Zbliża się Dzień Świętości Życia i Narodowy Dzień Życia

Hisz­pa­nia: przed­staw­iciele par­tii cen­tro­praw­icowej podtrzy­mali doty­chczas obow­iązu­jące pra­wo abor­cyjne – zezwala­jące na zabi­janie nien­ar­o­d­zonych dzieci, a wprowadzili ustawę chroniącą od momen­tu poczę­cia życie małp. Ten paradoks to dowód na to, do czego prowadzi demokrac­ja bez poszanowa­nia pod­sta­wowych wartoś­ci i prawa Bożego.

Świat bez Boga traci rozum. Świad­czy o tym cho­ci­aż­by wiado­mość, że w Ams­ter­damie wprowad­zono przepis umożli­wia­ją­cy trzymiesięczne więzie­nie dla oso­by, która wypowie się negaty­wnie o homoseksualistach.

Witam wszys­t­kich w rados­nym nas­tro­ju, gdyż kończymy przy­go­towa­nia do Nar­o­dowego Dnia Życia (24 mar­ca). Ważne, aby insty­tuc­je państ­wowe i samorzą­dowe włączyły się w jego obchody. Moim marze­niem jest, aby w każdej pol­skiej szkole oraz na uczel­ni­ach wyższych Nar­o­dowy Dzień Życia był okazją do orga­ni­zowa­nia wys­taw, pro­jekcji filmów pro-life, wykładów i dyskusji, które będą prowadz­iły do wzros­tu ochrony życia człowieka, do budowa­nia cywiliza­cji życia w naszej ojczyźnie. Każ­da Rada Gminy, Rada Powiatu i Rada Mias­ta ma wiele do zdzi­ała­nia. Kosz­ty orga­ni­za­cyjne Nar­o­dowego Dnia Życia są niewielkie. Wyżej wymienione insty­tuc­je dys­ponu­ją prze­cież sala­mi, a prele­gen­ci częs­to rezygnu­ją z jakiegokol­wiek hon­o­rar­i­um. Potrze­ba tylko, aby w każdej insty­tucji była gru­pa ludzi, którzy z zaan­gażowaniem będą szerzyć cywiliza­cję życia. Ludzie wierzą­cy w sposób szczegól­ny cieszą się, że 8 kwiet­nia (uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego) przy­pa­da Dzień Świę­toś­ci Życia. Już dzisi­aj trze­ba pomyśleć nad sposoba­mi jego orga­ni­za­cji, aby ten dzień, w dobie nasi­la­ją­cych się ataków na życie i na rodz­inę, w Polsce był odpowied­nio obchod­zony, wypełniony mod­l­itwą, reflek­sją oraz edukacją.

Świat bez Boga traci rozum. Świad­czy o tym cho­ci­aż­by wiado­mość, że w Ams­ter­damie wprowad­zono przepis umożli­wia­ją­cy trzymiesięczne więzie­nie dla oso­by, która wypowie się negaty­wnie o homosek­su­al­is­tach. Jest to ewidentne zaprzecze­nie wol­noś­ci słowa i zdrowego rozsąd­ku. Nikt z nas, bronią­cych trady­cyjnej rodziny, nie chce prze­cież krzy­wdz­ić, obrażać osób homosek­su­al­nych. Musimy jed­nak mówić prawdę naukową, medy­czną – dla niek­tórych bolesną.

W Hisz­panii nato­mi­ast po wygra­niu wyborów przez par­tię cen­tro­praw­icową, wydawało­by się, że decy­den­ci odrzucą pra­wo zezwala­jące na zabi­janie nien­ar­o­d­zonych dzieci. Okazu­je się jed­nak, że podtrzy­mali doty­chczas obow­iązu­jące pra­wo abor­cyjne, a wprowadzili ustawę chroniącą od momen­tu poczę­cia życie małp. Ten paradoks to dowód na to, do czego prowadzi demokrac­ja bez poszanowa­nia pod­sta­wowych wartoś­ci i prawa Bożego.


Zbliża się Dzień Świę­toś­ci Życia i Nar­o­dowy Dzień Życia
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.