Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Już od roku Jan Paweł II jest świę­tym. Mamy w niebie wielkiego orę­down­i­ka naszych spraw oso­bistych, rodzin­nych i społecznych.

27 kwiet­nia 2015 roku przeży­wal­iśmy uroczys­toś­ci związane z pier­wszą rocznicą kan­on­iza­cji świętego Jana Pawła II, najwięk­szego obroń­cy życia w skali całego świa­ta i najwięk­szego z rodu Polaków. Jest to ogrom­na radość, że od roku może­my tytułować naszego wielkiego roda­ka i najwięk­szego obrońcę życia na świecie tytułem Świę­ty. Przy­toczę cytat wygłos­zony w Rzymie 22 lutego 1979 roku przez Ojca Świętego na początku pon­ty­fikatu: „Jako Nami­est­nik Chrys­tusa, Wcielonego Słowa Bożego, mówię Wam; pokłada­j­cie wiarę w Bogu, Stworzy­cielu i Ojcu każdej ludzkiej isto­ty. Ufa­j­cie też człowiekowi, stwor­zone­mu na obraz i podobieńst­wo Boże i powołane­mu, by być dzieck­iem Bożym. W Chrys­tusie Zmarłym i Zmartwych­w­stałym sprawa człowieka otrzy­mała już swój ostate­czny wyrok: ŻYCIE ZWYCIĘŻY ŚMIERĆ!”. To słowa naszego umiłowanego Świętego Papieża, który siał dzieło obrony życia na wszys­t­kich kon­ty­nen­tach pod­czas swoich licznych piel­grzymek. To Jemu zawdz­ięcza­my wielką mobi­liza­cję obrońców życia na całym świecie. Także ja zawdz­ięczam Mu swo­je powołanie do dzieła obrony życia i moją dzi­ałal­ność pro-life.

Niedawno przeży­wal­iśmy okres Wielkiej Nocy, Chrys­tu­sowego zwycięst­wa życia nad śmier­cią, które dokon­ało się tam na Zie­mi Świętej, ale również dokonu­je się każdego dnia, także i dzisi­aj w naszej ojczyźnie. Niech nas nie zała­mu­ją prz­er­aża­jące infor­ma­c­je płynące z mediów — takie jak wprowadze­nie śmier­cionośnej piguł­ki „dzień po” czy raty­fikac­ja europe­jskiej kon­wencji prze­mo­cowej, która niszczy pol­s­ki porządek prawny, naszą rodz­inę, trady­cję a także wiarę katolicką. Niech nas nie trwożą dzi­ała­nia pod­jęte przez ten rząd związane z legal­iza­cją pro­ce­dury in vit­ro, ponieważ my jako chrześ­ci­janie wierzymy w potęgę Chrys­tusa daw­cy życia i zwycięz­cy śmier­ci. Musimy zadać sobie pytanie; na ile z Jezusem Chrys­tusem, Królem Wszechświa­ta, Daw­cą Życia i Zwycięzcą śmier­ci będziemy współpra­cow­ać? Świę­ty Jan Paweł II dał nam odpowiedź, że pier­wsze miejsce należne jest mod­l­itwie. Pod­czas audi­encji Ojciec Świę­ty wiele razy mówił mi, że codzi­en­nie mod­li się w intencji obrony życia. Z mod­l­itwy nasz Papież czer­pał moc, radość, wytr­wanie i łas­ki, które są szczegól­nie potrzeb­ne w dziele obrony życia. Chciejmy także i my mieć tę niezach­wianą nadzieję i pewność zwycięst­wa życia nad śmier­cią, tego zwycięst­wa, które odniósł w his­torii nasz Zbaw­iciel Jezus Chrys­tus. Chciejmy tą pewnoś­cią wiary dzielić się z inny­mi i nie zanied­bu­jmy tego pod­sta­wowego dzi­ała­nia jakim jest mod­l­it­wa. Trze­ba, aby rozwi­jał się potężny ruch Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego, bo ta wspani­ała mod­l­it­wa ratu­je życie konkret­nego dziec­ka. Ist­nieje duża potrze­ba rozwi­ja­nia się Kruc­jaty w Obronie Poczę­tych Dzieci, a także World Prayer for Life – Świa­towej Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci.

Nieste­ty, data 27 kwiet­nia kojarzy się również z trag­iczny­mi wydarzeni­a­mi w naszej tysią­clet­niej his­torii. W warunk­ach ostrego ter­roru komu­nisty­cznego 27 kwiet­nia 1956 roku narzu­cono naszej Ojczyźnie zbrod­niczą ustawę abor­cyjną. Polscy komu­niś­ci naciskani przez komu­nistów sowiec­kich drogą ustawy państ­wowej zre­al­i­zowali zbrod­niczą dyrek­ty­wę Leni­na, czyli swo­bodę abor­cji. Narzu­cili nam zbrod­niczy ele­ment ide­ologii mark­sis­towsko-leni­nowskiej. Dzię­ki mod­l­itwie, dzi­ała­niu i pra­cy wielu osób udało się tę ustawę anu­lować w sty­czniu 1993 roku. Dzisi­aj pojaw­ia­ją się nowe wyzwa­nia, ale ufam, że my ludzie wiary, bronią­cy każdego życia od poczę­cia po nat­u­ral­ny kres, zwyciężymy!

Te rocznice mają sym­bol­iczny charak­ter: w mrokach komu­nisty­cznego ter­roru, 27 kwiet­nia został zapisany jako dzień zamachu na życie pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci, ale w tej nowej per­spek­ty­wie odradza­jącej się Pol­s­ki, 27 kwiet­nia kojarzyć się będzie jako dzień kan­on­iza­cji najwięk­szego obroń­cy życia świętego Jana Pawła II. Pamię­ta­jmy o tych rocznicach!


Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.