Zwycięstwo w Radzie Miasta Częstochowy

Mieszkań­cy Częs­to­chowy, oburzeni decyzją o współ­fi­nan­sowa­niu z budże­tu samorzą­du lokalnego mias­ta pro­ce­dury in vit­ro, zebrali 3 000 pod­pisów pod inic­jaty­wą oby­wa­tel­ską o wprowadze­niu refun­dacji leczenia niepłod­noś­ci metodą napro­tech­nologii. Pod­czas głosowa­nia 10 rad­nych opowiedzi­ało się za napro­tech­nologią, 7 było prze­ciw, a 8 się wstrzy­mało. To głosowanie pokazu­je, że w każdych warunk­ach moż­na, z Bożą pomocą, odnosić zwycięstwa.

5 grud­nia 2013 roku rada mias­ta Częs­to­chowa przegłosowała bard­zo ważną uch­walę na tem­at leczenia niepłod­noś­ci metodą napro­tech­nologii. Jest to inic­jaty­wa oby­wa­tel­s­ka mieszkańców Częs­to­chowy, którzy zaniepoko­jeni i oburzeni decyzją o współ­fi­nan­sowa­niu z budże­tu samorzą­du lokalnego mias­ta pro­ce­dury in vit­ro, zebrali 3 000 pod­pisów pod inic­jaty­wą oby­wa­tel­ską o wprowadze­niu refun­dacji leczenia niepłod­noś­ci metodą napro­tech­nologii. Pod­czas głosowa­nia 10 rad­nych opowiedzi­ało się za napro­tech­nologią, 7 było prze­ciw, a 8 się wstrzy­mało. To głosowanie pokazu­je, że w każdych warunk­ach moż­na, z pomocą Bożą, odnosić zwycięst­wa. Pamię­tam, jak poma­gałem mieszkań­com Częs­to­chowy w zor­ga­ni­zowa­niu tej inic­jaty­wy oraz w akcji eduka­cyjno-apos­tol­skiej, ukazu­jąc skut­ki pro­ce­dury in vit­ro (przy­pom­nę, że 90% dzieci poczę­tych metodą in vit­ro ginie przed nar­o­dze­niem, a te które przyjdą na świat, są obar­c­zone wielo­ma wada­mi wrod­zony­mi). Okazu­je się, że rzec­zowe argu­men­ty trafi­a­ją także do rad­nych z innych (popier­a­ją­cych pro­ce­durę in vit­ro) ugrupowań poli­ty­cznych. Wynik głosowa­nia w Częs­to­chowie ukazu­je prawdę, że nie moż­na pod­dawać się w walce o pra­wo do życia od momen­tu poczę­cia. Oczy­wiś­cie, aby ten cel osiągnąć, potrze­ba wiele wysiłku, wyrzeczeń i mod­l­itwy. Jed­nak jako ludzie wierzą­cy musimy pamię­tać, że to Pan Bóg rządzi światem. Dzięku­ję zatem Panu Bogu i tym wszys­tkim, którzy przy­czynili się do zwycięst­wa w głosowa­niu nad uch­wałą o refun­dacji leczenia niepłod­noś­ci metodą napro­tech­nologii. Niech przykład mieszkańców Częs­to­chowy będzie dla wszys­t­kich obrońców życia zachętą, aby w żad­nej sytu­acji nie rezyg­nować. Przy­pom­nę, że w 2012 roku obroń­cy życia w Krakowie w sejmiku wojew­ódzkim odnieśli sukces w podob­nej spraw­ie. Dzię­ki wytr­wałej mod­l­itwie i dzi­ałan­iom eduka­cyjnym, apos­tol­skim i oby­wa­tel­skim pod­czas głosowa­nia 15 rad­nych poparło jako metodę leczenia niepłod­noś­ci – napro­tech­nologii (tylko trzech opowiedzi­ało się za in vit­ro).

Jeszcze raz dzięku­ję wszys­tkim mieszkań­com Częs­to­chowy oraz Ryc­er­zom Kolum­ba, którzy zaan­gażowali się w tę sprawę, grat­u­lu­ję i życzę dal­szych sukcesów w służ­bie życiu człowieka.


Zwycięst­wo w Radzie Mias­ta Częstochowy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.