Zaproszenie na pielgrzymkę w 76 rocznicę męczeńskiej śmierci Świętego Maksymiliana

14 sierp­nia będzie miała miejsce 76 roczni­ca śmier­ci św. Maksy­mil­iana Marii Kol­bego. Cen­tralne uroczys­toś­ci ku czci fran­ciszkańskiego Męczen­ni­ka odbędą się w byłym niemieckim obozie Auschwitz.

Prag­nę wszys­t­kich zachę­cić do wzię­cia udzi­ału w trady­cyjnej piel­grzym­ce z parafii św. Maksy­mil­iana Kol­bego w Oświęcim­iu, do byłego niemieck­iego obozu zagłady Auschwitz- Birke­nau. Jak co roku 14 sierp­nia odby­wa się piesza piel­grzym­ka czci­cieli św. Maksy­mil­iana. Idziemy w piel­grzym­ce z koś­cioła pod wezwaniem św. Maksy­mil­iana Marii Kol­bego do obozu śmier­ci. Jest to szczegól­ny rok, w którym obchodz­imy stu lecie pow­sta­nia Ryc­erst­wa Niepokalanej. Sto­warzysze­nie między­nar­o­dowe pow­stało 16 październi­ka 1917 roku w Rzymie. Głównym założy­cielem był św. Maksy­mil­ian Maria Kolbe. Celem było propagowanie miłoś­ci i czci do Maryi Niepokalanej, a także inic­jaty­wa, aby maksy­mal­na licz­ba osób pokochała Niepokalaną Maryję.

Zachę­cam wszys­t­kich serdecznie do wzię­cia udzi­ału w tej uroczys­toś­ci, która odbędzie się 14 sierp­nia w poniedzi­ałek. Św. Maksy­mil­ian Maria Kolbe był wielkim obrońcą życia nien­ar­o­d­zonych. Od sty­cz­nia 1922 roku wydawał w Krakowie miesięcznik „Ryc­erz Niepokalanej”. Dzię­ki hero­icznej postaw­ie św. Maksy­mil­iana i jego współbraci, miesięcznik osią­gał reko­r­dowe nakłady w skali całego świa­ta. Nakłady dochodz­iły nawet do jed­nego mil­iona egzem­plarzy. Miesięcznik„Rycerz Niepokalanej” był sys­tem­aty­cznie wyko­rzysty­wany, do szerzenia szla­chet­nej idei obrony życia nien­ar­o­d­zonych dzieci jeszcze przed wojną. Należy pamię­tać, że Świę­ty Maksy­mil­ian zde­cy­dowanie opowiadał się za prawem do życia dla wszys­t­kich dzieci.

Prze­bieg uroczys­toś­ci upamięt­ni­a­ją­cych 76 rocznicę śmier­ci św. Maksy­mil­iana Marii Kolbego:

godz. 8.30 – Nabożeńst­wo na rozpoczę­cie pieszej piel­grzym­ki do byłego KL Auschwitz-Birke­nau. Piel­grzym­ka z Koś­cioła św. Maksy­mil­iana do byłego KL Auschwitz-Birke­nau to ok. 4 km – ist­nieje możli­wość prze­jaz­du auto­busem. W cza­sie piel­grzym­ki odmaw­iamy różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia. Dochodz­imy do Muzeum KL Auschwitz-Birke­nau, plac przy Bloku 11, przy którym ustaw­iony jest ołtarz polowy.

O godz. 10.30 – Msza Świę­ta. Eucharys­tii prze­wod­niczyć ma ks. biskup pomoc­niczy diecezji biel­sko-żywieck­iej Piotr Greger.

Gorą­co zachę­cam do udzi­ału w tej piel­grzym­ce. Warto przy­pom­nieć sobie wspani­ałą postać świętego Maksy­mil­iana Marii Kol­bego, wielkiego apos­toła Maryi Niepokalanej i wielkiego patri­o­ty, ale także wielkiego obroń­cy życia. Jego zasiew owocu­je do dnia dzisiejszego. W Polsce dzi­ała prężnie Ryc­erst­wo Niepokalanej. Według różnych sza­cunków ta potęż­na orga­ni­za­c­ja Maryj­na, założona przez świętego Maksy­mil­iana, sku­pia dzisi­aj w naszej Ojczyźnie około mil­iona osób.

Dzięku­je­my św. Maksy­mil­ianowi za ten świę­ty posiew, który trwa dziesiąt­ki lat po jego śmier­ci. Dzięku­ję obec­nym członkom Ryc­erst­wa Niepokalanej, a w szczegól­noś­ci preze­sowi Sto­warzyszenia „Ryc­erst­wa Niepokalanej” w Polsce, o. Stanisła­wowi Piętce za to co robi dla obrony życia. Jest to wielo­raka dzi­ałal­ność: mod­l­it­wa, apos­tolst­wo poprzez wys­tawy, ulot­ki a także artykuły ukazu­jące się w miesięczniku„Rycerz Niepokalanej”. Gaze­ta jest per­fek­cyjnie redagowana z nowoczes­ną sza­tą graficzną. Gorą­co zachę­cam do reg­u­larnego korzys­ta­nia z Maryjnego Miesięcznika„Rycerza Niepokalanej” założonego przez św. Maksy­mil­iana Mar­ię Kol­bego. Sam bohater­s­ki czyn męczeńst­wa św. Maksy­mil­iana, był for­mą odd­a­nia życia w obronie konkret­nego człowieka. Było to męczeńst­wo w obronie życia ojca rodziny, Fran­cisz­ka Gajowniczka.

Jeszcze raz zachę­cam do wzię­cia udzi­ału w uroczys­toś­ci­ach upamięt­ni­a­ją­cych 76 rocznicę męczeńskiej śmier­ci Świętego Maksy­mil­iana w Oświęcimiu.

Szczęść Boże!

 


Zaprosze­nie na piel­grzymkę w 76 rocznicę męczeńskiej śmier­ci Świętego Maksymiliana
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.