Zaproszenie na pielgrzymkę w 76 rocznicę męczeńskiej śmierci Świętego Maksymiliana

14 sierp­nia będzie miała miejsce 76 rocznica śmierci św. Maksy­mil­iana Marii Kol­bego. Cen­tralne uroczys­tości ku czci fran­ciszkańskiego Męczen­nika odbędą się w byłym niemieckim obozie Auschwitz.

Pragnę wszys­t­kich zachę­cić do wzię­cia udzi­ału w trady­cyjnej piel­grzymce z parafii św. Maksy­mil­iana Kol­bego w Oświęcimiu, do byłego niemieck­iego obozu zagłady Auschwitz– Birke­nau. Jak co roku 14 sierp­nia odbywa się piesza piel­grzymka czci­cieli św. Maksy­mil­iana. Idziemy w piel­grzymce z koś­cioła pod wezwaniem św. Maksy­mil­iana Marii Kol­bego do obozu śmierci. Jest to szczególny rok, w którym obchodz­imy stu lecie pow­sta­nia Ryc­erstwa Niepokalanej. Sto­warzysze­nie między­nar­o­dowe pow­stało 16 października 1917 roku w Rzymie. Głównym założy­cielem był św. Maksy­mil­ian Maria Kolbe. Celem było propagowanie miłości i czci do Maryi Niepokalanej, a także inic­jatywa, aby maksy­malna liczba osób pokochała Niepokalaną Maryję.

Zachę­cam wszys­t­kich serdecznie do wzię­cia udzi­ału w tej uroczys­tości, która odbędzie się 14 sierp­nia w poniedzi­ałek. Św. Maksy­mil­ian Maria Kolbe był wielkim obrońcą życia nien­ar­o­d­zonych. Od sty­cz­nia 1922 roku wydawał w Krakowie miesięcznik „Ryc­erz Niepokalanej”. Dzięki hero­icznej postawie św. Maksy­mil­iana i jego współbraci, miesięcznik osią­gał reko­r­dowe nakłady w skali całego świata. Nakłady dochodz­iły nawet do jed­nego mil­iona egzem­plarzy. Miesięcznik„Rycerz Niepokalanej” był sys­tem­aty­cznie wyko­rzysty­wany, do szerzenia szla­chet­nej idei obrony życia nien­ar­o­d­zonych dzieci jeszcze przed wojną. Należy pamię­tać, że Święty Maksy­mil­ian zde­cy­dowanie opowiadał się za prawem do życia dla wszys­t­kich dzieci.

Prze­bieg uroczys­tości upamięt­ni­a­ją­cych 76 rocznicę śmierci św. Maksy­mil­iana Marii Kolbego:

godz. 8.30 – Nabożeństwo na rozpoczę­cie pieszej piel­grzymki do byłego KL Auschwitz-Birkenau. Piel­grzymka z Koś­cioła św. Maksy­mil­iana do byłego KL Auschwitz-Birkenau to ok. 4 km – ist­nieje możli­wość prze­jazdu auto­busem. W cza­sie piel­grzymki odmaw­iamy różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia. Dochodz­imy do Muzeum KL Auschwitz-Birkenau, plac przy Bloku 11, przy którym ustaw­iony jest ołtarz polowy.

O godz. 10.30 – Msza Święta. Eucharys­tii prze­wod­niczyć ma ks. biskup pomoc­niczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger.

Gorąco zachę­cam do udzi­ału w tej piel­grzymce. Warto przy­pom­nieć sobie wspani­ałą postać świętego Maksy­mil­iana Marii Kol­bego, wielkiego apos­toła Maryi Niepokalanej i wielkiego patri­oty, ale także wielkiego obrońcy życia. Jego zasiew owocuje do dnia dzisiejszego. W Polsce dzi­ała prężnie Ryc­erstwo Niepokalanej. Według różnych sza­cunków ta potężna orga­ni­za­cja Maryjna, założona przez świętego Maksy­mil­iana, sku­pia dzisiaj w naszej Ojczyźnie około mil­iona osób.

Dzięku­jemy św. Maksy­mil­ianowi za ten święty posiew, który trwa dziesiątki lat po jego śmierci. Dziękuję obec­nym członkom Ryc­erstwa Niepokalanej, a w szczegól­ności preze­sowi Sto­warzyszenia „Ryc­erstwa Niepokalanej” w Polsce, o. Stanisła­wowi Piętce za to co robi dla obrony życia. Jest to wielo­raka dzi­ałal­ność: mod­l­itwa, apos­tolstwo poprzez wys­tawy, ulotki a także artykuły ukazu­jące się w miesięczniku„Rycerz Niepokalanej”. Gazeta jest per­fek­cyjnie redagowana z nowoczesną szatą graficzną. Gorąco zachę­cam do reg­u­larnego korzys­ta­nia z Maryjnego Miesięcznika„Rycerza Niepokalanej” założonego przez św. Maksy­mil­iana Marię Kol­bego. Sam bohater­ski czyn męczeństwa św. Maksy­mil­iana, był formą odd­a­nia życia w obronie konkret­nego człowieka. Było to męczeństwo w obronie życia ojca rodziny, Fran­ciszka Gajowniczka.

Jeszcze raz zachę­cam do wzię­cia udzi­ału w uroczys­toś­ci­ach upamięt­ni­a­ją­cych 76 rocznicę męczeńskiej śmierci Świętego Maksy­mil­iana w Oświęcimiu.

Szczęść Boże!

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.