Zaproszenie na II Małopolski Marsz Rodzinie i Życiu TAK

W imie­niu Grażyny Kominek Preze­sa Zarzą­du Diecez­jal­nego Insty­tu­tu Akcji Katolick­iej Archi­diecezji Krakowskiej serdecznie zapraszam na II Małopol­s­ki Marsz Rodzinie i Życiu Tak!.

Zaprosze­nie na II Małopol­s­ki Marsz Rodzinie i Życiu Tak!

Także dla obrońców życia spoza Małopolski.

8 październi­ka 2017 r. odbędzie się II Małopol­s­ki Marsz Rodzinie i Życiu Tak!

Nasz Marsz rozpoczniemy o godzinie 10.00 Mszą Świętą kon­cele­browaną w Kat­e­drze Wawel­skiej pod prze­wod­nictwem J.E. Księdza Arcy­bisku­pa Mar­ka Jędraszewskiego – Met­ro­pol­i­ty Krakowskiego.

Po Mszy Świętej prze­jdziemy ze Wzgórza Wawel­skiego – ulicą Grodzką – pod koś­ciół św. Woj­ciecha na Rynku Głównym.

Na Rynku Głównym przewidziane są krótkie wys­tąpi­enia obrońców życia z całej Pol­s­ki i wspólne śpiewanie pieśni religi­jno-patri­o­ty­cznych. Będą roz­dawane grati­sowe mate­ri­ały pro-life, a dla dzieci prezen­ty niespodzianki.

II Małopol­s­ki Marsz Rodzinie i Życiu Tak! orga­ni­zowany jest w ramach obchodów Dni Jana Pawła II w Krakowie. Trze­ba, aby Kraków – mias­to św. Jana Pawła II, najwięk­szego w skali świa­ta obroń­cy życia – stał się miejscem wielkiej man­i­fes­tacji w obronie rodziny i prawa do życia dla każdego człowieka, od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres.

Niech udzi­ał w tym Marszu będzie naszym oby­wa­tel­skim świadectwem, popar­ciem cywiliza­cji życia oraz miłoś­ci, a także wyrazem naszego sza­cunku i wdz­ięcznoś­ci wobec Oso­by i Dzieła św. Jana Pawła II.

Zaprasza­my wszys­t­kich chęt­nych mieszkańców Krakowa, Małopol­s­ki ale także goś­ci z całej naszej Ojczyzny.

Zaprasza­my wszys­t­kich tych, którzy opowiada­ją się za obroną życia każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ral­ny kres i prag­ną, aby wielkie Dziedz­ict­wo św. Jana Pawła II przynosiło bło­gosław­ione owoce w naszej Ojczyźnie.

Z radoś­cią prag­niemy poin­for­mować, że patronatem hon­orowym objęli ten Marsz: ks. abp Marek Jędraszews­ki – Met­ro­poli­ta Krakows­ki i Piotr Ćwik – Woje­w­o­da Małopolski.

W imie­niu organizatorów

Graży­na Kominek

Prezes Zarzą­du Diecez­jal­nego Insty­tu­tu Akcji Katolick­iej Archi­diecezji Krakowskiej

dr inż. Antoni Zięba

Prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Marsz musi być wielkim wydarze­niem, ponieważ wiemy jakie dzi­ała­nia pode­j­mu­ją środowiska proabor­cyjne kra­jowe i zagraniczne. Ist­nieją różnego rodza­ju nacis­ki i trans­fery fun­duszy, aby osłabić w Polsce sza­cunek dla życia i zablokować wzmoc­nie­nie prawnej ochrony życia poczę­tych dzieci. Apelu­ję o akty­wne włącze­nie się w oby­wa­tel­skie dzi­ała­nia za życiem, za nor­mal­ną rodz­iną, która budowana jest na małżeńst­wie kobi­ety i mężczyzny. Ufam, że ten Marsz będzie wielkim sukce­sem, bo nie tylko mieszkań­cy Krakowa i Małopol­s­ki będą w nim uczest­niczyć, ale jestem przeko­nany, że do Krakowa — mias­ta św. Jana Pawła II — przy­będzie wielu obrońców życia z całej Polski.

Na Rynku Głównym w Krakowie wys­tąpi dr Paweł Wosic­ki, szef Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia i wiele innych znanych obrońców życia z całego kra­ju. Myślę, że ten Marsz będzie także pewną oznaką tworzącej się i umac­ni­a­jącej na nowo jed­noś­ci ruchów pro-life. Serdecznie zapraszam.

Nasz Marsz rozpoczy­na się o godzinie 10.00 Mszą Świętą w Kat­e­drze na Wawelu. Później prze­jdziemy ze Wzgórza Wawel­skiego – ulicą Grodzką – pod koś­ciół św. Woj­ciecha na Rynku Głównym. Prze­marsz nie potr­wa dłu­go, bo jest to krót­ki odcinek dro­gi. Na Rynku Głównym przewidziane są krótkie wys­tąpi­enia lid­erów pro-life z Pol­s­ki i wspólne śpiewanie pieśni patri­o­ty­czno-religi­jnych. Nasze śpiewy zaczniemy od pieśni „Roty”, a zakończymy „My chce­my Boga”. Później przewidziane jest roz­dawanie niespodzianek dla dzieci.

Po Marszu serdecznie zapraszam do zwiedza­nia Kat­edry na Wawelu, Dzwonu Zyg­mun­ta, Grobów Królews­kich, kaplic: Wazów, Potoc­kich, Świę­tokrzyskiej i Zofii oraz Muzeum Kat­e­dral­nego. Zapraszam także na godz­inę 15:00 do Bazy­li­ki Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach na szczegól­ną Godz­inę Miłosierdzia Bożego. Później zachę­cam na odwiedze­nie Muzeum Archi­diecez­jal­nego Kar­dy­nała Karo­la Woj­tyły mieszczącego się w Sank­tu­ar­i­um Świętego Jana Pawła II w Łagiewnikach na Białych Morzach.

Już dzisi­aj serdecznie zapraszam.

Szczęść Boże!

 


Zaprosze­nie na II Małopol­s­ki Marsz Rodzinie i Życiu TAK
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.