rzesza chci­ała mieć zdrowych i sil­nych oby­wa­teli, dlat­ego z inspiracji Hitlera wprowad­zono abor­c­je eugeniczne w lat­ach 30-tych hitlerowskiej Rzeszy. Te fak­ty musimy przy­pom­i­nać nieustan­nie bo jest to obow­iązek wszys­t­kich ludzi dobrej woli, by stać na straży ochrony życia każdego poczętego dziecka.

8 grud­nia Mary Wag­n­er została ponown­ie aresz­towana za poko­jowe bronie­nie życia nien­ar­o­d­zonych dzieci przy klin­ice abor­cyjnej. Z inic­jaty­wy Naszego Dzi­en­ni­ka, ale także z Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka wysyłamy jej listy i otacza­my mod­l­itwą. Swo­je kole­jne urodziny, 12 lutego, znowu spędzi w więzieniu.

Przed­staw­ię treść lis­tu, który wys­tosowałem do Niej sprzed kilku dni:

Dro­ga Mary!

Z wielkim smutkiem przyjął wiado­mość o kole­jnym Twoim uwięzie­niu 8 grud­nia 2017 roku, kiedy w uroczys­tość Niepokalanego Poczę­cia Najświęt­szej Marii Pan­ny starałaś się odwieźć kole­jne kobi­ety od popełnienia zbrod­ni abor­cji. Mod­lę się za Ciebie i za Twój szy­b­ki powrót na wol­noś­ci. Mod­lę się, aby Two­ja wielo­let­nia, hero­icz­na wal­ka przyniosła oczeki­wany skutek — przemi­anę ludz­kich sum­ień i zmi­anę kanadyjskiego prawa tak, aby chroniło życie nien­ar­o­d­zonych dzieci.

12 lutego 2018 roku, w Two­je urodziny, w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zostanie odpraw­iona zamówiona przeze mnie Msza Świę­ta w Two­jej intencji.

Pamię­ta­jąc o Tobie w mod­l­itwie, życzę Ci wytr­wałoś­ci i siły w walce o prawa nien­ar­o­d­zonych dzieci. Pełen podzi­wu i uzna­nia, łącze wyrazy głębok­iego szacunku.

Dr inż. Antoni Ziemba

prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka”

Proszę wszys­t­kich o mod­l­itwę w intencji Mary Wag­n­er, a także o odwidze­nie naszej strony inter­ne­towej www.pro-life.pl w celu wysła­nia stosownego lis­tu do więzienia z wyraza­mi sol­i­darnoś­ci i popar­cia z Mary Wagner.

Szczęść Boże!


Dobre wiado­moś­ci zza oceanu
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.