Dobre wiadomości z Nowego Jorku i Paryża

Uli­ca­mi Waszyn­g­tonu po raz 45. przeszedł Marsz dla Życia. Wzięły w nim udzi­ał tysiące osób. Po raz pier­wszy do uczest­ników man­i­fes­tacji prze­maw­iał prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Don­ald Trump.

To wielkie wydarze­nie umoc­ni ruchy pro-life w Stanach Zjed­noc­zonych. Słowa Prezy­den­ta uczest­nikom tego Marszu spraw­iły wielką radość i satys­fakcję. Don­ald Trump w swoim przemówie­niu zadeklarował, że jego admin­is­trac­ja będzie bronić prawa do życia zaz­nacza­jąc, że Amerykanie są coraz bardziej za życiem:

Pochodzi­cie z różnych miejsc, środowisk, ale wszyscy zbiera­cie się tu w jed­nym pięknym celu: budowy społeczeńst­wa, w którym życie jest cele­browane, chro­nione i doceniane.”

Zwraca­jąc się do tysię­cy osób zgro­mad­zonych w Waszyn­g­tonie powiedział:

Wy kocha­cie każde dziecko urod­zone i nien­ar­o­d­zone, wierzy­cie, że każde życie jest święte, że każde dziecko jest cen­nym darem od Boga.”

Te wspani­ałe słowa Prezy­den­ta Stanów Zjed­noc­zonych wywołu­ją radość i entuz­jazm nie tylko wśród obrońców życia w Ameryce, ale także u nas w Polsce. Prezy­dent mówił, że dar życia jest najws­panial­szym cud­em. Jest to bard­zo moc­ne i słuszne stwierdze­nie. Prezy­dent deklarował wysił­ki swo­jej admin­is­tracji, swo­jego rzą­du zmierza­jące do zapewnienia i wzmoc­nienia ochrony życia amerykańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Sprzed wielu laty, wiel­ki obroń­ca życia prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Ronald Rea­gan mówił bard­zo moc­no, że nie da się utrzy­mać niepodległoś­ci i wol­noś­ci Stanów Zjed­noc­zonych bez zapewnienia prawa do życia amerykańskim nien­ar­o­d­zonym dzieciom. Te bard­zo moc­ne słowa chci­ałbym usłyszeć z ust naszych rządzą­cych poli­tyków. W tym roku w Polsce obchodz­imy stule­cie niepodległoś­ci i warto przy­pom­nieć te moc­ne stwierdze­nie, że nie moż­na zachować niepodległoś­ci Pol­s­ki jeżeli będziemy niszczyć życie pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. Mam nadzieję, że takie deklarac­je i oświad­czenia w naszej Ojczyźnie będą miały miejsce. Cieszymy się z sukce­su amerykańs­kich obrońców życia a także z sze­rok­iego wspar­cia środowisk pro-life, którego udzielił sam Prezy­dent Don­ald Trump.

We Francji przez Paryż przeszedł potężny Marsz dla Życia liczą­cy 40 tysię­cy osób opowiada­ją­cych się prze­ciw abor­cji. Jest to jeden z najwięk­szych marszy za życiem w stol­i­cy Francji. W tym marszu uczest­niczyła del­e­gac­ja członków Klubu Gaze­ty Polskiej.

Jest to pięk­na prokla­mac­ja współpra­cy pol­s­kich i fran­cus­kich obrońców życia, bo sprawa obrony życia nien­ar­o­d­zonych dzieci to wielkie zadanie w skali całego globu. Każ­da współpra­ca i każ­da ozna­ka sol­i­darnoś­ci, właśnie tej między­nar­o­dowej, umac­nia nas w dąże­niu do zapewnienia prawa do życia, napeł­nia nowym optymizmem, nową energią i radością.

22 sty­cz­nia Dzi­en­nik Rzecz­pospoli­ta opub­likował wywiad z nowym Min­istrem Zdrowia, Łukaszem Szu­mowskim. Pod koniec tego wywiadu dzi­en­nikarz zadał pytanie:

Jakie ma pan stanowisko w spraw­ie ustawy zaostrza­jącej pra­wo aborcyjne?

-Sprawa abor­cji od wielu lat budzi ogromne emoc­je. W demokracji tego typu spory rozstrzy­gane są przez par­la­ment. Choć uważam, że dzieci z zespołem Dow­na są taki­mi samy­mi ludź­mi jak pan czy ja.”- odpowiedzi­ał Minister

Ta praw­da musi dotrzeć do najsz­er­szych kręgów społeczeńst­wa, a szczegól­nie do par­la­men­tarzys­tów i posłów, którzy mają w swoich rękach los inic­jaty­wy oby­wa­tel­skiej „Ratu­jmy dzieci”.

Mamy nadzieję, że komis­ja szy­bko zajmę się tym pro­jek­tem oby­wa­tel­skim i przekaże go pod ple­narne obrady Sej­mu. Niedłu­go nasi najmłod­si oby­wa­tele, nien­ar­o­d­zone dzieci, mimo choro­by i niepełnosprawnoś­ci będą cieszyć się prawem do życia. Musimy się o to mod­lić i apostołować.

Szczęść Boże!

 


Dobre wiado­moś­ci z Nowego Jorku i Paryża
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.