Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Początek roku skła­nia do reflek­sji nad wydarzeni­a­mi, które będą mieć miejsce w nad­chodzą­cych miesią­cach. Dla obrońców życia bard­zo ważny jest Dzień Świę­toś­ci Życia, ustanowiony aby budz­ić wrażli­wość na sens i wartość ludzkiego życia. W tym dniu wiele osób skła­da przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego. Z Dniem Świę­toś­ci Życia związana jest także corocz­na Piel­grzym­ka Obrońców Życia na Jas­ną Górę. W tym roku odbędzie się ona 21 mar­ca. Już dzisi­aj zapraszam wszys­t­kich obrońców życia na to mod­litewne spotkanie.

Innym ważnym wydarze­niem jest Nar­o­dowy Dzień Życia, obchod­zony 24 mar­ca, a ustanowiony przez Sejm RP uch­wałą z 27 sierp­nia 2004 r. W tym dniu placów­ki kul­tur­alne i oświa­towe stara­ją się zaak­cen­tować nien­aruszal­ność i god­ność życia człowieka.

Na początku roku chci­ałbym również zwró­cić uwagę na kwest­ię wychowa­nia młodego pokole­nia. Niek­tóre środowiska w dal­szym ciągu próbu­ją wprowadz­ić do szkół demor­al­izu­jącą edukację sek­su­al­ną typu B. Jed­nak wbrew opinii wyrażanej w niek­tórych media, jako­by nie było w Polsce edukacji sek­su­al­nej, od 1998 r. obow­iązu­je w szkołach typ A edukacji sek­su­al­nej (przed­miot „Wychowanie do życia w rodzinie”). Trze­ba nadal blokować pró­by demor­al­iza­cji młodzieży i wspier­ać dzi­ała­nia służące ochronie praw rodziny.

W połowie 2014 r. media poin­for­mowały o różni­cy w licz­bie abor­cji (zabójstw poczę­tych dzieci) zare­je­strowanych w Polsce w 2012 r. Według danych Min­is­terst­wa Zdrowia wyko­nano 752 abor­c­je, a według Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia 1207. Oznacza to, że albo doko­nano kilkuset abor­cji niez­god­nie z prawem, albo wyłud­zono z NFZ pieniądze (około 1 mln zł) za fik­cyjne zabie­gi. W każdym przy­pad­ku narus­zono pra­wo. Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia wys­tosowała do władz apel z prośbą o wyjaśnienia. Do tej pory jed­nak nie otrzy­mała odpowiedzi. Dlaczego organy państ­wowe nie pod­jęły dzi­ałań kon­trol­nych, dlaczego sprawą nie zain­tere­sowali się dzi­en­nikarze śled­czy? Mam nadzieję, że w bieżą­cym roku kwes­t­ia zaginię­cia 455 poczę­tych dzieci wresz­cie zostanie wyjaśniona.


Zada­nia dla obrońców życia na rok 2015
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.