Brońmy życia każdego poczętego dziecka

Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka wydało fold­er o tytule: Brońmy życia każdego poczętego dziecka!

Na stron­ie tytułowej folderu jest piękny obraz Jezusa Miłosiernego JEZU UFAM TOBIE, repro­dukc­ja obrazu Mat­ki Bożej Częs­to­chowskiej, a także piękne i pozy­ty­wne zdję­cie dziec­ka ok. 3,5 miesią­ca od poczę­cia. Na następ­nej stron­ie mamy twarz Pana Jezusa i trzy ewan­geliczne cytaty:

Wszys­tko, co uczynil­iś­cie jednemu
z tych braci moich najmniejszych,
Mnieś­cie uczynili”.
(Mt 25,40)

Wszys­tko, czego nie uczyniliście
jed­ne­mu z tych najm­niejszych, tegoście
i Mnie nie uczynili”
(Mt 25,45)

Jest to bard­zo moc­ne wezwanie do ochrony życia, o troskę o najm­niejszych nien­ar­o­d­zonych. Mamy także nadzieję nagrody wiecznej za każdy trud, mod­l­itwę i dzi­ała­nia apos­tol­skie na rzecz ochrony życia. Te słowa Pana Jezusa wyraźnie nam uzmysław­ia­ją, że obrona życia poczę­tych dzieci jest służbą nasze­mu Jezu­sowi Chrystusowi.

Bło­gosław­ieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
(Mt 5,7)

Musimy pamię­tać, że my jesteśmy w pod­wójnym aspekcie sługa­mi Bożego Miłosierdzia. Czy nie jest miłosiernym czynem obrona życia nien­ar­o­d­zonego, najm­niejszego dziec­ka w łonie mat­ki? Chron­imy go przed okrut­ną śmier­cią, zabi­ciem bez żad­nego znieczu­le­nia. Dzi­ałanie miłosierdzia prze­jaw­ia się również w tym, że chce­my ura­tować sum­ie­nie mat­ki, ojca i lekarza przed popełnie­niem grzechu. Miłosierne dzi­ałanie obe­j­mu­je wezwanie — nieu­miejęt­nych pouczać, mod­lić się za żywych i umarłych. Obroń­cy życia jako pier­wszy etap wal­ki o życie przyjęło mod­l­itwę w intencji poczę­tych dzieci. Służąc życiu nien­ar­o­d­zonych, służymy Panu Jezu­sowi i czyn­imy uczyn­ki miłosierdzia.

Na drugiej stron­ie jest portret Świętego Jana Pawła II i jego słowa wypowiedziane w Rzymie 1980 roku:

Człowiekiem jest również
nien­ar­o­d­zone dziecko:
co więcej, Chrys­tu­sowi sposób
uprzy­wile­jowany utożsamia
się z „najm­niejszy­mi” (Mt. 25, 40);
jak wiec moż­na nie widzieć
szczegól­nej Jego obec­noś­ci w istocie
jeszcze nie nar­o­d­zonej, spośród
wszys­t­kich istot prawdziwie
najm­niejszej, najsłabszej,
pozbaw­ionej jakiegokolwiek
środ­ka obrony, nawet gło­su, która
nie może protestować przeciw
cio­som godzą­cym w jej najbardziej
pod­sta­wowe prawa”
(Rzym, 28.01.1980 r.)

Są to słowa umoc­nienia dla Obrońców Życia.

Bron­ic życia
i umac­ni­ać je,
czcić je i kochać
– oto zadanie,
które Bóg
powierza każdemu
człowiekowi…”
(Encyk­li­ka „Evan­geli­um vitae” n. 42)

W sierp­niu 1956 roku nasz Naród inspirowany przez Pry­masa Tysią­cle­cia złożył Jasnogórskie Ślu­by Nar­o­du. Te ślu­by obow­iązu­ją dzisi­aj każdego kato­li­ka, i każdego Polaka.

Z Jasnogórs­kich Ślubów Nar­o­du Polskiego:

Świę­ta Boża Rodzi­cielko i Matko Dobrej Rady!
Przyrzekamy Ci z oczy­ma utk­wiony­mi w Żłóbek
Betle­jem­s­ki, że odtąd wszyscy staniemy na straży
budzącego się życia.

Wal­czyć będziemy w obronie każdego dziecięcia
i każdej kołys­ki równie mężnie, jak ojcowie nasi
wal­czyli o byt i wol­ność Nar­o­du, płacąc krwią własną.
Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć
zadać bezbronnym.

Dar życia uważać będziemy za najwięk­szą łaskę Ojca
Wszelkiego Życia i za naj­cen­niejszy skarb Narodu”.
(Jas­na Góra, 28 sierp­nia 1956 r.)

Te krótkie cytaty niech będą źródłem inspiracji i akty­wnego zaan­gażowa­nia w dzieło obrony życia, ale przede wszys­tkim będą źródłem radoś­ci. Cieszmy się codzi­en­nie, bo broniąc życia poczę­tych dzieci służymy samemu Jezu­sowi Chrys­tu­sowi. Broniąc życia poczę­tych dzieci real­izu­je­my Jasnogórskie Ślu­by Nar­o­du Pol­skiego i służyły Matce Bożej. Broniąc życia poczę­tych dzieci kroczymy drogą wskazaną nam przez Świętego Jana Pawła II.

Szczęść Boże!

 


Brońmy życia każdego poczętego dziecka 
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.