Zaproszenie na II Małopolski Marsz Rodzinie i Życiu TAK

W imie­niu Grażyny Kominek Prezesa Zarządu Diecez­jal­nego Insty­tutu Akcji Katolick­iej Archi­diecezji Krakowskiej serdecznie zapraszam na II Małopol­ski Marsz Rodzinie i Życiu Tak!.

Zaprosze­nie na II Małopol­ski Marsz Rodzinie i Życiu Tak!

Także dla obrońców życia spoza Małopolski.

8 października 2017 r. odbędzie się II Małopol­ski Marsz Rodzinie i Życiu Tak!

Nasz Marsz rozpoczniemy o godzinie 10.00 Mszą Świętą kon­cele­browaną w Kat­e­drze Wawel­skiej pod prze­wod­nictwem J.E. Księdza Arcy­biskupa Marka Jędraszewskiego – Met­ro­pol­ity Krakowskiego.

Po Mszy Świętej prze­jdziemy ze Wzgórza Wawel­skiego – ulicą Grodzką – pod koś­ciół św. Woj­ciecha na Rynku Głównym.

Na Rynku Głównym przewidziane są krótkie wys­tąpi­enia obrońców życia z całej Pol­ski i wspólne śpiewanie pieśni religijno-patriotycznych. Będą roz­dawane grati­sowe mate­ri­ały pro-life, a dla dzieci prezenty niespodzianki.

II Małopol­ski Marsz Rodzinie i Życiu Tak! orga­ni­zowany jest w ramach obchodów Dni Jana Pawła II w Krakowie. Trzeba, aby Kraków – miasto św. Jana Pawła II, najwięk­szego w skali świata obrońcy życia – stał się miejscem wielkiej man­i­fes­tacji w obronie rodziny i prawa do życia dla każdego człowieka, od poczę­cia aż po nat­u­ralny kres.

Niech udział w tym Marszu będzie naszym oby­wa­tel­skim świadectwem, popar­ciem cywiliza­cji życia oraz miłości, a także wyrazem naszego sza­cunku i wdz­ięczności wobec Osoby i Dzieła św. Jana Pawła II.

Zapraszamy wszys­t­kich chęt­nych mieszkańców Krakowa, Małopol­ski ale także gości z całej naszej Ojczyzny.

Zapraszamy wszys­t­kich tych, którzy opowiadają się za obroną życia każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ralny kres i pragną, aby wielkie Dziedz­ictwo św. Jana Pawła II przynosiło bło­gosław­ione owoce w naszej Ojczyźnie.

Z radoś­cią prag­niemy poin­for­mować, że patronatem hon­orowym objęli ten Marsz: ks. abp Marek Jędraszewski – Met­ro­polita Krakowski i Piotr Ćwik – Woje­w­oda Małopolski.

W imie­niu organizatorów

Grażyna Kominek

Prezes Zarządu Diecez­jal­nego Insty­tutu Akcji Katolick­iej Archi­diecezji Krakowskiej

dr inż. Antoni Zięba

Prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Marsz musi być wielkim wydarze­niem, ponieważ wiemy jakie dzi­ała­nia pode­j­mują środowiska proabor­cyjne kra­jowe i zagraniczne. Ist­nieją różnego rodzaju naciski i trans­fery fun­duszy, aby osłabić w Polsce sza­cunek dla życia i zablokować wzmoc­nie­nie prawnej ochrony życia poczę­tych dzieci. Apeluję o akty­wne włącze­nie się w oby­wa­tel­skie dzi­ała­nia za życiem, za nor­malną rodz­iną, która budowana jest na małżeńst­wie kobi­ety i mężczyzny. Ufam, że ten Marsz będzie wielkim sukce­sem, bo nie tylko mieszkańcy Krakowa i Małopol­ski będą w nim uczest­niczyć, ale jestem przeko­nany, że do Krakowa — miasta św. Jana Pawła II — przy­będzie wielu obrońców życia z całej Polski.

Na Rynku Głównym w Krakowie wys­tąpi dr Paweł Wosicki, szef Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia i wiele innych znanych obrońców życia z całego kraju. Myślę, że ten Marsz będzie także pewną oznaką tworzącej się i umac­ni­a­jącej na nowo jed­ności ruchów pro-life. Serdecznie zapraszam.

Nasz Marsz rozpoczyna się o godzinie 10.00 Mszą Świętą w Kat­e­drze na Wawelu. Później prze­jdziemy ze Wzgórza Wawel­skiego – ulicą Grodzką – pod koś­ciół św. Woj­ciecha na Rynku Głównym. Prze­marsz nie potrwa długo, bo jest to krótki odcinek drogi. Na Rynku Głównym przewidziane są krótkie wys­tąpi­enia lid­erów pro-life z Pol­ski i wspólne śpiewanie pieśni patriotyczno-religijnych. Nasze śpiewy zaczniemy od pieśni „Roty”, a zakończymy „My chcemy Boga”. Później przewidziane jest roz­dawanie niespodzianek dla dzieci.

Po Marszu serdecznie zapraszam do zwiedza­nia Kat­edry na Wawelu, Dzwonu Zyg­munta, Grobów Królews­kich, kaplic: Wazów, Potoc­kich, Świę­tokrzyskiej i Zofii oraz Muzeum Kat­e­dral­nego. Zapraszam także na godz­inę 15:00 do Bazy­liki Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach na szczególną Godz­inę Miłosierdzia Bożego. Później zachę­cam na odwiedze­nie Muzeum Archi­diecez­jal­nego Kar­dy­nała Karola Woj­tyły mieszczącego się w Sank­tu­ar­ium Świętego Jana Pawła II w Łagiewnikach na Białych Morzach.

Już dzisiaj serdecznie zapraszam.

Szczęść Boże!

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.