Dobre wiadomości z zagranicy

Pol­s­ka lekar­ka dr Katarzy­na Jachi­mow­icz wal­czą­ca w Nor­wegii w obronie klauzuli sum­ienia wygrała pro­ces odwoław­czy przed sądem w Skien. W Rosji potężnieje ruch pro-life. Pon­ad mil­ion pod­pisów zebra­no w Rosji pod wnioskiem za obroną życia nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Jest to ogrom­ny sukces Rosji, w którym koś­cioły prak­ty­cznie nie mają żad­nych mediów, a przez wiele dziesię­ci­ole­ci manip­u­lowano i okłamy­wano opinię publiczną.

Wraca­jąc do infor­ma­cji z Nor­wegii chci­ałbym przy­pom­nieć, że pol­s­ka lekar­ka dok­tor Katarzy­na Jachi­mow­icz wal­czą­ca w obronie klauzuli sum­ienia wygrała pro­ces odwoław­czy przed sądem w Skien. Pol­s­ka lekar­ka rodzin­na zatrud­niona przez organ samorzą­dowy, została wyrzu­cona z pra­cy za moty­wowaną sprze­ci­wem sum­ienia odmowę zakłada­nia wczesno­poron­nych wkładek domaci­cznych. Wkład­ki wewnątrz­maci­czne mają także dzi­ałanie wczesno­poronne, czyli niszczą poczętą istotę ludzką na najw­cześniejszym etapie roz­wo­ju. Dr Jachi­mow­icz nie zgodz­iła się na udzi­ał w tym pro­ced­erze, sto­jąc wyraźnie i moc­no na stanowisku obroń­cy życia poczę­tych dzieci. Władze samorzą­dowe wyrzu­ciły ją z pra­cy. Ter­az sąd drugiej instancji uznał rację dr. Jachi­mow­icz i przyz­nał jej słuszność odwoły­wa­nia się do klauzuli sum­ienia. Jest to bard­zo ważny wyrok sądowy nie tylko dla Nor­wegii, ale dla całej Europy. Pokazu­je, że moż­na w sądzie uzyskać spraw­iedli­wy wyrok, a lekarz sto­ją­cy na grun­cie sza­cunku do życia od chwili poczę­cia może liczyć na dobre decyz­je. W Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka Nar­o­dów Zjed­noc­zonych uch­walonej w 1948 r. zapisana jest wol­ność sum­ienia, a więc klauzu­la sum­ienia. Pytam, jak moż­na zmuszać lekarza do udzi­ału w pro­ced­erze, który niesie z sobą śmierć poczę­tych dzieci? Dzięku­jmy Panu Bogu za wyrok tego sądu i miejmy nadzieję, że jest to dobra jaskół­ka zwias­tu­ją­ca pozy­ty­wne zmi­any nie tylko w Norwegii.

Infor­ma­c­ja z Rosji bard­zo mnie ucieszyła, bo miałem w przeszłoś­ci wiele różnych spotkań z obroń­ca­mi życia, którzy opowiadali jak trud­no jest wal­czyć w Rosji o pra­wo do życia dla nien­ar­o­d­zonych dzieci, a także zmo­bi­li­zować ludzi do jakichkol­wiek dzi­ałań. Okazu­je się, że moż­na. W pety­cji oby­wa­tel­skiej inic­jaty­wy „Za życiem” znalazł się apel do prezy­den­ta Władimi­ra Puti­na o zakaz abor­cji a także o więk­sze wspar­cie dla kobi­et w ciąży oraz rodzin w Rosji. Jest to wielkie wydarze­nie na wschodzie dające nadzieję obroń­com życia nie tylko w Rosji, ale i w innych kra­jach. Jeżeli w Rosji zaczy­na się coś pozy­ty­wnie zmieni­ać to także inne kra­je takie jak Ukraina czy Białoruś zaczną skutecznie wal­czyć o ochronę życia nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Pier­wszego grud­nia kończy się zbieranie pod­pisów pod oby­wa­tel­ską pety­cją „Zatrzy­maj abor­cję”. Nie znamy jeszcze wyników ile pod­pisów udało się zebrać naszym pol­skim obroń­com życia. Nat­u­ral­nie będzie to pokaź­na licz­ba, która wpłynie na decyzję naszych par­la­men­tarzys­tów. Ważne są rac­je mery­to­ryczne, są one fun­da­men­talne, ale w poli­tyce liczą się słup­ki popar­cia, pety­c­je, listy z pod­pisa­mi, które poma­ga­ją pod­jąć decyzję a w tym przy­pad­ku dobrą decyzję za życiem dzieci niepełnosprawnych, chorych przed narodzeniem.

Prosiłem, aby pod­jąć ten niewiel­ki wysiłek, żeby zadz­wonić do biu­ra swo­jego par­la­men­tarzysty w swoim miejs­cu zamieszka­nia, z danego okręgu wybor­czego wyraża­jąc swój sto­sunek i prosząc o popar­cie inic­jaty­wy „Zatrzy­maj aborcję”.

Szczęść Boże!

 


Dobre wiado­moś­ci z zagranicy

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.