Zaproszenie na XXXVI Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Marzec jest miesiącem, w którym odchodz­imy Nar­o­dowy Dzień Życia (24 marzec) i Dzień Świę­toś­ci Życia. W tym roku uroczys­tość Dnia Świę­toś­ci Życia, Zwias­towa­nia Pańskiego z uwa­gi na przy­pada­ją­cy w tym cza­sie Wiel­ki Tydzień, została przełożona na 4 kwiet­nia (poniedzi­ałek). Piel­grzym­ka Obrońców Życia Człowieka także będzie miała miejsce w niety­powym ter­minie, bo 2 kwiet­nia (sob­o­ta).

Zapraszam wszys­t­kich obrońców życia na Jas­ną Górę do Mat­ki Bożej Częs­to­chowskiej Królowej Pol­s­ki 2 kwiet­nia (sob­o­ta) 2016 roku.

Przy­pom­nę program:

9.30 – Msza Św. kon­cele­browana – prze­wod­niczy JE ks. abp Wacław Depo, Met­ro­poli­ta Częs­to­chows­ki, w Kapl­i­cy Cud­ownego Obrazu; w cza­sie Mszy św. złoże­nie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego

10.45 – Przy­wi­tanie piel­grzymów przez o. Mar­i­ana Waligórę, prze­o­ra Jas­nej Góry, Aula O. Kordeckiego

10.55 – Słowo Ks. Prze­mysława Drą­ga, dyrek­to­ra Kra­jowego Ośrod­ka Dusz­pasterst­wa Rodzin przy Kon­fer­encji Episkopatu Polski

11.10 – „Bło­gosław­ieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” – mod­l­itwę różań­cową prowadzi JE ks. bp Jan Szkodoń, wiel­ki przy­ja­ciel obrońców życia.

11.30 – „Aktu­alne kierun­ki dzi­ałań Unii Europe­jskiej na rzecz nowej eugenicznej biopoli­ty­ki” – Jakub Bałtroszewicz, sekre­tarz gen­er­al­ny Europe­jskiej Fed­er­acji dla Życia i God­noś­ci Człowieka

11.40 – „XXXV-lecie Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci” — dr inż. Antoni Zię­ba, prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka

12.00 – Mod­l­it­wa „Anioł Pański”

12.10 – „Nie bójmy się stawać w obronie życia” – prof. dr hab. n. med. Bog­dan Chazan

12.30 — „Ksz­tał­towanie postawy mężczyzn wzglę­dem kobi­et i nien­ar­o­d­zonych dzieci” – Ks. Tomasz Kance­lar­czyk opiekun duchowy szczecińskiego Marszu dla Życia, współtwór­ca Bract­wa i Fun­dacji Małych Stópek

12.45 – „Obrona życia i rodziny – nowe wyzwa­nia” — dr Paweł Wosic­ki, prezes Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia

13.15 – Wręcze­nie nagród lau­re­atom XI edy­cji Konkur­su im. bł. ks. J. Popiełusz­ki „Pomóż ocal­ić życie bezbronnemu”

13.50 – przerwa

14.30 – Dro­ga Krzyżowa na Wałach Jasnogórs­kich – prowadzi ks. prałat Stanisław Maślan­ka, asys­tent koś­ciel­ny Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci

15.30 – Zakończe­nie pielgrzymki

Gorą­co zapraszam jako jeden ze współor­ga­ni­za­torów, do mod­litewnego i apos­tol­skiego spotka­nia na Jas­nej Górze u stóp Mat­ki Bożej Częs­to­chowskiej Królowej Pol­s­ki. W tym roku jubileuszowym obchodz­imy 60 — lecie złoże­nia Ślubów na Jas­nej Górze przez naród pol­s­ki, napisanych przez Pry­masa Tysią­cle­cia Sługę Bożego kard. Ste­fana Wyszyńskiego.

Przy­pom­nę frag­ment Jasnogórs­kich Ślubów nar­o­du pol­skiego, który odnosi się do obrony życia.

Świę­ta Boża Rodzi­cielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczy­ma utk­wiony­mi w żłóbek Betle­jem­s­ki, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Wal­czyć będziemy w obronie każdego dziecię­cia i każdej kołys­ki równie mężnie, jak ojcowie nasi wal­czyli o byt i wol­ność Nar­o­du, płacąc obfi­cie krwią włas­ną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbron­nym. Dar życia uważać będziemy za najwięk­szą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za naj­cen­niejszy skarb Narodu.”

Dziś Jasnogórskie Ślu­by obow­iązu­ją każdego Pola­ka i kato­li­ka, musimy je mieć zawsze na uwadze planu­jąc swo­je dzi­ała­nia rodzinne i społeczne. Ślu­by Jasnogórskie obow­iązu­ją nadal i musimy wal­czyć o życie każdego poczętego dziec­ka bez żad­nych wyjątków.

Serdecznie zapraszam wszys­t­kich na Jas­ną Górę. Chci­ałbym także przy­pom­nieć, że na stron­ie inter­ne­towej Miesięczni­ka Nauczy­cieli i Wychowaw­ców Katolic­kich „Wychowaw­ca” — www.wychowawca.pl dostęp­ne są mate­ri­ały na zor­ga­ni­zowanie Nar­o­dowego Dnia Życia i Dnia Świę­toś­ci Życia. Są tam grati­sowe zdję­cia, artykuły, wys­tawy, sce­nar­iusze do lekcji i filmy.

Zor­ga­nizu­jmy w każdej szkole Nar­o­dowy Dzień Życia i Dzień Świę­toś­ci Życia.

Szczęść Boże!

 


Zaprosze­nie na XXXVI Piel­grzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jas­ną Górę
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.