Życzenia na Boże Narodzenie 2013

Mod­l­it­wa stanowi fun­da­men­tal­ny sposób obrony życia zagrożonego człowieka. Zachę­cam do pod­ję­cia Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego i/lub włączenia się do Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci i świa­towej kruc­jaty mod­l­itwy w intencji obrony życia człowieka (World Prayer for Life).

Zbliżamy się do świąt Bożego Nar­o­dzenia. Jest to czas szczegól­nie rados­ny dla wszys­t­kich obrońców życia, którzy pode­j­mu­ją dzi­ałal­ność mod­litewną, społeczną i oby­wa­tel­ską, aby każde dziecko mogło się nar­o­dz­ić. Pamię­tam uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego obchod­zoną 25 mar­ca. Pochy­lal­iśmy się wów­czas nad tajem­nicą poczę­cia Jezusa Chrys­tusa w łonie Najświęt­szej Maryi Pan­ny. Przez 9 miesię­cy nasz Pan Zbaw­iciel i zwycięz­ca śmier­ci będzie żył jako Bóg człowiek w łonie Najświęt­szej Maryi Pan­ny. 25 mar­ca to od wielu lat Dzień Świę­toś­ci Życia, obchod­zony szczegól­nie uroczyś­cie w naszej ojczyźnie. W ten dzień dziesiąt­ki tysię­cy Polaków pode­j­mu­je Duchową Adopcję Dziec­ka Poczętego. Towarzyszą oni dziecku zagrożone­mu abor­cją do dnia Bożego Nar­o­dzenia, kiedy to dziecko, które otoczyliśmy szczegól­ną mod­litewną opieką, szczęśli­wie przyjdzie na świat. Dzięku­jąc tym wszys­tkim, którzy pod­jęli Duchową Adopcję proszę, aby w kole­jnym roku również zde­cy­dowali się objąć mod­litewną opieką życie zagrożonego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Jest to mod­l­it­wa, która ratu­je sum­ienia rodz­iców dziec­ka oraz per­son­elu medy­cznego przed wyko­naniem zabójst­wa na niewin­nej oso­bie ludzkiej. Jest ona także for­mą ekspi­acji – wyna­grodzenia za tych, którzy dokon­ali zamachu na życie nien­ar­o­d­zonego dziecka.

Mówiąc o Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego, chci­ałbym wspom­nieć o dwóch inic­jatywach służą­cych życiu. Pier­wsza z nich jest Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci (zainicjowana w październiku 1980 roku). Jej cele są następujące:

  1. Mod­l­it­wa dziękczyn­na za wielkie dobro, które już się wydarzyło.
  2. Mod­l­it­wa o dal­szy wzrost sza­cunku wobec życia człowieka nien­ar­o­d­zonego, chorego, w podeszłym wieku.
  3. Mod­l­it­wa o wprowadze­nie pre­cyzyjnej prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci (uzu­pełnie­nie art. 38. Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Polskiej).

Drugą inic­jaty­wą jest World Prayer for Life. Ta mod­l­it­wa w intencji obrony życia człowieka została zapoc­zątkowana na II Świa­towym Mod­litewnym Kon­gre­sie dla Życia, który odbył się w październiku 2007 roku. Jest odpowiedz­ią na słowa Słu­gi Bożego Jana Pawła II, zapisane w encyk­lice „Evan­geli­um vitae”: „Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka mod­l­it­wa za życie, przenika­ją­ca cały świat” (Evan­geli­um vitae, nr 100). Uczest­ni­cy Świa­towej Kruc­jaty Mod­l­itwy w intencji obrony życia człowieka – World Prayer for Life mod­lą się w następu­ją­cych intencjach:

  • O prze­bła­ganie Miłosiernego Boga za odrzu­cony dar życia,
  • O wzrost sza­cunku dla życia każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres,
  • O zapewnie­nie w usta­wodaw­st­wach wszys­t­kich kra­jów bezwarunk­owego prawa do życia każde­mu człowiekowi od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Gorą­co zachę­cam do włączenia się w mod­litewne dzieło obrony ludzkiego życia. Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci szczegółowo opisana jest na stron­ie inter­ne­towej www.krucjata.org

Świa­towa Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w intencji obrony życia człowieka (World Prayer for Life): www.world-prayer-for-life.org

Mod­l­it­wa stanowi fun­da­men­tal­ny sposób obrony życia zagrożonego człowieka.


Życzenia na Boże Nar­o­dze­nie 2013
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.