Archiwum autora: Antoni Zięba

Po głosowaniu sejmowym w sprawie projektu „Zatrzymaj aborcję”

Sejm skierował do dal­szych prac w komisji pro­jekt ustawy Komite­tu Oby­wa­tel­skiego „Zatrzy­maj Abor­cję”. Nato­mi­ast w pier­wszym czy­ta­niu odrzu­cony został oby­wa­tel­s­ki pro­jekt komite­tu „Ratu­jmy Kobi­ety 2017” lib­er­al­izu­ją­cy przepisy abor­cyjne. W Sejmie 10 sty­cz­nia 2018 roku głosowano nad dwoma pro­jek­ta­mi ustaw oby­wa­tel­s­kich. Pier­wszym był pro­jekt ustawy Komite­tu … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Po głosowaniu sejmowym w sprawie projektu „Zatrzymaj aborcję” została wyłączona

Zamierzenia na rok 2018

W Stanach Zjed­noc­zonych guber­na­tor stanu Ohio pod­pisał ustawę zakazu­jącą zabi­ja­nia dzieci nien­ar­o­d­zonych ze względów eugenicznych W grud­niu 2017 roku w amerykańskim stanie Ohio wprowad­zono nowe pra­wo, które zakazu­je zabi­ja­nia poczę­tych dzieci, u których wykry­to Zespół Dow­na. To o co wal­czymy dzisi­aj w Polsce w ramach inic­jaty­wy oby­wa­tel­skiej „zatrzy­maj abor­cję” stało … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Zamierzenia na rok 2018 została wyłączona

Papież Franciszek i polscy biskupi w obronie życia każdego poczętego dziecka

Chci­ałbym przed­staw­ić dwa ważne doku­men­ty: Słowo KEP na Niedzielę Świętej Rodziny (31 grud­nia 2017r.) i słowa Papieża Fran­cisz­ka wypowiedziane pod­czas Mszy św. w bazylice watykańskiej w Uroczys­tość Świętej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, 1 sty­cz­nia 2018 r Księża biskupi zawar­li bard­zo moc­ne i jed­noz­naczne wezwanie do ochrony życia dzieci poczę­tych. … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Papież Franciszek i polscy biskupi w obronie życia każdego poczętego dziecka została wyłączona

Odwołanie przez władze UJ konferencji „Prawo dziecka do życia”

Pod naporem lewicowej Par­tii Razem odwołano przez prorek­to­ra Col­legium Medicum Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego kon­fer­encję pt. „Ety­ka w medy­cynie – Pra­wo dziec­ka do życia”. Planowana od wielu miesię­cy XXVIII kon­fer­enc­ja ety­cz­na pt. „Ety­ka w medy­cynie – Pra­wo dziec­ka do życia”, miała się odbyć w Uni­w­er­syteckim Szpi­talu Dziecię­cym w Krakowie. Miało to być spotkanie zor­ga­ni­zowane … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Odwołanie przez władze UJ konferencji „Prawo dziecka do życia” została wyłączona

Refleksje przed Bożym Narodzeniem

Bóg stwarza każdego z nas, każde poczęte dziecko. W momen­cie poczę­cia Bóg obdarza człowieka nieśmiertel­ną duszą. Jest to wielkie wydarze­nie, ponieważ stworze­nie ludzkie, ten mały człowiek będzie żył całą wieczność. Chci­ałbym przy­pom­nieć infor­ma­c­je z biologii roz­wo­ju człowieka przed nar­o­dze­niem. Posłużę się tek­stem opra­cow­anym przez dr nauk med. … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Refleksje przed Bożym Narodzeniem została wyłączona