Miłosierdzie Boże nadzieją dla matek, które dokonały zamachu na życie swoich nienarodzonych dzieci

Jeszcze jesteśmy w cie­niu blasków promieni Bożego Miłosierdzia. Kil­ka dni temu przeży­wal­iśmy wspani­ałą uroczys­tość Świę­ta Bożego Miłosierdzia. Tę audy­cję chcę w sposób szczegól­ny poświę­cić kobi­etom, które dokon­ały zamachu na życie swoich nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Chci­ałbym przed­staw­ić słowa Świętego Jana Pawła II i samego Pana Jezusa zapisane w Dzi­en­niczku św. Siostry Faustyny, apos­toł­ki Bożego Miłosierdzia.

Fun­da­men­tal­nym doku­mentem całego pon­ty­fikatu św. Jana Pawła II, wielkiego obroń­cy życia jest Encyk­li­ka Evan­geli­um Vitae. Św. Jan Paweł II w 1995 roku napisał zasad­niczy i fun­da­men­tal­ny doku­ment, bronią­cy życia każdego człowieka od pier­wszej chwili do nat­u­ral­nej śmierci.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Miłosierdzie Boże nadzieją dla matek, które dokonały zamachu na życie swoich nienarodzonych dzieci została wyłączona

Brońmy życia każdego poczętego dziecka

Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka wydało fold­er o tytule: Brońmy życia każdego poczętego dziecka!

Na stron­ie tytułowej folderu jest piękny obraz Jezusa Miłosiernego JEZU UFAM TOBIE, repro­dukc­ja obrazu Mat­ki Bożej Częs­to­chowskiej, a także piękne i pozy­ty­wne zdję­cie dziec­ka ok. 3,5 miesią­ca od poczę­cia. Na następ­nej stron­ie mamy twarz Pana Jezusa i trzy ewan­geliczne cytaty:

Wszys­tko, co uczynil­iś­cie jednemu
z tych braci moich najmniejszych,
Mnieś­cie uczynili”.
(Mt 25,40)

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Brońmy życia każdego poczętego dziecka została wyłączona

Dobre wiadomości zza oceanu

Uli­ca­mi Waszyn­g­tonu po raz 45. przeszedł Marsz dla Życia. Wzięły w nim udzi­ał tysiące osób. Po raz pier­wszy do uczest­ników man­i­fes­tacji prze­maw­iał prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Don­ald Trump.

Prezy­dent USA wyraz­ił swo­je abso­lutne popar­cie dla ochrony życia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Z tym wydarze­niem związane jest także bard­zo ważne osiąg­nię­cie, otóż 20 sty­cz­nia 2018 roku Izba Reprezen­tan­tów przegłosowała ustawę, która nakazu­je zapewnie­nie ofi­arom „nieu­danej” abor­cji opie­ki na takim samym poziomie, co innym noworod­kom. Jak stwierdza przyję­ty pro­jekt, „gdy abor­c­ja skutku­je żywym nar­o­dze­niem dziec­ka, jest ono osobą w świ­etle wszys­t­kich praw Stanów Zjed­noc­zonych i jest uprawnione do wszelkiej ochrony przewidzianej przez prawo”.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Dobre wiadomości zza oceanu została wyłączona

Apel do ludzi dobrej woli — Wspierajmy projekt prawnej ochrony życia chorych, niepełnosprawnych nienarodzonych dzieci!

Wys­tosowany został Apel do ludzi dobrej woli, zachę­ca­ją­cy do wspiera­nia pro­jek­tu prawnej ochrony życia chorych, niepełnosprawnych nien­ar­o­d­zonych dzieci. Apel został pod­pisany przez Urszulę Fur­tak preze­sa Kra­jowego Insty­tu­tu Akcji Katolick­iej, Pawła Wosick­iego preze­sa Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia i Antoniego Ziębę preze­sa Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Apel do ludzi dobrej woli — Wspierajmy projekt prawnej ochrony życia chorych, niepełnosprawnych nienarodzonych dzieci! została wyłączona

Dobre wiadomości z Nowego Jorku i Paryża

Uli­ca­mi Waszyn­g­tonu po raz 45. przeszedł Marsz dla Życia. Wzięły w nim udzi­ał tysiące osób. Po raz pier­wszy do uczest­ników man­i­fes­tacji prze­maw­iał prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Don­ald Trump.

To wielkie wydarze­nie umoc­ni ruchy pro-life w Stanach Zjed­noc­zonych. Słowa Prezy­den­ta uczest­nikom tego Marszu spraw­iły wielką radość i satys­fakcję. Don­ald Trump w swoim przemówie­niu zadeklarował, że jego admin­is­trac­ja będzie bronić prawa do życia zaz­nacza­jąc, że Amerykanie są coraz bardziej za życiem:

Pochodzi­cie z różnych miejsc, środowisk, ale wszyscy zbiera­cie się tu w jed­nym pięknym celu: budowy społeczeńst­wa, w którym życie jest cele­browane, chro­nione i doceniane.”

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Dobre wiadomości z Nowego Jorku i Paryża została wyłączona