Apel do ludzi dobrej woli — Wspierajmy projekt prawnej ochrony życia chorych, niepełnosprawnych nienarodzonych dzieci!

Wys­tosowany został Apel do ludzi dobrej woli, zachę­ca­ją­cy do wspiera­nia pro­jek­tu prawnej ochrony życia chorych, niepełnosprawnych nien­ar­o­d­zonych dzieci. Apel został pod­pisany przez Urszulę Fur­tak preze­sa Kra­jowego Insty­tu­tu Akcji Katolick­iej, Pawła Wosick­iego preze­sa Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia i Antoniego Ziębę preze­sa Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Treść apelu:

Apel do ludzi dobrej woli. Wspier­a­jmy pro­jekt prawnej ochrony życia chorych, niepełnosprawnych nien­ar­o­d­zonych dzieci!

W dniu 10 sty­cz­nia br. Sejm RP zde­cy­dowaną więk­szoś­cią głosów skierował do Komisji Poli­ty­ki Społecznej i Rodziny oby­wa­tel­s­ki pro­jekt „Zatrzy­maj abor­cję”, który ma zapewnić prawną ochronę życia chorym, niepełnosprawnym nien­ar­o­d­zonym dzieciom.

Pro­jekt ten cieszy się popar­ciem Episkopatu Pol­s­ki, wspier­a­ją go sze­rok­ie krę­gi obrońców życia człowieka.

Apelu­je­my o tele­fony, listy, e‑maile do par­la­men­tarzys­tów – Członków tej Komisji z pos­tu­latem szy­bkiego przegłosowa­nia tego pro­jek­tu i niezwłocznego skierowa­nia go pod ple­narne obrady Sejmu.

Twój głos przyspieszy uch­wale­nie prawa ratu­jącego życie poczę­tych dzieci.

Urszu­la Furtak
prezes Kra­jowego Insty­tu­tu Akcji Katolickiej

Paweł Wosic­ki
prezes Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia

Antoni Zię­ba
prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka”

Ten apel trze­ba upowszech­nić wśród swoich zna­jomych, w kręgu rodzin­nym czy sąsiedzkim. Prosimy o wysyłanie listów i e‑maili. Wszys­tkie adresy zarówno pocz­towe, e‑mailowe jaki i numery tele­fonów podane są na naszej stron­ie inter­ne­towej: www.pro-life.pl

Apel dostęp­ny jest również na stron­ie inter­ne­towej Akcji Katolick­iej a także na stron­ie Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia. Oby­wa­tel­s­ka akty­wność jest bard­zo waż­na. Prace nad wzmoc­nie­niem prawnej ochrony życia w naszej Ojczyźnie idą dość opornie. Każdy dzień zwło­ki w uch­wale­niu tego prawa oznacza śmier­ci tro­j­ga nien­ar­o­d­zonych dzieci. Wystar­czy wysłać krót­ki list i e‑mail albo zadz­wonić i poprosić pana posła czy panią posłankę o szy­bkie dal­sze pro­ce­dowanie pro­jek­tu „Zatrzy­maj abor­cję”. Roz­maw­iać należy z sza­cunkiem i z kul­turą, żeby obroń­cy życia mogli cieszyć się dobrą opinią ludzi kul­tur­al­nych i zde­cy­dowanych w swoich poglądach.

Kanadyjs­ka obrończyni życia Mary Wag­n­er została aresz­towana w uroczys­tość Niepokalanego Poczę­cia. Goś­ciła w Radiu Mary­ja i w TV Trwam, mod­liła się również na Jas­nej Górze i w Krakowie w Sank­tu­ar­i­um Bożego Miłosierdzia. Do Kanady zaw­iozła relik­wie Świętego Jana Pawła II. Nieste­ty 8 grud­nia została ponown­ie aresz­towana za poko­jową akcję pro-life. Z różą w ręku próbowała odwodz­ić mat­ki od zami­aru zabi­cia ich włas­nego dziecka.

W Pol­skim Sto­warzysze­niu Obrońców Życia Człowieka zrodz­ił się pomysł, aby w dzień jej urodzin tj. 12 lutego sym­bol­icznie wesprzeć ją poprzez krótkie listy, kart­ki pocz­towe czy widoków­ki z krótkim tek­stem. Wyraźmy swo­ją sol­i­darność i nadzieję, że jej cier­pi­enia i hero­icz­na ofi­ara przyniesie upragnione zwycięst­wo cywiliza­cji życia w Kandzie. Proszę także o mod­l­itwę, żeby Mary Wag­n­er miała moc ducha, miała tę radość człowieka, który mimo cier­pi­enia dla wielkiej sprawy cieszy się, że jego cier­pi­e­nie przyniesie w najbliższym cza­sie bło­gosław­iony efek­ty. Adres pocz­towy dostęp­ny jest na naszej stron­ie inter­ne­towej www.pro-life.pl. Gorą­co zachę­cam wszys­t­kich, aby tak jak w innych akc­jach, najwięcej kore­spon­dencji było z naszej Ojczyzny, z której pochodzi Św. Jan Paweł II.

 

Szczęść Boże!


Apel do ludzi dobrej woli — Wspier­a­jmy pro­jekt prawnej ochrony życia chorych, niepełnosprawnych nien­ar­o­d­zonych dzieci!
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.