Zaproszenie na marsz dla życia w mieście Karola Wojtyły

Orga­ni­za­torzy II Małopol­skiego Marszu Rodzinie i Życiu TAK! zaprasza­ją serdecznie nie tylko mieszkańców Małopol­s­ki, ale także obrońców życia z całego kraju.

Marsz, który odbędzie się w Krakowie 8 październi­ka (niedziela) w ramach Dni Papies­kich, będzie miał charak­ter ogólnopol­s­ki. Kraków jest miastem św. Jana Pawła II, dzisi­aj uznawanego powszech­nie na całym świecie, za najwięk­szego obrońcę życia wszechcza­sów. Pod­czas piel­grzymek św. Jan Paweł II mówił jas­no i zde­cy­dowanie o sza­cunku dla sprawy obrony życia każdego człowieka, od chwili jego poczę­cia po nat­u­ral­ny kres. W Krakowie swo­ją dzi­ałal­ność rozpoczął młody ksiądz Karol Woj­tyła od wprowadzenia sys­tem­aty­cznej, akty­wnej dzi­ałal­noś­ci służącej ochronie życia człowieka. Mamy liczne doku­men­ty i wypowiedzi wielu osób jak np.: dr Wandy Półtawskiej, która była najbliższym współpra­cown­ikiem naszego Świętego Papieża w dziele obrony życia. Wiele razy przy­tacza­ła na różnych spotka­ni­ach zasłu­gi Jana Pawła II w służ­bie życiu. Mówiła jas­no, że stworzył w Krakowie począt­ki Dusz­pasterst­wa Rodzin, stworzył także Insty­tut Rodziny, którym kierowała dr Wan­da Półtawska. To Karol Woj­tyła przy­go­towywał kadry wspani­ałych pra­cown­ików do Dusz­pasterst­wa Rodzin, przy­go­tował także z inny­mi osoba­mi słyn­ny memo­ri­ał krakows­ki do Papieża Pawła VI. W lat­ach sześćdziesią­tych, w cza­sach Soboru Watykańskiego II, papież Paweł VI chci­ał jas­no określić, zdefin­iować i pod­kreślić jeszcze raz, trady­cyjną naukę koś­cioła w dziedzinie ochrony życia i planowa­nia rodziny. Gru­pa kierowana przez naszego Kar­dy­nała opra­cow­ała znakomi­ty, udoku­men­towany naukowo i uza­sad­niony głęboko ety­cznie memo­ri­ał, który miał istot­ny wpływ na decyz­je Papieża Pawła VI pod­czas, gdy redagował słyną encyk­likę Evan­geli­um Vitae. W Polsce są domy samot­nej mat­ki, dzisi­aj prak­ty­cznie w każdej diecezji. Pier­wszy dom pow­stał z inic­jaty­wy Karo­la Woj­tyły, chronił życie nien­ar­o­d­zonych dzieci i dawał schronie­nie, poczu­cie bez­pieczeńst­wa matkom, które znalazły się w kryzysowej sytuacji.

Karol Woj­tyła wprowadz­ił reg­u­larne spotka­nia w Wyższym Archi­diecez­jal­nym Sem­i­nar­i­um Duchownym tak zwany Kler­met. Tam klerycy ostat­nich lat studiów razem z ucz­ci­wy­mi lekarza­mi zgłębiali wiedzę na tem­at planowa­nia rodziny i ochrony życia. Ważnym poucze­niem i ostrzeże­niem są notat­ki z rekolekcji aka­demic­kich z 1954 roku. Karol Woj­tyła prze­maw­ia­jąc do stu­den­tów jas­no mówił o potrze­bie ochrony życia. Tym młodym ludziom wyjaś­ni­ał, że w momen­cie poczę­cia Bóg stwarza nieśmiertel­ną duszę człowieka, a za tym idą wielkie kon­sek­wenc­je dla każdego z nas odnośnie wiecznoś­ci tej poczętej isto­ty ludzkiej.

W lat­ach 60–70 w naszej Ojczyźnie była bard­zo trud­na sytu­ac­ja, zabi­jano masowo nien­ar­o­d­zone dzieci. Jan Paweł II, jeszcze jako ks. kard. Karol Woj­tyła w 1974 roku, wyraz­ił swój sprze­ciw słowa­mi: „Myślę, że najwięk­szą tragedią naszego społeczeńst­wa, naszego nar­o­du, jest śmierć ludzi, którzy się jeszcze nie nar­o­dzili: poczę­tych i nien­ar­o­d­zonych. I nie wiem, czym zapłacimy wobec his­torii za tę stras­zli­wą zbrod­nię. Ale jest rzeczą oczy­wistą, że to nie może minąć bez konsekwencji”.

Musimy przy­pom­nieć te słowa rządzą­cym dzisi­aj w naszej Ojczyźnie, aby nie zwlekali ze wzmoc­nie­niem ochrony życia. Ochrona życia to wielkie zadanie moralne i ety­czne. Jest to rzecz, którą będziemy musieli zrefer­ować kiedyś przed samym Bogiem, naszym Stwórcą.

Zapraszam licznych goś­ci z całej Pol­s­ki na Marsz do Krakowa. Razem rozpoczniemy Marsz 8 październi­ka w niedzielę Mszę Świętą w Kat­e­drze Wawel­skiej o godzinie 10:00. Następ­nie prze­jdziemy na Rynek Główny, gdzie będą miały miejsce wys­tąpi­enia obrońców życia z całego kraju.

Swój udzi­ał zapowiedzieli: Marsza­łek Marek Jurek, Kaja Godek, ks. Tomasz Kance­lar­czyk ze Szczeci­na, prezes Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia dr Paweł Wosic­ki, Ewa Kowalews­ka z Gdańska.

Zapraszam na ten Marsz. Pokażmy, że jesteśmy z Janem Pawłem II nie tylko w Dni Papieskie, ale zawsze chroniąc życie każdego człowieka.

Szczęść Boże!


Zaprosze­nie na marsz dla życia w mieś­cie Karo­la Wojtyły
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.