Zbrodniczy projekt Ruchu Palikota

Ruch Paliko­ta pro­ponu­je zabi­janie nawet 9‑miesięcznych nien­ar­o­d­zonych dzieci!

16 sty­cz­nia 2012 roku Ruch Paliko­ta złożył w sejmie pro­jekt zbrod­niczej ustawy abor­cyjnej „O świadomym rodzi­cielst­wie”. Celem pro­jek­tu jest między inny­mi przy­wróce­nie pełnej swo­body zabi­ja­nia dzieci do 12 tygod­nia życia w łonie matki.

Należy przy­pom­nieć, że w Polsce po raz pier­wszy peł­na swo­bodę zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci wprowad­zono w dwóch dra­maty­cznych momen­tach naszej his­torii: 9 mar­ca 1943 roku hitlerow­cy wprowadzili pełną swo­bodę zabi­ja­nia pol­s­kich poczę­tych nien­ar­o­d­zonych dzieci, a niemieck­ie dzieci chronili nawet karą śmier­ci; 27 kwiet­nia 1956 roku w warunk­ach ter­roru komu­nisty­cznego ludzie Stali­na narzu­cili w warunk­ach dyk­tatu­ry swo­bodę zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci. W imię czyich interesów i racji poseł chce w Polsce przy­wró­cić zbrod­nicze usta­wodaw­st­wo o korzeni­ach hitlerows­kich i stalinowskich?

Skutkiem pro­ponowanej przez Ruch Paliko­ta ustawy będzie śmierć niewin­nych poczę­tych dzieci, demor­al­iza­c­ja młodzieży, finan­sowanie z podatków oby­wa­teli środ­ków antykon­cep­cyjnych i zbrod­ni abor­cji. Poniżej prag­nę wyp­isać kil­ka punk­tów z pro­jek­tu ustawy „O świadomym rodzi­cielst­wie”, które wzbudz­iły moje najgłęb­sze oburzenie:

 1. Wprowadze­nie (podob­nie jak w cza­sach komu­nisty­cznych) pełnej swo­body zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci do 12 tygod­nia ich życia.
 2. W tzw. trud­nych przy­pad­kach pro­ponu­je się ogranic­zone różny­mi warunk­a­mi zabi­janie dzieci obciążonych choroba­mi i poważny­mi uszkodzeni­a­mi ciała do 24 tygod­nia. Zaz­nac­zono przy tym, że te „płody”, które nie mają szan­sy przeży­cia mogą być zabi­jane nawet do momen­tu poro­du, czyli do 9 miesią­ca życia w łonie matki.

Autorzy zbrod­niczego pro­jek­tu legal­izu­jącego abor­cję zas­tosowali starą manip­u­la­cyjną tech­nikę środowisk proabor­cyjnych. W ustaw­ie tej nie uży­to określe­nia „dziecko nien­ar­o­d­zone”, „dziecko poczęte”. Autorzy ope­ru­ją dwoma słowa­mi: „płód” i „embri­on”. Ten zabieg nie wyni­ka z pre­cyzji języ­ka naukowego i medy­cznego, jest to manip­u­lac­ja językowa. Określe­nie „płód” czy „embri­on” nie jest jed­noz­nacznie wyjaśnione, czy odnosi się do człowieka w pre­na­tal­nej fazie roz­wo­ju czy do pło­du zwierzęcego. Autorzy pro­jek­tu potrak­towali isto­ty ludzkie w sposób przed­miotowy i niehu­man­i­tarny. W ustaw­ie nie ma zapisu o znieczu­le­niu niewin­nego dziec­ka przed wyko­naniem na nim wyroku śmier­ci — abor­cji. W 2010 roku sejm przyjął zapis doty­czą­cy zaostrzenia kar za bes­tial­skie (bez znieczu­le­nia) zabi­janie zwierząt. A więc paradok­sal­nie obec­ny wymi­ar spraw­iedli­woś­ci wymierza surowe kary (i słusznie) za okrutne trak­towanie zwierząt. Nato­mi­ast nawet 9‑miesięczne nien­ar­o­d­zone dziecko nie będzie potrak­towane jak cho­ci­aż­by usyp­i­ane zwierzęta.

