Archiwum kategorii: Inicjatywy społeczne

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

W pro­ce­sie raty­fikacji Kon­wencji całkowicie przemil­czano i zig­norowano opub­likowane w 2014 roku wyni­ki badań uni­jnej Agencji Praw Pod­sta­wowych. W świ­etle tych danych Pol­s­ka jest kra­jem o najniższym poziomie prze­mo­cy wobec kobi­et (19%) w Unii Europe­jskiej. Tym­cza­sem w kra­jach, w których obec­ny jest kon­wen­cyjny sposób poj­mowa­nia prze­mo­cy, licz­ba kobi­et doświad­cza­ją­cych … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Inicjatywy społeczne, Polityka | Możliwość komentowania Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy została wyłączona

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Marsz dla Życia w Waszyn­g­tonie odbył się 23 sty­cz­nia i uczest­niczyło w nim ok. 300 000 osób z całych Stanów Zjed­noc­zonych, w tym zagraniczne del­e­gac­je. Ta dorocz­na man­i­fes­tac­ja związana jest z 41. rocznicą hanieb­ne­go wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych, który w 1973 roku odmówił prawa do życia amerykańskim nien­ar­o­d­zonym dzieciom … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Ekspiacja, Inicjatywy społeczne, Modlitwa | Możliwość komentowania Marsz dla Życia w Waszyngtonie została wyłączona

Spojrzenie na 2013 rok

Wyni­ki bada­nia CBOS z lip­ca 2013 roku dowiodły, że 75% Polaków doma­ga się bezwarunk­owego prawa do życia dla każdego poczętego dziec­ka. U progu 2014 roku chcę jeszcze raz spo­jrzeć na min­iony rok z per­spek­ty­wy obrony życia człowieka. Ubiegły rok to przede wszys­tkim pier­wsza ogól­noeu­rope­js­ka inic­jaty­wa „Jeden z nas”, … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Inicjatywy społeczne | Możliwość komentowania Spojrzenie na 2013 rok została wyłączona

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Zachę­cam do nieustan­nego kon­cen­trowa­nia uwa­gi na tak ważnym tema­cie, jakim jest ochrona życia ludzkiego od momen­tu jego poczę­cia” – powiedzi­ał papież Fran­ciszek do uczest­ników III Marszu dla Życia w Rzymie. Ojciec Świę­ty poparł również Inic­jaty­wę Oby­wa­tel­ską „Jeden z Nas”. Zachę­cam wszys­t­kich obrońców życia: dzi­ała­j­cie, wal­cz­cie i apos­tołu­j­cie za ochroną … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Inicjatywy społeczne | Możliwość komentowania Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia została wyłączona

Audiencja przedstawicieli PSOŻC u ks. kard. S. Dziwisza

Pole­cam waszej mod­l­itwie par­la­men­tarzys­tów, aby okaza­li się ludź­mi sum­ienia, prawego sum­ienia, kieru­jącego się prawem nat­u­ral­nym, którego wyrazem są Boże przykaza­nia. Módlmy się, aby w pode­j­mowa­niu odpowiedzial­nych decyzji kierowali się zasadą dobra, a nie mniejszego zła. Naród pol­s­ki w zde­cy­dowanej więk­szoś­ci wierzą­cy ma pra­wo do dobrych i spraw­iedli­wych praw, nie skażonych … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Inicjatywy społeczne | 40 komentarzy