Archiwum kategorii: Eutanazja

Eutanazja

Eutanaz­ja należy do prob­lemów związanych z życiem człowieka, nad który­mi nie może być dyskusji. Bowiem ochrona życia człowieka od momen­tu poczę­cia, aż po nat­u­ral­ny kres jest pod­sta­wowym obow­iązkiem i prawem każdego człowieka. Eutanaz­ja sprze­ci­wia się wartoś­ci i god­noś­ci człowieka. Propozy­c­ja pre­miera doty­czą­ca pod­ję­cia w Polsce dyskusji nad prob­lematyką eutanazji została wysunię­ta … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Eutanazja, Polityka | Otagowano | 98 komentarzy