830 tysięcy podpisów za życiem

Komitet inic­jaty­wy „Zatrzy­maj abor­cję” złożył 30 listopa­da 2017 roku w Sejmie oby­wa­tel­s­ki pro­jekt ustawy, który wykreśla z pra­wodaw­st­wa przesłankę eugeniczną. Pod wnioskiem pod­pisało się pon­ad 830 tys. osób.

830 tys. pod­pisów to naprawdę imponu­ją­ca licz­ba oby­wa­teli, którzy w sposób widoczny na piśmie powiedzieli życiu TAK! Opowiedzieli się za obroną życia także tych chorych i niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem.

Cieszymy się i grat­u­lu­je­my wszys­tkim, którzy uczest­niczyli w akcji zbiera­nia pod­pisów. Nasze Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka także akty­wnie włączyło się w tę akcję. Grat­u­lu­je­my inic­ja­torom Kai Godek z Warsza­wy, która ciesząc się popar­ciem Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki zgro­madz­iła wielu współpra­cown­ików i zor­ga­ni­zowała znakomi­cie tę akcję. Jako senior obrony życia wspom­nę, że na początku lat 90. mieliśmy również wspani­ałe akc­je popier­a­jące życie. Była to reko­r­dowa akc­ja zbiera­nia pod­pisów za życiem, która przyniosła 3 mil­iony pod­pisów. Cieszymy się z tego popar­cia z przeszłoś­ci i patrzymy w przyszłość. Jarosław Sell­in wicem­i­nis­ter PiS w audy­cji radiowej „Siód­ma – Dziewią­ta” jas­no powiedzi­ał, że jest za życiem i ochroną życia. Skan­dalem uznał niszcze­nie życia chorych i niepełnosprawnych poczę­tych dzieci i wyraz­ił nadzieję, że do koń­ca kadencji sejm i par­la­ment uch­wali tę konieczną zmi­anę ustawy z 7 sty­cz­nia 1993 roku. Ufam, że to nastąpi wcześniej ponieważ jest duże popar­cie społeczne. Do świado­moś­ci par­la­men­tarzys­tów dociera infor­ma­c­ja, że każdego dnia na mocy tego stras­zli­wego zapisu o abor­cji eugenicznej ginie w Polsce tro­je nien­ar­o­d­zonych dzieci. Każdy dzień oznacza śmierć trzech nien­ar­o­d­zonych niewin­nych ludzi.

Na początku listopa­da w roz­mowie z Pol­ską Agencję Pra­sową Sze­fowa TK Julia Przyłęb­s­ka ozna­jmiła, że wniosek który wpłynął do Try­bunału Kon­sty­tucyjnego od pon­ad 100 posłów doma­ga­ją­cych się zbada­nia frag­men­tu prawa które mówi, że moż­na zabi­jać dzieci nien­ar­o­d­zone z powodu choro­by czy niepełnosprawnoś­ci może być roz­pa­tr­zony nawet za kil­ka miesię­cy. Była­by to znakomi­ta sprawa bo szy­b­ciej zadzi­ałała­by ochrona ze strony Try­bunału Kon­sty­tucyjnego. Wyro­ki Try­bunału Kon­sty­tucyjnego są niepod­ważalne aż do następ­nej zmi­any Kon­sty­tucji. Jest to moc­niejsze prawne umoc­nie­nie ochrony życia nien­ar­o­d­zonych, chorych i niepełnosprawnych dzieci niż decyz­ja sejmowa.

Prezy­dent Andrzej Duda potwierdz­ił, że poprze pro­jekt oby­wa­tel­s­ki „Zatrzy­maj abor­cję”, także prezes Jarosław Kaczyńs­ki też wielokrot­nie mówił o przy­chyl­noś­ci. Zbliżamy się do upragnionego cza­su, że z naszego usta­wodaw­st­wa znikną bar­barzyńskie zapisy, które pozwala­ją zabi­jać nien­ar­o­d­zone dzieci tylko z tego powodu, że są niepełnosprawne czy chore przed nar­o­dze­niem. Wydawnict­wo „Jed­ność” pod patronatem prze­wod­niczącego Zespołu Episkopatu Pol­s­ki abp. Hen­ry­ka Hosera wydało książkę pt.: „Wobec in vit­ro”. Jest to niezwyk­le waż­na pozy­c­ja naukowa ponieważ autora­mi tej książ­ki są wybit­ni naukow­cy zarówno oso­by duchowne jak i świeck­ie. Jest to bard­zo ważne opracowanie.

W przyszłym roku będą wybo­ry samorzą­dowe. Lewica i Plat­for­ma Oby­wa­tel­s­ka będą starały się, aby w wyb­o­rach samorzą­dowych był obec­ny tem­at o in vit­ro. W kilku dużych mias­tach udało się już przegłosować finan­sowanie pro­ce­dury in vit­ro ze środ­ków samorzą­dowych, więc musimy być przy­go­towani mądrze i mery­to­rycznie by móc odpowiedzieć na pytanie co prze­maw­ia prze­ci­wko tej pro­ce­durze, a jakie argu­men­ty powin­niśmy stosować pro­mu­jąc naprotechnologię.

Szczęść Boże!

 


830 tysię­cy pod­pisów za życiem

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.