Zaskakująca decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Prawem pod­sta­wowym i nien­aruszal­nym jest pra­wo do życia. Gwaran­tu­je je Powszech­na Deklarac­ja Praw Człowieka Orga­ni­za­cji Nar­o­dów Zjed­noc­zonych. Jest również zapisane w naszej Kon­sty­tucji. Abor­c­ja, która jest pog­wałce­niem tego fun­da­men­tal­nego prawa człowieka, mimo że została wyko­nana, jest aprobowana przez Europe­js­ki Try­bunał Praw Człowieka. Jest to prz­er­aża­ją­ca i niespraw­iedli­wa sytuacja.

Try­bunał Praw Człowieka w Stras­bur­gu jednogłośnie orzekł, że pol­s­ka nas­to­lat­ka (o pseudon­imie Aga­ta), która w wieku 14 lat prz­er­wała ciążę, ma otrzy­mać od pol­skiego państ­wa odszkodowanie w wysokoś­ci 45 000 euro za utrud­ni­an­ie wyko­na­nia aborcji.

Wszyscy dobrze pamię­tamy roz­gry­wa­jącą się w medi­ach sytu­ację 14-let­niej Agaty i jej nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. W akcję obrony życia poczętego w łonie nas­to­lat­ki dziec­ka włączyły się z jed­nej strony grupy pro-life (z zachowaniem prawa i kul­tu­ry). Z drugiej zaś atakowały dziew­czynę środowiska fem­i­nisty­czne oraz lib­er­alne media. W całą akcję zaan­gażowała się oso­biś­cie ówczes­na Min­is­ter Zdrowia Pani Ewa Kopacz. Nieste­ty nie udało się ura­tować dziec­ka Agaty. Europe­js­ki Try­bunał Praw Człowieka swo­ją decyzją wyraża apro­batę dla bezkarnego zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci i karze przy tym państ­wo, które utrud­nia wyko­nanie tejże zbrodni.

Prawem pod­sta­wowym i nien­aruszal­nym jest prze­cież pra­wo do życia. Po raz kole­jny przy­pom­nę w tym miejs­cu słowa byłego prezy­den­ta Stanów Zjed­noc­zonych Ronal­da Rea­gana, który powiedzi­ał, że pra­wo do życia człowieka jest pier­wszym prawem. Bez tego prawa wszelkie inne prawa tracą sens. Pra­wo do życia gwaran­tu­je Powszech­na Deklarac­ja Praw Człowieka Orga­ni­za­cji Nar­o­dów Zjed­noc­zonych. Jest również zapisane w naszej Kon­sty­tucji. Abor­c­ja, która jest pog­wałce­niem tego fun­da­men­tal­nego prawa człowieka, mimo że została wyko­nana, jest aprobowana przez Europe­js­ki Try­bunał Praw Człowieka. Jest to prz­er­aża­ją­ca i niespraw­iedli­wa sytu­ac­ja. Dlaczego Europe­jskiego Try­bunału Praw Człowieka nie intere­su­je trag­icz­na sytu­ac­ja tysię­cy pol­s­kich pac­jen­tów, którzy wskutek nieu­dol­noś­ci rzą­du, pozbaw­ieni są należytej opie­ki lekarskiej (m.in. brak lekarstw, groź­by lekarzy o ogranicza­niu przyj­mowa­nia pac­jen­tów do Cen­trum Dziec­ka w Warszawie)?

Chci­ałbym wró­cić jeszcze do sprawy in vit­ro. Pan pre­mier powiedzi­ał, że nie mógł prze­for­sować kwestii refun­dacji pro­ce­dury in vit­ro przez par­la­ment, wobec tego wraz z min­istrem zdrowia chcą wprowadz­ić ją drogą roz­porządzeń. Pro­ce­du­ra in vit­ro to pro­ce­du­ra śmier­ci i kalect­wa. Jak wiemy do 90% dzieci poczę­tych tą metodą ginie. Pro­fe­sor Alek­sander Bara­now w Moskwie apelował do sum­ień ludz­kich – 70% dzieci, których życie zainicjowano za pomocą metody in vit­ro, rodzi się z liczny­mi wada­mi gene­ty­czny­mi. Bada­nia son­dażowe przeprowad­zone przez Rzecz­pospolitąGazetę Wybor­czą potwierdz­iły, że więk­szość społeczeńst­wa jest prze­ci­w­na pro­ce­durze in vit­ro, a doma­ga się wprowadzenia i refun­dacji napro­tech­nologii – metody ety­cznej, bez­piecznej, skuteczniejszej i tańszej metody leczenia niepłodności.


Zaskaku­ją­ca decyz­ja Europe­jskiego Try­bunału Praw Człowieka w Strasburgu
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.