Zatrzymajmy aborcję eugeniczną

Zachę­cam wszys­t­kich do akty­wnego włączenia się w zbieranie pod­pisów pod inic­jaty­wą „Zatrzy­maj abor­cję”. Do 20 listopa­da mamy zebrać min­i­mum 100 tys. podpisów.

Potrzeb­na jest duża mobi­liza­c­ja wśród naszych zna­jomych, w parafi­ach, sto­warzyszeni­ach i orga­ni­za­c­jach, w których dzi­ałamy. Musimy zebrać nie tylko 100 tys., ale mil­ion pod­pisów, by później móc przekazać je do par­la­men­tu. Ilość zebranych pod­pisów pokaże, ilu ludzi mówi zde­cy­dowane stop zabi­ja­niu dzieci chorych, niepełnosprawnych przed nar­o­dze­niem. W Polsce ze względów eugenicznych ginie około 1000 dzieci rocznie. Gdy­by ta ustawa przeszła przez par­la­ment i pod­pisana została now­eliza­c­ja ustawy z 7 sty­cz­nia 1993 roku przez prezy­den­ta Andrze­ja Dudę, był­by to wiel­ki krok w budowa­niu cywiliza­cji życia w naszej Ojczyźnie.

For­mu­la­rze potrzeb­ne do zbiera­nia pod­pisów druku­je prasa katolic­ka, ale są także dostęp­ne na stron­ie inter­ne­towej naszego Sto­warzyszenia, www. pro-life.pl.

Gorą­co proszę o oby­wa­tel­skie zaangażowanie.

W medi­ach szy­bko rozprzestrzeniła się infor­ma­c­ja o nas­to­latce z Zespołem Dow­na 18-let­niej Natal­ie Dedreux mieszka­jącej w Kolonii. Dziew­czy­na pod­czas spotka­nia przed­wybor­czego 11 wrześ­nia spy­tała wprost kan­clerz Niemiec Angelę Merkel o to, dlaczego w jej kra­ju zabi­jane są dzieci z Zespołem Downa.

Angela Merkel jest poli­tykiem wytrawnym, klucząc odpowiadała wymi­ja­ją­co. Oglą­da­jąc ten frag­ment widzi­ałem, że była moc­no zakłopotana takim pytaniem. Spotkanie twarzą w twarz z człowiekiem, który mógł­by być legal­nie zabity w państ­wie prawa jakim mieni się Repub­li­ka Niemiec­ka jest moc­nym wyzwaniem. Te dzieci są zabi­jane nie tylko do 12 tygod­nia życia w łonach matek, ale i w późniejszym okre­sie swego życia. Kon­tekst his­to­ryczny jest trag­iczny, ponieważ wiemy że przed II Wojną Świa­tową zabi­janie dzieci w Niem­czech było całkowicie zabro­nione. W 1933 roku, kiedy Hitler doszedł do władzy wprowadz­ił legal­iza­cję zabi­ja­nia dzieci niepełnosprawnych. Powtórzę, legal­iza­c­ja abor­cji ze względów eugenicznych została w Niem­czech wprowad­zona przez Adol­fa Hitlera.

Przy­pom­nę ostrzeże­nie św. Mat­ki Teresy z Kalku­ty, kiedy odbier­ała Poko­jową Nagrodę Nobla, do całego świa­ta powiedzi­ała takie słowa:

Najwięk­szym zagroże­niem dla poko­ju jest abor­c­ja”. Te słowa Mat­ki Teresy zna­j­du­ją pełne potwierdze­nie w his­torii. Pier­wsza legal­iza­c­ja zbrod­ni abor­cji to początek rewolucji fran­cuskiej, to było pier­wsze ludobójst­wo w nowożyt­nej Europie. Zbrod­niarze najpierw zale­gal­i­zowali zabi­janie nien­ar­o­d­zonych dzieci, a później wydawano na okrut­ną śmierć księży, zakon­nice, a także zwykłych wiernych kato­lików. Dru­ga legal­iza­c­ja zbrod­ni abor­cji w nowożyt­nej Europie nastąpiła w 1920 roku, bez ograniczeń doko­nana przez ludobójcę komu­nisty­cznego, zbrod­niarza Leni­na. Najpierw śmierć niewin­nych nien­ar­o­d­zonych dzieci, a później cały sys­tem łagrów i mil­iony niewin­nych zabitych ludzi.

Prag­nę przy­pom­nieć, zan­im pow­stał obóz Buch­wald czy Auschwitz-Birke­nau, to Hitler skazał na śmierć dzieci niepełnosprawne i chore.

Brońmy życia nien­ar­o­d­zonych dzieci, bo tym samym jed­nocześnie bron­imy świa­towego poko­ju w trady­cyjnym wymiarze.

Szczęść Boże!


Zatrzy­ma­jmy abor­cję eugeniczną
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.