Zaproszenie na Jasną Górę na XXXII Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka

Prag­nę ponow­ić zaprosze­nie na XXXII Piel­grzymkę Obrońców Życia na Jas­ną Górę. Odbędzie się ona 24 mar­ca 2012 roku (sob­o­ta).

Pro­gram pielgrzymki:

9.00 — Przy­wi­tanie piel­grzymów przez o. Romana Majew­skiego, prze­o­ra Jas­nej Góry (Sala o. Kordeckiego)
9.05 — Mod­l­it­wa różań­cowa, rozważa­nia nt. „Koś­ciół naszym domem” — JE ks. bp Jan Szkodoń
9.35 — Słowo JE ks. bp. Kaz­imierza Górnego — przew. Rady ds. Rodzin Kon­fer­encji Episkopatu Polski
9.40 — Wręcze­nie nagród lau­re­atom VIII edy­cji Konkur­su im. ks. J. Popiełusz­ki „Pomóż ocal­ić życie bezbronnemu”
9.50 — Anto­nia Tul­ly Wiel­ka Bry­ta­nia: „Edukac­ja sek­su­al­na w Wielkiej Brytanii”
10.30 — Jan Maria Jack­ows­ki, sen­a­tor (Par­la­men­tarny Zespół Na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny): „Aktu­alne zada­nia obrońców życia w Par­la­men­cie RP
10.50 — Ewa Kowalews­ka, prezes Forum Kobi­et Pol­s­kich i przed­staw­iciel Klubu Przy­jaciół Ludzkiego Życia: „Pere­gry­nac­ja Ikony Jasnogórskiej w intencji obrony życia człowieka Od oceanu do oceanu”
11.05 — Ks. Tomasz Kance­lar­czyk: „Orga­ni­zowanie się Obrońców Życia w celu skutecznego działania”
11.15 — Ks. Janusz Wilk, Katarzy­na Łasek: „Inic­jaty­wy Katolick­iego Sto­warzyszenia Młodzieży w obronie życia poczętego człowieka”
11.30 – dr inż. Antoni Zię­ba, dr Paweł Wosic­ki: „Jak skutecznie bronić ludzkiego życia”
12.00 — Msza św. kon­cele­browana — prze­wod­niczy JE ks. abp Stanisław Nowak (Kapli­ca Cud­ownego Obrazu); w cza­sie Mszy św. złoże­nie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego
14.30 — Dro­ga Krzyżowa na Wałach Jasnogórs­kich — prowadzi ks. Stanisław Maślan­ka, asys­tent koś­ciel­ny Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci
15.30 — Zakończe­nie pielgrzymki

Zaprasza­my wszys­t­kich obrońców życia!

W imie­niu orga­ni­za­torów: Hali­na i Czesław Chytrowie, Paweł Wosic­ki, Antoni Zięba

Patronat medi­al­ny:

Tygod­nik Katolic­ki „Niedziela”
Tygod­nik Rodzin Katolic­ki „Źródło”
Dwu­ty­god­nik Młodzieży Katolick­iej „Nasza Dro­ga”
Mag­a­zyn „Głos dla Życia”

Waż­na infor­ma­c­ja dla osób z Krakowa i okolic:

Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka orga­nizu­je wyjazd autokarowy na tę piel­grzymkę. Koszt prze­jaz­du w obie strony — 10 zł, zgłoszenia do dnia 15 mar­ca br. w godz. 9.00 — 15.00 tel. 12 421 08 43. Wyjazd autokaru z Placu Mate­j­ki o godz. 6.00 i drugiego autokaru spod Koś­cioła Księży Pijarów, ul. Dziel­skiego 1 o godz. 6.15. Planowany powrót około godz. 17.00.

Serdecznie zapraszam wszys­t­kich na Piel­grzymkę Obrońców Życia na Jas­ną Górę. Zachę­cam do wspól­nej mod­l­itwy. Jeżeli ktoś nie może przy­jechać do Częs­to­chowy Dzień Świę­toś­ci Życia, niech łączy z się z nami duchowo. Niech 26 mar­ca będzie dniem szczegól­nej reflek­sji oraz mod­l­itwy w intencji poszanowa­nia życia ludzkiego od momen­tu poczę­cia po nat­u­ral­ny kres.

Przy­pom­i­nam i zapraszam do zapoz­na­nia się z apelem skierowanym do wszys­t­kich ludzi dobrej woli z prośbą i zaprosze­niem do wspól­nego obchodzenia Dnia Świę­toś­ci Życia: „Wspól­nie zor­ga­nizu­jmy Dzień Świę­toś­ci Życia”, wys­tosowanym przez Hal­inę i Czesława Chytrów (ani­ma­torów Dzieła Duchowej Adopcji), dra Pawła Wosick­iego (preze­sa Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia) oraz przeze mnie. Tekst dostęp­ny jest na stron­ie inter­ne­towej www.pro-life.pl.

Na tejże stron­ie w zakład­ce filmy, wys­tawa, opra­cow­a­nia (www.pro-life.pl/resources/polski, [OPRACOWANIA], www.pro-life.pl/filmy) są mate­ri­ały, które udostęp­ni­amy za dar­mo wszys­tkim obroń­com życia w naszej ojczyźnie. Moż­na je drukować, wyko­rzys­tać i prezen­tować w parafii, na spotka­ni­ach, w gazetkach parafi­al­nych lub na lekcji katechezy.

Serdecznie zapraszam na piel­grzymkę na Jas­na Górę oraz do korzys­ta­nia z naszych mate­ri­ałów pro-life.


Zaprosze­nie na Jas­ną Górę na XXXII Piel­grzymkę Obrońców Życia Człowieka
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, Ekspiacja, Modlitwa. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.