XXXVII Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Na Jas­nej Górze w sobotę, 18 marca miała miejsce XXXVII Ogólnopol­ska Piel­grzymka Obrońców Życia. Piel­grzymka zor­ga­ni­zowana została przez Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka, Kruc­jatę Mod­l­itwy Poczę­tych Dzieci i Pol­ską Fed­er­ację Ruchów Obrony Życia.

Trady­cyjnie zain­au­gurowała ją poranna Msza św. w Kapl­icy Cud­ownego Obrazu, której prze­wod­niczył ks. abp senior Stanisław Nowak. W swo­jej homilii mocno pod­kreślił potrzebę szczegól­nego zaan­gażowa­nia nas ludzi świec­kich w dzieło obrony życia. Pod­kreślił fun­da­men­talną rolę mod­l­itwy w tych wiel­kich zma­gani­ach w budowa­niu cywiliza­cji życia. Zachę­cał nas piel­grzymów, abyśmy ufnie wytr­wali dalej w real­i­zowa­niu swo­jej wielkiej misji obrony życia każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ralny kres.

Kole­jnym punk­tem piel­grzymki była kon­fer­encja w Sali o. Kordeck­iego, gdzie wysłuchal­iśmy słowa ks. bp. Jana Wątroby, biskupa rzes­zowskiego Prze­wod­niczącego Rady ds. Rodziny Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski skierowanego do nas w formie listu. Ksiądz bp. Jan Szkodoń sufra­gan naszej Archi­diecezji Krakowskiej poprowadził mod­l­itwę różań­cową. To trady­cyjny ele­ment każdego naszego spotka­nia u stóp naszej Jasnogórskiej Pani Królowej.

Dr. Paweł Wosicki Prezes Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia wygłosił krótkie spra­woz­danie zaty­tułowane: „Kochamy każde dziecko”. To spra­woz­danie było poświę­cone omówie­niu his­torii i stanu dzisiejszego pro­jektu ustawy chroniącej życie każdego poczętego dziecka opra­cow­anego przez Pol­ską Fed­er­ację Ruchów Obrony Życia. W ubiegłym roku zbier­al­iśmy pod­pisy pod Apelem do naszych par­la­men­tarzys­tów o zapewnie­nie każdemu poczętemu dziecku prawa do życia. W tym Apelu doma­gal­iśmy się pełnej ochrony, ale zas­trze­gal­iśmy bardzo wyraźnie, że jesteśmy prze­ci­wni jakimkol­wiek sankcjom karnym dla kobiet. Apel pod­pisało prawie 200 tys. osób w całym kraju, który później przekaza­l­iśmy łącznie z gotowym pro­jek­tem ustawy do Komisji Pety­cji naszego Sejmu. Niestety od października ubiegłego roku pro­jekt, który mieliśmy nadzieję że szy­bko trafi pod ple­narne obrady Sejmu, jeszcze dalej jest w Komisji Pety­cji i nie wiemy dokład­nie, kiedy będzie pod­dany dyskusjom i głosowaniu.

Moje słowo było poświę­cone sprawie mod­l­itwy. Przy­pom­ni­ałem, że w tym roku obchodz­imy 10-lecie pow­sta­nia World Prayer for Life czyli Świa­towej Kruc­jaty Mod­l­itwy za Życie. Kruc­jata pow­stała w październiku 2007 roku pod­czas II Świa­towego Mod­litewnego Kon­gresu za Życiem. Ma trzy wielkie mod­litewne cele. Jed­nym z celów mod­litewnych jest wybła­ganie Miłosierdzia Bożego dla całego świata. Po II Wojnie Świa­towej na całym świecie zabito co najm­niej 1 mil­iard nien­ar­o­d­zonych dzieci, a każdego dnia zabi­jane jest ponad 100 tys. nien­ar­o­d­zonych dzieci. Jest to wielka zbrod­nia. Musimy wołać o Boże Miłosierdzie, żeby Pan Bóg nie zas­tosował wobec nas zasady spraw­iedli­wości tylko zech­ciał okazać Swoje niezmier­zone Miłosierdzie Boże. Dodam jeszcze, że w jed­nym mil­iardzie zabitych dzieci jest także liczba 20 mil­ionów pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci, które zginęły w naszej Ojczyźnie na mocy abor­cyjnej ustawy, narzu­conej nam w kwiet­niu 1956 roku.

W Kon­fer­encji udział wzięła dr Agnieszka Janczura matka cud­ownie ura­towanego dziecka, która wraz ze swoim mężem wygłosili wzrusza­jące świadectwo. Ich córka Ania, kiedy jeszcze była w łonie matki stwierd­zona została przez lekarzy bardzo poważna wada serca zagraża­jąca jej życiu. W Monachium była już przy­go­towana oper­acja przez wybit­nego pol­skiego pedi­atrę, kar­diochirurga prof. Edwarda Maleca. Tuż przed oper­acją okazało się, że nastąpiła cud­owna poprawa zdrowia. Dziecko jest zdrowe do dnia dzisiejszego. Cieszy rodz­iców, dziesiątki osób, które się za niego mod­liły i cieszy nas obrońców życia ukazu­jąc wszech­moc Bożą.

Pod­czas Kon­fer­encji odbyło się wys­tąpi­e­nie znakomitego i znanego w Polsce księdza Tomasza Kance­lar­czyka ze Szczecina, który wskazy­wał na konieczność bezpośred­niej pomocy kobi­etom będą­cych w trud­nej ciąży. Był to bardzo ważny głos kapłana ze Szczecina. Mod­l­itwa jest fun­da­mentem, edukacja i apos­tolstwo są bardzo ważne, ale musimy być gotowi w przekazy­wa­niu konkret­nej pomocy kobi­etom, które takiej pomocy potrzebują.

W kon­fer­encji udział wzięła Maria Hild­ings­son, Sekre­tarz Gen­er­alny FAFCE (Europe­jskiej Fed­er­acji Katolic­kich Sto­warzyszeń Rodzinnych)

Później nastąpiło wręcze­nie nagród lau­re­atom XIII konkursu im. ks. Jerzego Popiełuszki. Piel­grzymkę zakończyła trady­cyjna Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórs­kich, którą poprowadził ksiądz prałat Stanisław Maślanka. Rozstal­iśmy się w nadziei, że spotkamy się za rok na kole­jnej piel­grzymce obrońców życia człowieka.

Szczęść Boże !

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.