Życzenia na Boże Narodzenie 2015

Świę­ta Bożego Nar­o­dzenia obchodz­imy z wielką radoś­cią i nadzieją. To czas duchowego przy­go­towa­nia i rados­nego oczeki­wa­nia na Nar­o­dze­nie się Bożej Dzieciny.

Chci­ałbym przy­toczyć słowa zapisane w Ewan­gelii św. Jana: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.” (J 1, 1)

W Noc Bożego Nar­o­dzenia Bóg otworzył nam Niebo dzieląc z nami ziem­skie życie. Człowiek jest wiel­ki nie przez to, kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innym”. św. Jan Paweł II 

Chci­ałbym podzielić się moją radoś­cią wypły­wa­jącą z nar­o­dzenia Chrys­tusa Jezusa Syna Bożego, Daw­cy Życia, Zwycięz­cy Śmier­ci i Króla Miłosierdzia. To wiel­ka radość móc wspom­i­nać w gronie rodzin­nym to wielkie his­to­ryczne wydarze­nie, przeło­mowe w dzie­jach ludzkoś­ci, którym cieszymy się od pon­ad tysią­ca lat.

Życzę wszys­tkim, aby te Świę­ta Bożego Nar­o­dzenia umac­ni­ały naszą wiarę i niesłab­nącą nadzieję. Aby ten rados­ny czas wzmac­ni­ał nasze uczyn­ki miłosierdzia, których tak bard­zo potrze­ba współczes­ne­mu światu. Niech nowo nar­o­d­zony Chrys­tus Bło­gosławi nam w każdym dniu zbliża­jącego się już nowego 2016 roku. Niech Boża Dzieci­na Bło­gosławi nam i umac­nia naszą nadzieję na zwycięst­wo dobra nad złem, życia nad śmier­cią, prawdy nad kłamstwem.

Mamy trudne chwile przed sobą, ale chwile pełne optymiz­mu i nadziei. Trze­ba pod­kreślić, że nie takie trudne okresy w naszej ojczyźnie przeży­wal­iśmy. Dziś siły kłamst­wa i zła wzmogły atak na obec­nie rządzą­cych, bowiem prezy­dent, pre­mier i posłowie z PiS‑u chcą budować cywiliza­cję życia i chronić każdego życia od poczę­cia po nat­u­ral­ny kres. Atak zła jest niewyobrażal­ny, musimy ich wspier­ać naszą mod­l­itwą, naszy­mi ofi­ara­mi i nie dać się zma­nip­u­lować i okłamy­wać przez nierzetelne media. Nie słucha­jmy złych radiostacji, nie oglą­da­jmy złych pro­gramów telewiz­yjnych i nie czy­ta­jmy kłam­li­wych gazet. Korzys­ta­jmy tylko z mediów katolic­kich, tam zna­jdziemy prawdę, dobro i nadzieję na umoc­nie­nie w nas wiary na cały przyszły 2016 rok.

Na zakończe­nie tegoż roku mam dobrą wiado­mość z Europy. Słoweń­cy w ref­er­en­dum odrzu­cili pro­jekt ustawy o związkach homosek­su­al­nych. Pro­jekt ustawy miał dawać prawa związkom homosek­su­al­nym na adop­towanie dzieci. Cieszy mnie, że nasi bra­cia chrześ­ci­janie potrafili się zmo­bi­li­zować i przekroczyli praw­ie dwukrot­nie min­i­mum frek­wencji- to jest 20 %. Według komisji wybor­czej głosowało 35 % mieszkańców Słowenii. Jest to wielkie zwycięst­wo, bo z tych gło­su­ją­cych praw­ie 65% powiedzi­ało „nie” wielkiej demor­al­iza­cji i krzy­wdze­niu dzieci w homosek­su­al­nych związkach. Grat­u­lu­je­my Słoweń­com, bo to ich zwycięst­wo także i nas umacnia.

Prag­nę przy­pom­nieć o cel­e­bracji litur­gicznego Świę­ta Młodzianków Męczen­ników, które odbędzie się 28 grud­nia. W tym dniu będziemy wspom­i­na­jąc stras­zli­wą Rzeź Niewiniątek doko­naną na rozkaz nami­est­ni­ka Galilei Hero­da w Betle­jem. Ta roczni­ca zawsze przy­wodzi mi na myśl te zbrod­nie, które dokony­wały się i dokonu­ją w skali całego świa­ta, ale także na pol­skiej zie­mi. Mam na myśli abor­cję, zabi­janie nien­ar­o­d­zonych dzieci, pro­ce­durę in-vit­ro, która jest pro­ce­durą śmier­ci i kalect­wa. Ogrom­na więk­szość dzieci, bo ok. 90% poczy­nanych tą nieety­czną metodą ginie przed nar­o­dze­niem. Myślę także o zamachach na życie ludzkie, które są real­i­zowane poprzez różne środ­ki far­mako­log­iczne. Na początku tego roku koal­ic­ja rządzą­ca PO-PSL wprowadz­iła do obiegu w naszej ojczyźnie środek wczesno­poron­ny pigułkę ellaOne, niszczącą życie ludzkie u początków jego zaist­nienia. Musimy przepraszać Pana Boga za te grzechy wymier­zone w życie człowieka, które dokon­ały się w naszej Ojczyźnie. Musimy prosić o prze­bacze­nie i nawróce­nie tych, którzy wspier­a­ją tę bar­barzyńską cywiliza­cję śmierci.

28 grud­nia w poniedzi­ałek zbierzmy się i przeprasza­jmy Boga daw­cę życia za odrzu­cony dar w naszej Ojczyźnie, ale także przeprasza­jmy w duchu nadziei, bo tę nadzieję na Miłosierdzie Boże budu­je nam i umac­nia rok nadzwycza­jnej łas­ki, Rok Miłosierdzia.

Szczęść Boże!


Życzenia na Boże Nar­o­dze­nie 2015
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.