Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Dzisi­aj w sposób szczegól­ny chci­ałbym zaprosić wszys­t­kich obrońców życia na XXXIV Piel­grzymkę Obrońców Życia. Odbędzie się ona tuż przed Dniem Świę­toś­ci Życia – w sobotę 22 mar­ca na Jas­nej Górze. Każdego roku w piel­grzym­ce bierze udzi­ał kil­ka tysię­cy osób, w tym zaproszeni goś­cie z zagranicy.

Wspól­na mod­l­it­wa i udzi­ał w wykładach stanow­ią okazję do inte­gracji dzi­ałaczy pro-life z całego kra­ju i pode­j­mowa­nia dzi­ałań na rzecz budowy cywiliza­cji życia i miłości.

Pro­gram spotka­nia jest następujący:

9.30 – Msza Św. kon­cele­browana pod prze­wod­nictwem JE ks. abp Wacława Depo, met­ro­pol­i­ty częs­to­chowskiego, Kapli­ca Cud­ownego Obrazu; w cza­sie Mszy św. złoże­nie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego

10.45 – Przy­wi­tanie piel­grzymów przez o. Romana Majew­skiego, prze­o­ra Jas­nej Góry, Aula O. Kordeckiego

10.55 – Słowo JE ks. bpa Jana Wątro­by – prze­wod­niczącego Rady ds. Rodzin Kon­fer­encji Episkopatu Polski

11.00 – „Wierzę w Syna Bożego” – mod­l­itwę różań­cową prowadzi JE ks. bp Jan Szkodoń

11.30 – „Europe­js­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia: «Jeden z nas»„ – Jakub Bałtroszewicz, członek komite­tu oby­wa­tel­skiego i wykon­aw­czego Europe­js­ka Inic­jaty­wa Oby­wa­tel­s­ka „Jeden z Nas”, koor­dy­na­tor pol­skiego komite­tu narodowego

11.45 – „Obrona życia i rodziny cywiliza­cyjną koniecznoś­cią” – dr Paweł Wosic­ki, prezes Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, dr inż. Antoni Zię­ba, prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka

12.00 – Mod­l­it­wa „Anioł Pański”

12.10 – „O co chodzi z tym gen­der?” – Bogna Białec­ka, psy­cholog, pub­l­i­cys­ta, prezes Fun­dacji Edukacji Zdrowot­nej i Psychoterapii

12.55 – „88 tysię­cy kilo­metrów z Matką Bożą Częs­to­chowską w obronie życia przez świat” – Ewa H. Kowalews­ka, dyrek­tor Human Life Inter­na­tion­al Polska

13.05 – „Co osiągnęliśmy dzię­ki pro­jek­towi usta­wodaw­czemu «Stop abor­cji»„ – Mar­iusz Dzierżaws­ki, pełnomoc­nik Komite­tu Inic­jaty­wy Usta­wodaw­czej „Stop abor­cji”, członek rady Fun­dacji Pro – Pra­wo do Życia

13.20 – Wręcze­nie nagród lau­re­atom X edy­cji Konkur­su im. bł. ks. J. Popiełusz­ki „Pomóż ocal­ić życie bezbronnemu”

13.50 – przerwa

14.30 – Dro­ga Krzyżowa na Wałach Jasnogórs­kich – prowadzi ks. prałat Stanisław Maślan­ka, asys­tent koś­ciel­ny Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci

15.30 – Zakończe­nie pielgrzymki

Zaprasza­my wszys­t­kich obrońców życia!

W imie­niu organizatorów:

Hali­na i Czesław Chytrowie, Paweł Wosic­ki, Antoni Zięba

Przy­pom­nę przy tej okazji słowa bł. Jana Pawła II zapisane w encyk­lice Evan­geli­um vitae w nr 100: „Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka mod­l­it­wa za życie, przenika­ją­ca cały świat”. Te słowa każdy z nas powinien mieć w ser­cu i w umyśle. Obrona życie obe­j­mu­je różno­rakie dzi­ała­nia: oby­wa­tel­skie, społeczne, apos­tol­skie czy pomoc samot­nym matkom. Jeżeli jed­nak zabraknie ufnej mod­l­itwy, dzi­ała­nia te nie przyniosą pozy­ty­wnych rezultatów.

Na koniec infor­mu­ję, że na stron­ie www.pro-life.pl uru­chomiony został wideo blog, na którym co tydzień będą umieszczane około 7‑minutowe nagra­nia (prowad­zone przeze mnie) poświę­cone obronie życia. Zapraszam wszys­t­kich, w szczegól­noś­ci ludzi młodych do korzys­ta­nia z nagrań i upowszech­ni­a­nia ich.


Zaprosze­nie na XXXIV Piel­grzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jas­ną Górę 22 mar­ca 2014 roku
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.