Zagrożenia dla polskich rodzin

Efek­tem poli­ty­ki obec­nego rzą­du jest postępu­ją­ca inflac­ja, wzrost osób bezro­bot­nych i rodzin żyją­cych w ubóst­wie. Według danych GUS w 2012 roku przy­było 400 tysię­cy Polaków żyją­cych na grani­cy lub poniżej min­i­mum egzys­tencji. Takie warun­ki tworzą bio­log­iczne wyniszcze­nie nar­o­du. Około 500 tysię­cy dzieci jest niedoży­wionych i głod­nych w szkołach[1]. Jak w takiej fatal­nej sytu­acji pan pre­mier może mówić o roku rodziny?

Wiado­moś­ci, który­mi prag­nę dziś się z Wami podzielić, nie są jed­nak optymisty­czne. Pre­mier Don­ald Tusk ogłosił, że rok 2013 będzie Rok­iem Rodziny. Obaw­iam się tej zapowiedzi, gdyż wiemy, jakie zmi­any wprowad­zono w 2012 roku w kwestii rodziny. Rząd między inny­mi zwięk­szył VAT do 23% (z 8%) na ubra­nia i obuwie dziecięce. Decyzją pre­miera zakońc­zono pro­gram mieszkan­iowy „Rodz­i­na na swoim”, który pomógł wielu rodzi­nom w uzyska­niu mieszka­nia. Pon­ad­to rząd ogłosił, że od 2013 roku becikowe uza­leżnione będzie od dochodu — otrzy­ma­ją je tylko rodziny o miesięcznych dochodach poniżej 1922 zł na osobę. Rodziny o wyższych dochodach prawa do becikowego zostaną pozbawione.

Efek­tem poli­ty­ki obec­nego rzą­du jest postępu­ją­ca inflac­ja, wzrost osób bezro­bot­nych i rodzin żyją­cych w ubóst­wie. Według danych GUS, odsetek osób w gospo­darst­wach domowych o wydatkach poniżej grani­cy ubóst­wa skra­jnego (tzn. zna­j­du­ją­cych się poniżej min­i­mum egzys­tencji) wzrósł o 1 pkt. proc. w sto­sunku do roku 2010 i wyniósł 6,7%[2]. Zatem w 2012 roku przy­było 400 tysię­cy Polaków żyją­cych na grani­cy lub poniżej min­i­mum egzys­tencji. Takie warun­ki tworzą bio­log­iczne wyniszcze­nie nar­o­du. Około 500 tysię­cy dzieci jest niedoży­wionych i głod­nych w szkołach[3]. Jak w takiej fatal­nej sytu­acji moż­na mówić o roku rodziny? Współczyn­nik dziet­noś­ci w 2010 wyniósł niespeł­na 1,4. Niska licz­ba urodzeń nie gwaran­tu­je — już od pon­ad 20 lat — prostej zastępowal­noś­ci pokoleń, która wynosi 2,1[4]. Ze wzglę­du na rozwój demograficzny Pol­s­ka zna­j­du­je się na 207 miejs­cu (na 212 kra­jów obję­tych statystyką przez Orga­ni­za­cję Nar­o­dów Zjednoczonych).

Poniżej przed­staw­ię skró­towo kwoty przez­naczane na tzw. becikowe w wybranych państwach:

Ukraina

Na Ukrainie rodz­ice po urodze­niu pier­wszego dziec­ka otrzy­ma­ją od 1 sty­cz­nia 2013 roku 3 tys. euro. Za drugie — pon­ad 6 tys., a za trze­cie i kole­jne dziecko odpowied­nio już nawet 11 i 12 tys. euro.

Ros­ja

Według danych Ambasady Rosyjskiej po urodze­niu dziec­ka rodz­ice otrzy­mu­ją 10 tys. dolarów zasiłku (mniej więcej równowartość dwulet­niego wyna­grodzenia). Aby jed­nak nie wyko­rzys­tali wcześniej pieniędzy, sko­rzys­tanie z zasiłku będzie możli­we jed­nak dopiero po 3 lat­ach od urodzenia się drugiego i następ­nego dziec­ka. Środ­ki są zabez­piec­zone przed inflacją na kon­tach oso­bistych w fun­duszu emery­tal­nym[5].

Czechy

Miesięcz­na kwo­ta, którą reg­u­larnie otrzy­mu­ją rodz­ice na utrzy­manie każdego dziec­ka wynosi 1 000 zło­tych (w przelicze­niu na pol­ską walutę).

Powyższe dane potwierdza­ją nieu­dol­ność naszego rzą­du. Dlat­ego nie dajmy się zma­nip­u­lować i wal­czmy o nasze rodziny.

Chci­ałbym podzielić się z Wami jeszcze jed­ną dobrą wiado­moś­cią. Jak wiemy, inic­jaty­wa posłów Plat­formy Oby­wa­tel­skiej doty­czą­ca refun­dacji pro­ce­dury in vit­ro przez samorząd małopol­s­ki została odrzu­cona. Jed­nak niewiel­ka licz­ba głosów zabrakła do wprowadzenia współ­fi­nan­sowa­nia napro­tech­nologii. Pod­czas głosowa­nia w sejmiku wojew­ódzkim tylko 3 oso­by poparły pro­jekt refun­dacji in vit­ro, a 15 osób opowiedzi­ało się za udzie­le­niem wspar­cia napro­tech­nologii, jako ety­cznej i skutecznej metody pomo­cy bezdziet­nym małżonkom. Trze­ba pode­j­mować inic­jaty­wy oby­wa­tel­skie, gdyż ist­nieją szanse na zwycięst­wo prawdy.


Zagroże­nia dla pol­s­kich rodzin

Przyp­isy:

  • Główny Urząd Statysty­czny, Ubóst­wo w Polsce w 2011 roku, 31 maja 2012 roku, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2011.pdf; http://www.pck.pl/pages,278.html
  • Główny Urząd Statysty­czny, Ubóst­wo w Polsce w 2011 roku, 31 maja 2012 roku, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2011.pdf; http://www.pck.pl/pages,278.html
  • Główny Urząd Statysty­czny, Ubóst­wo w Polsce w 2011 roku, 31 maja 2012 roku, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2011.pdf; http://www.pck.pl/pages,278.html
  • Główny Urząd Statysty­czny, Pod­sta­wowe infor­ma­c­je o sytu­acji demograficznej Pol­s­ki w 2011 roku, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_podst_inf__o__syt_demograficznej_2011.pdf
  • http://www.fronda.pl/blogi/z‑glebokosci-wolam-do-ciebie-panie/becikowe-bierzmy-przyklad-z-sasiadow,26699.html
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.