Zamierzenia na rok 2018

W Stanach Zjed­noc­zonych guber­na­tor stanu Ohio pod­pisał ustawę zakazu­jącą zabi­ja­nia dzieci nien­ar­o­d­zonych ze względów eugenicznych

W grud­niu 2017 roku w amerykańskim stanie Ohio wprowad­zono nowe pra­wo, które zakazu­je zabi­ja­nia poczę­tych dzieci, u których wykry­to Zespół Dow­na. To o co wal­czymy dzisi­aj w Polsce w ramach inic­jaty­wy oby­wa­tel­skiej „zatrzy­maj abor­cję” stało się już fak­tem w jed­nym ze Stanów w USA. Grat­u­lu­je­my amerykańskim obroń­com życia. Cieszymy się, że wal­ka toczy się nie tylko u nas w Europie, ale także w Stanach Zjed­noc­zonych. Tam obroń­cy życia wal­czą i odnoszę konkretne sukcesy. Zakaz abor­cji eugenicznej w Stanie Ohio uratu­je niejed­no amerykańskie, nien­ar­o­d­zone dziecko zagrożone śmier­cią tylko dlat­ego, że ma wadę gene­ty­czną. Wprowad­zono przy tym zakazie sankc­je karne. Kto dop­uś­ci się takiej abor­cji, może zostać oskarżony o zabójst­wo czwartego stop­nia. Lekarze mają być pozbaw­iani licencji, czyli prawa wykony­wa­nia zawodu.

Pro­jekt oby­wa­tel­s­ki „Zatrzy­maj abor­cję” jest w Sejmie i szy­bko powinien być pod­dany pier­wsze­mu czy­ta­niu. W Polsce w niedługim cza­sie zostanie uch­walony zakaz zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci z uwa­gi na ich niepełnosprawność czy poważną chorobę. Potrzeb­na jest mod­l­it­wa o roztrop­ność, rozwagę i odwagę dla naszych par­la­men­tarzys­tów, aby nie zważa­jąc na ewen­tu­alne nacis­ki opowiedzieli się za prawną ochroną życia chorych niepełnosprawnych dzieci. Mod­l­it­wa ich wesprze i uczyni moc­ny­mi. Poprzez tę mod­l­itwę przy­czyn­imy się do umoc­nienia cywiliza­cji życia w naszej Ojczyźnie. Potrze­ba jest także naszego apos­tolst­wa i dzi­ałań oby­wa­tel­s­kich. Myślę o bard­zo prostych for­ma­ch, takich jak wysłanie lis­tu czy maila do okrę­gowych biur posel­s­kich. Zatele­fonu­jmy do posła czy sen­a­to­ra i przed­stawmy mu nasz sto­sunek np.: Ja, oby­wa­tel danego mias­ta proszę usil­nie, aby w deba­cie w par­la­men­cie pan senator/poseł jed­noz­nacznie odpowiedzi­ał się za prawem do życia dla chorych, poczę­tych a nien­ar­o­d­zonych dzieci. Jestem głęboko przeko­nany, że ten niewiel­ki wysiłek z naszej strony przyniesie dobre efek­ty i zmo­bi­lizu­je naszych par­la­men­tarzys­tów do dzi­ałań pro-life.

Dzień Świę­toś­ci Życia w tym roku będzie obchod­zony niety­powo w Wielkim Poś­cie. Trady­cyjnie orga­ni­zowana będzie piel­grzym­ka obrońców życia na Jas­ną Górę przez Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka, Pol­ską Fed­er­ację Ruchów Obrony Życia i Ruch Duchowej Adopcji. Już ter­az serdecznie zapraszam 7 kwiet­nia (sob­o­ta) 2018 roku. Spo­tykamy się na Jas­nej Górze, aby mod­lić się i wysłuchać ciekawych refer­atów. Piel­grzym­ka rozpocznie się w Kapl­i­cy Cud­ownego Obrazu Mszą Świętą o godzinie 9:30.

Nar­o­dowy Dzień Życia obchod­zony jest co roku 24 mar­ca. Ta data ustalona została przez sejm. Apelu­je o pod­ję­cie różnych inic­jatyw na poziomie samorzą­du, szkol­nict­wa pod­sta­wowego, śred­niego a także szkol­nict­wa wyższego. Nar­o­dowy Dzień Życia powinien przy­bier­ać wymi­ar powszed­ni. Samorządy i insty­tuc­je oświa­towe orga­nizu­ją kon­fer­enc­je, sym­poz­ja, wykłady, pro­jekc­je filmów, które budu­ją cywiliza­c­je życia w naszej Ojczyźnie. Jest to bard­zo waż­na sprawa — wal­ka o życie, która będzie się toczyć. Dzię­ki Bogu wygramy tę batal­ię o elim­i­nac­je zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci ze względów eugenicznych.

Wiemy również, że mamy jeszcze w naszym praw­ie dwa pozostałe wyjąt­ki z który­mi obroń­cy życia nigdy się nie zgodz­imy. Będziemy usil­nie dążyć do ich eliminacji.

Szczęść Boże!

 


Zamierzenia na rok 2018

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.