Zatrzymajmy aborcję

Apelu­ję o zaan­gażowanie się w zbieranie pod­pisów pod inic­jaty­wą oby­wa­tel­ską „Zatrzy­maj aborcję”.

Inic­jaty­wa została zapoc­zątkowana we wrześniu 2017 roku przez warsza­ws­kich obrońców życia. Przy­go­towali gotowy pro­jekt now­eliza­cji ustawy chroniącej życie z 7 sty­cz­nia 1993 roku i zamierza­ją wykreślić z tejże ustawy możli­wość zabi­ja­nia dzieci chorych i niepełnosprawnych. Dzisi­aj ogrom­na więk­szość pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci zabi­janych jest na pod­staw­ie względów eugenicznych, z przy­czyn pode­jrzenia niepełnosprawnoś­ci bądź choroby.

Jest to wielkie bar­barzyńst­wo, które musi zostać wye­lim­i­nowane. Inic­jaty­wa „Zatrzy­maj abor­cję” cieszy się pełnym popar­ciem Episkopatu Pol­s­ki. W wielu parafi­ach, miejs­cach pub­licznych typu ryn­ki i dworce były zbier­ane pod­pisy. Apelu­ję o dal­sze wpieranie tej cen­nej oby­wa­tel­skiej inic­jaty­wy, aby wesprzeć ją dużą iloś­cią podpisów.

Jest ogrom­nie duża szansa, że ta inic­jaty­wa zakończy się sukce­sem. Sam prezes PiS‑u Jarosław Kaczyńs­ki pub­licznie wypowiedzi­ał się, że popiera elim­i­nację zapisów umożli­wia­ją­cych zabi­janie chorych i niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem.

Tygod­nik Katolic­ki „Gość Niedziel­ny” opub­likował dwie bard­zo ważne wypowiedzi: prezy­den­ta Andrze­ja Dudy, który powiedzi­ał: „Pod­piszę ustawę zakazu­jącą abor­cji eugenicznej przede wszys­tkim, aby wyk­luczyć pra­wo do zabi­ja­nia dzieci z zespołem Dow­na”. I doda­je: „Jest nie do przyję­cia, że dziś w Polsce moż­na te dzieci zabijać”.

Jako obroń­ca życia bard­zo się cieszę z takiej wypowiedzi naszego Prezy­den­ta. W podob­nym duchu wypowiedzi­ała się także pre­mier Bea­ta Szy­dło: „Jestem przeko­nana, że ten pro­jekt zna­jdzie bard­zo duże popar­cie w naszym klu­bie par­la­men­tarnym. Ja będę oczy­wiś­cie głosować za jego przyję­ciem, jestem prze­ci­wko abor­cji eugenicznej”. Są to bard­zo ważne wypowiedzi naszych poli­tyków, którzy rozu­mieją wartość życia ludzkiego od momen­tu poczę­cia i zapowiada­ją konkretne wspar­cie w pro­ce­sie leg­is­la­cyjnym inic­jaty­wy „Zatrzy­maj aborcję”.

Bezpośred­nim impulsem do zbiera­nia pod­pisów pod pro­jek­tem „Zatrzy­maj abor­cję” jest podana przez media infor­ma­c­ja o złoże­niu do Sej­mu przez lewicowy Komitet Oby­wa­tel­s­ki „Ratu­jmy Kobi­ety 2017” 420 tyś pod­pisów, które mają doprowadz­ić do abor­cji na żądanie i zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci bez żad­nych ograniczeń do 12 tygod­nia. Pro­jekt ten zakła­da również bar­barzyńską możli­wość zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci po 12 tygod­ni­ach życia w łonie matki.

Jest to w pewnym sen­sie wyzwanie dla nas wszys­t­kich obrońców życia w całej Polsce. Nie tylko należy pod­pisać się pod inic­jaty­wą „Zatrzy­maj abor­cję”, ale także zachę­cać innych do składa­nia pod­pisów w rodzinie, w sąsiedztwie i w parafii. Myślę także tutaj o wielu orga­ni­za­c­jach i sto­warzyszeni­ach katolic­kich: Akc­ja Katolic­ka, Sto­warzysze­nie Rodzin Katolic­kich, Katolick­ie Sto­warzysze­nie Młodzieży. Mamy bard­zo dużo wartoś­ciowych sto­warzyszeń i orga­ni­za­cji katolic­kich, które są za życiem. Taką konieczną liczbą jest mil­ion pod­pisów w obronie życia chorych niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem.

Chci­ałbym odnieść się do pro­jek­tu fem­i­nis­tek „Ratu­jmy Kobi­ety 2017”. Poczęte dzieci mają określoną płeć i ona decy­du­je się w momen­cie poczę­cia. W pewnym zaokrą­gle­niu może­my powiedzieć, że 50% dzieci to są chłop­cy nien­ar­o­dzeni i 50% dziew­czyn­ki. Jak moż­na mówić o ratowa­niu kobi­et jeżeli chce się wprowadz­ić pełną swo­bodę zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dziewczynek?

Mamy liczne bada­nia medy­czne kra­jowe i między­nar­o­dowe, które wskazu­ją że jed­nym bard­zo niebez­piecznym skut­ki abor­cji dla zdrowia kobi­ety jest rak pier­si. Ist­nieją doniesienia naukowe, które mówią że abor­c­ja powodu­je sześ­ciokrot­ny wzrost ryzy­ka zachorowa­nia na raka piersi.

Apelu­ję o oby­wa­tel­ską akty­wną postawę, aby pro­jekt „Zatrzy­maj abor­cję” znalazł duże popar­cie społeczne i trafił do Sej­mu z co najm­niej mil­ionem pod­pisów Polaków opowiada­ją­cych się za życiem.

Szczęść Boże!


Zatrzy­ma­jmy aborcję
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.