Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Kole­j­na ciąża pani Emilii Woj­tyłowej okaza­ła się być bard­zo zagrożona i ryzykow­na dla jej zdrowia i życia. Wów­czas jeden z ginekologów w Wad­ow­icach próbował namówić Emil­ię do abor­cji. Na szczęś­cie, państ­wo Woj­tyłowie sko­rzys­tali z rady innego lekarza, którym był Samuel Taub. Ucz­ci­wy lekarz pod­jął się leczenia i opie­ki nad panią Emil­ią i jej dzieck­iem. 18 maja 1930 roku doprowadz­ił do urodzenia zdrowego niemowlę­cia, którym okazał się Karol Woj­tyła, przyszły papież.

W tygod­niku „Niedziela” w numerze z 22 czer­w­ca ukazał się artykuł pt. „Żydows­ki lekarz ura­tował papieża. Tajem­nice Karo­la Woj­tyły”. Rodz­ice Karo­la Woj­tyły mieszkali w Wad­ow­icach. Jego sios­tra zmarła zaraz po urodze­niu, starszy brat Karo­la zginął w wyniku zaraże­nia w cza­sie opie­ki nad chory­mi w szpi­talu. W tygod­niku czy­tamy, że w tam­tym cza­sie w Wad­ow­icach mieszkał i pra­cow­ał w Szpi­talu Gar­ni­zonowym lekarz żydowskiego pochodzenia — Samuel Taub. W cza­sie swo­jej prak­ty­ki lekarskiej zdobył wielkie uznanie wśród mieszkańców, nie tylko dzię­ki posi­adanej wiedzy, ale i życ­zli­woś­ci wobec chorych. Z relacji mieszkańców dowiadu­je­my się, że od osób bied­nych nie pobier­ał opłat za leczenie.

Ofi­cer Karol Woj­tyła, ojciec Karo­la Woj­tyły, był urzęd­nikiem Powia­towej Komendy Uzu­pełnień, gdzie poz­nał lekarza Samuela Tau­ba. Wkrótce w 1906 roku w rodzinie Woj­tyłów urodz­ił się syn Edmund, 7 lip­ca 1914 roku tuż po porodzie w wyniku kom­p­likacji, zmarła cór­ka Olga. Kole­j­na ciąża pani Emilii Woj­tyłowej okaza­ła się być bard­zo zagrożona i ryzykow­na dla jej zdrowia i życia. Wów­czas jeden z ginekologów w Wad­ow­icach próbował namówić Emil­ię do abor­cji. Na szczęś­cie, państ­wo Woj­tyłowie sko­rzys­tali z rady innego lekarza, którym był Samuel Taub. Ucz­ci­wy lekarz pod­jął się leczenia i opie­ki nad panią Emil­ią i jej dzieck­iem. 18 maja 1930 roku doprowadz­ił do urodzenia zdrowego niemowlę­cia, którym okazał się Karol Woj­tyła, przyszły papież. Przykład postawy państ­wa Woj­tyłów oraz lekarza Samuela Tau­ba jest wielkim świadectwem, szczegól­nie potrzeb­nym w naszych cza­sach, w których trwa­ją medi­alne, admin­is­tra­cyjne i min­is­te­ri­alne ata­ki na tych ucz­ci­wych lekarzy, którzy gotowi są w każdej sytu­acji bronić życia od momen­tu poczę­cia po nat­u­ral­ny kres. His­to­ria ura­towa­nia życia wielkiemu Papieżowi powin­na być znana każde­mu lekar­zowi w Polsce. Wielu wspani­ałych ludzi, pomi­mo początkowej diag­nozy choro­by czy wady i namowom ze strony lekarzy doko­na­nia abor­cji, przyszło na świat dzię­ki wier­noś­ci i postaw­ie rodz­iców oraz ucz­ci­wych lekarzy.


Żydows­ki lekarz ratu­je świętego papieża
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.