Biografia autora

dr inż. Antoni Zięba
Urod­zony: 1948, Jaworzno
Wyk­sz­tałce­nie: 1981 r. dok­torat na Wydziale Inżynierii Lądowej Politech­ni­ki Krakowskiej
Dzi­ałal­ność zawodowa: pra­cown­ik dydak­ty­czny Politech­ni­ki Krakowskiej (1971–2011), redak­tor: Tygod­ni­ka Rodzin Katolic­kich “Źródło”, Dwu­ty­god­ni­ka Młodzieży Katolick­iej “Nasza Dro­ga”, Miesięczni­ka Nauczy­cieli i Wychowaw­ców Katolic­kich “Wychowaw­ca”, “Służ­by Życiu. Zeszytów Prob­le­mowych” (red. naczelny)
Osiąg­nię­cia: pon­ad 40 pub­likacji naukowo-tech­nicznych, liczne artykuły z dziedziny ochrony życia dziec­ka poczętego, orga­ni­za­c­ja sem­i­nar­iów naukowych, udzi­ał w kon­fer­enc­jach naukowych oraz między­nar­o­dowych kon­gre­sach, współor­ga­ni­za­c­ja dwóch Nar­o­dowych Marszy w Obronie Życia oraz II Świa­towego Mod­litewnego Kon­gre­su dla Życia Łagiewni­ki 2007
Odz­naczenia: Nagro­da Fun­dacji Jana Pawła II za dzi­ałal­ność pro-life, medal Sen­atu RP za obronę życia, medal Komisji Edukacji Nar­o­dowej za zasłu­gi dla oświaty i wychowania
Przy­należność do: Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia (wiceprezes), Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci (współza­łoży­ciel), World Prayer for Life (współza­łoży­ciel), Fun­dacji “Źródło”
Plany na przyszłość: prowadze­nie stałych dzi­ałań eduka­cyjnych umac­ni­a­ją­cych sza­cunek dla życia każdego człowieka od chwili poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.