Zwycięstwa obrońców życia w Stanach Zjednoczonych

Zwycięst­wem obrońców życia zakończył się amerykańs­ki bojkot pro­duk­tów glob­al­nego dostaw­cy napo­jów Pep­si­Co. Do protes­tu dołączyły się również orga­ni­za­c­je pro-life w wielu innych kra­jach, w tym w Polsce. Bojkot napo­jów Pep­si Coli wywołała wiado­mość, że kon­cern wyko­rzys­tu­je komór­ki pochodzące z dzieci zabitych w wyniku abor­cji. Pep­si­Co ofic­jal­nie poin­for­mowało o zaprzes­ta­niu finan­sowa­nia badań wyko­rzys­tu­ją­cych ludzkie komór­ki z embri­onów i płodów.

Chci­ałbym podzielić się z Wami kilko­ma rados­ny­mi infor­ma­c­ja­mi ze Stanów Zjed­noc­zonych. Kil­ka tygod­ni temu refer­owałem apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, która w przesła­niu z Jas­nej Góry między inny­mi apelowała o włącze­nie się w ogól­noświa­towy bojkot pro­duk­tów firmy PepsiCo.

Śred­niokalo­ryczny napój o nazwie „Pep­si Next” miał pojaw­ić się w sprzedaży dzię­ki decyzji admin­is­tracji Barac­ka Obamy, który zgodz­ił się, by kon­cern mógł wyko­rzysty­wać w swych pro­duk­tach tzw. wzmac­ni­acze smakowe stwor­zone przez współpracu­jącego z Pep­si­Co biotech­no­log­icznego poten­ta­ta Seno­myx. Obroń­cy życia ujawnili kil­ka miesię­cy temu, że w bada­ni­ach nad ich roz­wo­jem Seno­myx wyko­rzys­tu­je lin­ię komórek HEK 293, pochodzącą z ner­ki zabitego w wyniku abor­cji dziec­ka. Ofic­jal­nie fir­ma Pep­si­Co poin­for­mowała o zaprzes­ta­niu finan­sowa­nia badań wyko­rzys­tu­ją­cych ludzkie komór­ki z embri­onów i płodów.

Ta wiado­mość pokazu­je, że orga­ni­za­c­je pro-life (choć słabe wobec wiel­kich kon­cernów, poten­tatów finan­sowych i przed­siębiorstw) dzię­ki jed­noś­ci i między­nar­o­dowej współpra­cy potrafią skutecznie prze­ci­w­staw­ić się cywiliza­cji śmier­ci. Cieszę się, że mogę w imie­niu pol­s­kich obrońców życia (którzy dołączyli się do tego bojko­tu) przesłać grat­u­lac­je amerykańskim obroń­com życia, którzy osiągnęli zamier­zony cel.

Kole­jnym sukce­sem amerykańs­kich obrońców życia okaza­ło się zamknię­cie klini­ki abor­cyjnej w Birm­ing­ham w amerykańskim stanie Alaba­ma. To kon­sek­wenc­ja skrupu­lat­nego śledzt­wa, jakie wszczę­to po tym, jak w sty­czniu 2012 roku świad­kowie donieśli odpowied­nim wład­zom, że karet­ka wywiozła z ośrod­ka do szpi­ta­la dwie pac­jen­t­ki. Jed­na z nich była nieprzy­tom­na i cier­pi­ała na groźny krwotok, dru­ga miała na twarzy maskę tlenową. Wykazano, że klin­ka naruszyła szereg zasad zdrowia i bez­pieczeńst­wa. Zarzu­ty obe­j­mowały m.in. na zatrud­ni­an­ie nieli­cencjonowanych lekarzy, korzys­tanie z pozbaw­ionego odpowied­nich homolo­gacji sprzę­tu, niekon­sek­wentne prowadze­nie kar­totek oraz błędy medy­czne przy przeprowadze­niu aborcji.

To przykład, co moż­na osiągnąć, gdy grupy obrońców życia pracu­ją razem dla wspól­nego celu” — zauważył szef orga­ni­za­cji broniącej życia Oper­a­tion Res­cue, Troy New­man. „Bez naszej wspól­nej pra­cy, dziś ta klini­ka wciąż odbier­ała­by życie niewin­nym dzieciom” — dodał.

Jed­ność obrońców życia, zarówno w skali lokalnej jak i między­nar­o­dowej jest ogrom­nie waż­na. Dlat­ego w Polsce, świado­mi ogro­mu zagrożeń musimy dbać o to, aby różne grupy, orga­ni­za­c­je, sto­warzyszenia i fun­dac­je broniące życia człowieka nien­ar­o­d­zonego współpra­cow­ały ze sobą, abyśmy nadal mówili jed­nym głosem „Życiu zawsze tak!”.

Obok tych pozy­ty­wnych wiado­moś­ci chci­ałbym przekazać dwie negaty­wne. Pier­wsza doty­czy Wiet­na­mu. Okaza­ło się, że czterech katolic­kich stu­den­tów zostało aresz­towanych i skazanych na kary więzienia. Komu­nisty­czne władze Wiet­na­mu jako motyw aresz­towa­nia zarzu­ciły dzi­ałal­ność prze­ci­wko abor­cji, pro­mowanie ochrony życia i pró­by odwodzenia kobi­et od decyzji o zabi­ciu swoich dzieci. Katolic­cy stu­den­ci dzi­ałali w dusz­pasterst­wie społecznym, które odpowiadało na wiele pil­nych potrzeb tamte­jszego społeczeńst­wa. Propagowali odd­awanie krwi, pomoc dla sierot, wolon­tari­at wśród starszych, potrze­bu­ją­cych pomo­cy i ofi­ar klęsk żywiołowych. Jed­nak najbardziej katol­i­cy narazili się pro­mocją życia i pomocą dla kobi­et zagrożonych abor­cją. O uwol­nie­nie katolic­kich stu­den­tów wys­tępował episkopat Wiet­na­mu. Wiet­nam jest kra­jem, w którym nadal łamie się wol­ność wyz­na­nia oraz pod­sta­wowe prawa człowieka, w tym swo­bodę wyraża­nia poglądów. Komu­nisty­czne władze Wiet­na­mu zamierza­ją dalej real­i­zować zbrod­niczą dyrek­ty­wę Włodz­imierza Leni­na, aby „doma­gać się bezwarunk­owego zniesienia wszys­t­kich ustaw ści­ga­ją­cych sztuczne poronienia” (W. Lenin jako pier­wszy zale­gal­i­zował zabi­janie poczę­tych dzieci, w Związku Radzieckim 18 listopa­da 1920 roku). Módlmy się za wiet­nam­s­kich obrońców życia, w szczegól­noś­ci za skazanych stu­den­tów, którzy świado­mi zagrożeń i represji ze strony komu­nisty­cznych władz, do koń­ca pode­j­mowali dzi­ała­nia na rzecz obrony życia poczętego.

W Szwecji nato­mi­ast jed­na z lekarek (internist­ka), która odmówiła doko­na­nia abor­cji została ukarana naganą. Przy­pom­i­nam, że w Szwecji obow­iązu­je ustawa abor­cyj­na, która zezwala na zabi­janie dzieci poczę­tych do 5. miesią­ca życia wewnątrzpłodowego. Powyższy przykład jest kole­jnym dowo­dem łama­nia praw człowieka nienarodzonego.


Zwycięst­wa obrońców życia w Stanach Zjednoczonych
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.