Zwycięstwo krakowskich obrońców życia w sprawie refundacji in vitro w Małopolsce

Dzisi­aj chci­ałbym podzielić się bard­zo rados­ną, szczegól­nie dla mieszkańców Małopol­s­ki, infor­ma­cją. W niedzielę 9 grud­nia min­is­ter Jarosław Gowin (jako członek zarzą­du Plat­formy Oby­wa­tel­skiej w Małopolsce) ofic­jal­nie przekazał stanowisko mówiące o tym, że dzi­ałacze Plat­formy Oby­wa­tel­skiej nie pode­jmą prób prze­for­sowa­nia planów refun­dacji pro­ce­dury in vit­ro ze środ­ków samorzą­du Małopol­s­ki (mias­ta Krakowa).

Uważam, że sukces ten może­my zawdz­ięczać powszech­nej mobi­liza­cji krakows­kich dzi­ałaczy pro-life, którzy bard­zo zde­cy­dowanie zareagowali na doniesienia medi­alne o planach wprowadzenia przez rad­nych PO, zarówno w sejmiku wojew­ództ­wa małopol­skiego, jak i w radzie mias­ta Krakowa, refun­dacji pro­ce­dury in vit­ro. Wśród protes­tu­ją­cych było 200 pra­cown­ików naukowo-dydak­ty­cznych krakows­kich uczel­ni, którzy wys­tosowali niniejszy Apel:

 Apel pra­cown­ików naukowo-dydak­ty­cznych krakows­kich uczelni
do Władz Samorzą­dowych Małopolski:
tak — napro­tech­nologii, nie — pro­ce­durze „in vitro”

W związku z doniesieni­a­mi mediów o dyskusji zarówno w Radzie Mias­ta Krakowa jak i Małopol­skim Sejmiku Wojew­ódzkim o ewen­tu­al­nym dofi­nan­sowywa­niu z budżetów Krakowa i wojew­ództ­wa małopol­skiego pro­ce­dury „in vit­ro”, prag­niemy przed­staw­ić nasze stanowisko w tej tak ważnej społecznej sprawie.

Nau­ka jed­noz­nacznie wykaza­ła, że życie człowieka rozpoczy­na się w momen­cie poczę­cia. Dlat­ego niedo­puszczalne są metody, w wyniku których ginie więk­szość poczę­tych istot ludz­kich. Nie do przyję­cia jest więc propagowanie metody „in vit­ro”, która nie tylko nie leczy niepłod­noś­ci, ale może prowadz­ić do nar­o­dzin dzieci znacznie częś­ciej obar­c­zonych wada­mi gene­ty­czny­mi. Nie oszczędza również zdrowia matek, zwięk­sza­jąc u nich ryzyko roz­wo­ju nowotworów.

Wobec dra­maty­cznej sytu­acji w pol­skiej służ­bie zdrowia apelu­je­my, aby nie przez­naczać społecznych fun­duszy na nieety­czną, mało skuteczną a w dodatku obar­c­zoną liczny­mi powikła­ni­a­mi metodę.

Apelu­je­my, aby wspier­ać jedynie te metody, które w ety­czny sposób leczą niepłod­ność. Dlat­ego apelu­je­my o powszech­ną pro­mocję napro­tech­nologii, która nie narusza pod­staw bioe­ty­ki, jest metodą skuteczniejszą, znacznie mniej kosz­towną, a przede wszys­tkim bez­pieczniejszą dla zdrowia mat­ki i dziecka.

Jako naukow­cy, powołani do mery­to­rycznej oce­ny rzeczy­wis­toś­ci, zde­cy­dowanie popier­amy metody przy­czy­ni­a­jące się real­nie do tak bard­zo oczeki­wanego przy­ros­tu naszej pop­u­lacji, nie narusza­ją­cych zasad ety­ki i trady­cji rodzin­nych. Stąd nasze „nie” wobec „in vit­ro” oraz „tak” dla naprotechnologii.

Do 11 grud­nia 2012 roku pod Apelem pod­pisało się 2 000 oby­wa­teli, którzy w pełni go popierają.

Dzięku­je wszys­tkim osobom oraz orga­ni­za­cjom katolickim, którzy włączyli się w ten oby­wa­tel­s­ki protest.

Mam jeszcze jed­ną rados­ną infor­ma­cję doty­czącą „batalii” o zablokowanie refun­dacji pro­ce­dury in vit­ro. Mam przed sobą oświad­cze­nie Rady powiatu krośnieńskiego, w którym stanow­c­zo sprze­ci­wia­ją się wprowadzenia i refun­dacji pro­ce­dury in vit­ro. W przyję­tym stanowisku popier­a­ją nato­mi­ast Apel 300 naukow­ców do par­la­men­tarzys­tów prze­ci­wko in vit­ro i za napro­tech­nologią. W tym oświad­cze­niu czy­tamy między innymi:

Kieru­jąc się troską o stworze­nie prawnych pod­staw ochrony życia ludzkiego od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci oraz sza­cunkiem dla dążeń małżonków prag­ną­cych poczę­cia i urodzenia dziec­ka, Rada Powiatu Krośnieńskiego wyraża sprze­ciw wobec dzi­ałań pro­mu­ją­cych pro­ce­durę in vit­ro jako godzącą w pra­wo człowieka do życia, udziela jed­nocześnie popar­cia dla Apelu 300 naukow­ców do pol­s­kich par­la­men­tarzys­tów w spraw­ie pro­ce­dury in vit­ro i naprotechnologii.

Stanowisko skierowane zostało do marsza­ł­ka Sej­mu, pod­karpac­kich par­la­men­tarzys­tów, marsza­ł­ka wojew­ództ­wa pod­karpack­iego i woje­w­ody podkarpackiego

Przy­pom­nę, że Apel naukow­ców wys­tosowało w 2009 roku stu pol­s­kich naukow­ców. Obec­nie pod apelem wid­nieje pon­ad 660 nazwisk. Każdy może go poprzeć na stron­ie www.wychowawca.pl/podpisy. Pra­cown­i­cy naukowo-dydak­ty­czni z całego kra­ju składa­jąc swo­je pod­pisy sprze­ci­wia­ją się pro­ce­durze in vit­ro, która jest nieodłącznie związana z niszcze­niem życia człowieka w fazie pre­na­tal­nego roz­wo­ju. Opisu­ją przy tym jak prze­b­ie­ga pro­ce­du­ra i w których punk­tach łamie zapisy Kon­sty­tucji oraz Kodek­su Karnego. Jako alter­naty­wę i pomoc małżonkom wskazu­ją napro­tech­nologię, która – w prze­ci­wieńst­wie do in vit­ro – jest metodą diag­no­zowa­nia i leczenia niepłod­noś­ci. Wskazu­jąc również, że napro­tech­nolo­gia w porów­na­niu do pro­ce­dury in vit­ro jest bardziej skutecz­na i kilka­krot­nie mniej kosztowna

Posłuchaj: [audio:http://zasoby.pro-life.pl/audycje/213.mp3”]
Zwycięst­wo krakows­kich obrońców życia w spraw­ie refun­dacji in vit­ro w Małopolsce]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.