Oburza­ją­cy jest również zapis doty­czą­cy prowadzenia od pier­wszych klas szkół pod­sta­wowych, w wymi­arze jed­nej godziny tygod­niowo, wiedzy o sek­su­al­noś­ci człowieka. Ma ona bazować na edukacji sek­su­al­nej typu zachod­niego i szwedzkiego. Wiel­ka Bry­ta­nia i Szwec­ja od wielu lat prowadzą per­misy­wną edukację sek­su­al­ną typu B lub C, których negaty­wne kon­sek­wenc­je odno­towu­ją liczne źródła. Są to między innymi:

 • Wiel­ka Bry­ta­nia: najwyższy wskaźnik ciąż wśród nielet­nich w Europie (26 urodzeń na 1000 kobi­et w wielu 15–19 lat1])
 • Wiek inic­jacji sek­su­al­nej obniżył się w lat­ach dziewięćdziesią­tych do 16 lat oraz nastąpił wzrost śred­niej licz­by part­nerów wśród Bry­tyjczyków{2]
 • W ciągu ostat­nich 10 lat zaob­ser­wowano 20-pro­cen­towy wzrost ostrych zachorowań na choro­by przenos­zone drogą płciową wśród mężczyzn oraz 56-pro­cen­towy wśród kobiet.
 • W ramach demor­al­izu­jącej sekse­dukacji typu B np. w Szwecji czy Wielkiej Bry­tanii roz­da­je się mało­let­nim uczniom i uczen­ni­com wszelkiego rodza­ju środ­ki antykon­cep­cyjne, a mimo to w tych kra­jach powszechne są abor­c­je wśród nas­to­latek: w Szwecji w roku 2008: 7 338, w Wielkiej Bry­tanii: 44 974. W Polsce jest to między 20 a 40 (nie tysię­cy!) rocznie.

Należy pod­kreślić, iż obec­nie w Polsce w szkołach pub­licznych obow­iązu­je nauczanie „Wychowa­nia do życia w rodzinie” od 5‑tych klas szkół pod­sta­wowych do matu­ry. W ramach tego przed­mio­tu jest przekazy­wana dzieciom i młodzieży rzetel­na wiedza o sek­su­al­noś­ci człowieka. W rezulta­cie ten typ edukacji sek­su­al­nej, w porów­na­niu do kra­jów obję­tych per­misy­wną edukacją sek­su­al­ną jak Szwec­ja czy Wiel­ka Bry­ta­nia, przynosi pozy­ty­wne rezul­taty w postaci:

 • Najniższej licz­by zajść w ciążę na 1000 nas­to­latek (15–19 lat)
 • Najniższej licz­by abor­cji na 1000 nastolatek
 • Najniższej licz­by ogółem abor­cji na 1000 mieszkańców
 • Najniższy­mi wskaźnika­mi zakażeń HIV i zachorowań na AIDS

Jako obroń­cy życia nie może­my poz­wolić na zabi­janie nien­ar­o­d­zonych poczę­tych dzieci w łonach matek oraz na demor­al­iza­cję dzieci i młodzieży per­misy­wną wiedzą o sek­su­al­noś­ci człowieka, która generu­je negaty­wne kon­sek­wenc­je fizy­czne i duchowe. Jestem przeko­nany, że dzię­ki ucz­ci­wym par­la­men­tarzys­tom oraz naszym oby­wa­tel­skim dzi­ałan­iom nie dojdzie do przy­wróce­nia w Polsce zbrod­niczej ustawy aborcyjnej.


Zbrod­niczy pro­jekt ustawy Ruchu Palikota

Przyp­isy:

 1. The Dai­ly Tele­graph, 30 październik 2006.
 2. S. Grze­lak, Oce­na skutków wychowa­nia w dziedzinie sek­su­al­noś­ci w świ­etle zagranicznych badań naukowych, w: „Wychowaw­ca”, nr 3/2002.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Media, Polityka i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.