Archiwum kategorii: Naprotechnologia

Kolejne samorządy mówią nie refundacji procedury in vitro

W dzisiejszej audy­cji prag­nę podzielić się z wami rados­ny­mi infor­ma­c­ja­mi z różnych miast Pol­s­ki. Jak podałem wcześniej, zrezyg­nowano z pro­jek­tu o refun­dacji pro­ce­dury in vit­ro ze środ­ków samorzą­dowych wojew­ództ­wa małopol­skiego. Równie pozy­ty­wną infor­ma­cję otrzy­małem z Białegos­toku i Szczeci­na, w których rad­ni zablokowali refun­dację tej pro­ce­dury z budże­tu samorzą­dowego. Może w końcu doczekamy się jas­nego … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, in vitro, Naprotechnologia, Polityka | 29 komentarzy

Bądź aktywnym obywatelem

Kwest­ie usta­­wowo-prawne związane ze sztucznym zapłod­nie­niem mają zostać ure­g­u­lowane jeszcze pod­czas tej kadencji Sej­mu. Nie tylko może­my, ale mamy moral­ny obow­iązek wyko­rzys­tać ten czas do mod­l­itwy w intencji ety­cznych rozwiązań w spraw­ie pro­ce­dury in vit­ro, a jest nimi całkow­ity zakaz tworzenia istot ludz­kich w warunk­ach lab­o­ra­to­ryjnych. Właś­ci­wym rozwiązaniem jest pro­mowanie napro­tech­nologii, … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii in vitro, Naprotechnologia, Polityka | 102 komentarze

Możliwości leczenia naprotechnologią w Polsce

W Sejmie złożonych było kil­ka pro­jek­tów związanych z pro­ce­durą in vit­ro: 1. Pro­jekt Inic­jaty­wy Oby­wa­tel­skiej z Tuszy­na „Con­tra in vit­ro” – zakazu­je on całkowicie stosowanie pro­ce­dury in vit­ro, która w więk­szoś­ci niszczy poczęte życie ludzkie. Pon­ad­to narusza god­ność osobową małżonków oraz poczę­tych tą metodą dzieci. 2. Pro­jekt pana posła Bolesława Piechy … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Naprotechnologia, Polityka | Otagowano , , | 90 komentarzy