XXXVII Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Na Jas­nej Górze w sobotę, 18 mar­ca miała miejsce XXXVII Ogólnopol­s­ka Piel­grzym­ka Obrońców Życia. Piel­grzym­ka zor­ga­ni­zowana została przez Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka, Kruc­jatę Mod­l­itwy Poczę­tych Dzieci i Pol­ską Fed­er­ację Ruchów Obrony Życia.

Trady­cyjnie zain­au­gurowała ją poran­na Msza św. w Kapl­i­cy Cud­ownego Obrazu, której prze­wod­niczył ks. abp senior Stanisław Nowak. W swo­jej homilii moc­no pod­kreślił potrze­bę szczegól­nego zaan­gażowa­nia nas ludzi świec­kich w dzieło obrony życia. Pod­kreślił fun­da­men­tal­ną rolę mod­l­itwy w tych wiel­kich zma­gani­ach w budowa­niu cywiliza­cji życia. Zachę­cał nas piel­grzymów, abyśmy ufnie wytr­wali dalej w real­i­zowa­niu swo­jej wielkiej mis­ji obrony życia każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres.

Kole­jnym punk­tem piel­grzym­ki była kon­fer­enc­ja w Sali o. Kordeck­iego, gdzie wysłuchal­iśmy słowa ks. bp. Jana Wątro­by, bisku­pa rzes­zowskiego Prze­wod­niczącego Rady ds. Rodziny Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki skierowanego do nas w formie lis­tu. Ksiądz bp. Jan Szkodoń sufra­gan naszej Archi­diecezji Krakowskiej poprowadz­ił mod­l­itwę różań­cową. To trady­cyjny ele­ment każdego naszego spotka­nia u stóp naszej Jasnogórskiej Pani Królowej.

Dr. Paweł Wosic­ki Prezes Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia wygłosił krótkie spra­woz­danie zaty­tułowane: „Kochamy każde dziecko”. To spra­woz­danie było poświę­cone omówie­niu his­torii i stanu dzisiejszego pro­jek­tu ustawy chroniącej życie każdego poczętego dziec­ka opra­cow­anego przez Pol­ską Fed­er­ację Ruchów Obrony Życia. W ubiegłym roku zbier­al­iśmy pod­pisy pod Apelem do naszych par­la­men­tarzys­tów o zapewnie­nie każde­mu poczęte­mu dziecku prawa do życia. W tym Apelu doma­gal­iśmy się pełnej ochrony, ale zas­trze­gal­iśmy bard­zo wyraźnie, że jesteśmy prze­ci­wni jakimkol­wiek sankcjom karnym dla kobi­et. Apel pod­pisało praw­ie 200 tys. osób w całym kra­ju, który później przekaza­l­iśmy łącznie z gotowym pro­jek­tem ustawy do Komisji Pety­cji naszego Sej­mu. Nieste­ty od październi­ka ubiegłego roku pro­jekt, który mieliśmy nadzieję że szy­bko trafi pod ple­narne obrady Sej­mu, jeszcze dalej jest w Komisji Pety­cji i nie wiemy dokład­nie, kiedy będzie pod­dany dyskusjom i głosowaniu.

Moje słowo było poświę­cone spraw­ie mod­l­itwy. Przy­pom­ni­ałem, że w tym roku obchodz­imy 10-lecie pow­sta­nia World Prayer for Life czyli Świa­towej Kruc­jaty Mod­l­itwy za Życie. Kruc­ja­ta pow­stała w październiku 2007 roku pod­czas II Świa­towego Mod­litewnego Kon­gre­su za Życiem. Ma trzy wielkie mod­litewne cele. Jed­nym z celów mod­litewnych jest wybła­ganie Miłosierdzia Bożego dla całego świa­ta. Po II Wojnie Świa­towej na całym świecie zabito co najm­niej 1 mil­iard nien­ar­o­d­zonych dzieci, a każdego dnia zabi­jane jest pon­ad 100 tys. nien­ar­o­d­zonych dzieci. Jest to wiel­ka zbrod­nia. Musimy wołać o Boże Miłosierdzie, żeby Pan Bóg nie zas­tosował wobec nas zasady spraw­iedli­woś­ci tylko zech­ci­ał okazać Swo­je niezmier­zone Miłosierdzie Boże. Dodam jeszcze, że w jed­nym mil­iardzie zabitych dzieci jest także licz­ba 20 mil­ionów pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci, które zginęły w naszej Ojczyźnie na mocy abor­cyjnej ustawy, narzu­conej nam w kwiet­niu 1956 roku.

W Kon­fer­encji udzi­ał wzięła dr Agniesz­ka Janczu­ra mat­ka cud­own­ie ura­towanego dziec­ka, która wraz ze swoim mężem wygłosili wzrusza­jące świadect­wo. Ich cór­ka Ania, kiedy jeszcze była w łonie mat­ki stwierd­zona została przez lekarzy bard­zo poważ­na wada ser­ca zagraża­ją­ca jej życiu. W Monachi­um była już przy­go­towana oper­ac­ja przez wybit­nego pol­skiego pedi­atrę, kar­diochirur­ga prof. Edwar­da Male­ca. Tuż przed oper­acją okaza­ło się, że nastąpiła cud­ow­na poprawa zdrowia. Dziecko jest zdrowe do dnia dzisiejszego. Cieszy rodz­iców, dziesiąt­ki osób, które się za niego mod­liły i cieszy nas obrońców życia ukazu­jąc wszech­moc Bożą.

Pod­czas Kon­fer­encji odbyło się wys­tąpi­e­nie znakomitego i znanego w Polsce księdza Tomasza Kance­lar­czy­ka ze Szczeci­na, który wskazy­wał na konieczność bezpośred­niej pomo­cy kobi­etom będą­cych w trud­nej ciąży. Był to bard­zo ważny głos kapłana ze Szczeci­na. Mod­l­it­wa jest fun­da­mentem, edukac­ja i apos­tolst­wo są bard­zo ważne, ale musimy być gotowi w przekazy­wa­niu konkret­nej pomo­cy kobi­etom, które takiej pomo­cy potrzebują.

W kon­fer­encji udzi­ał wzięła Maria Hild­ings­son, Sekre­tarz Gen­er­al­ny FAFCE (Europe­jskiej Fed­er­acji Katolic­kich Sto­warzyszeń Rodzinnych)

Później nastąpiło wręcze­nie nagród lau­re­atom XIII konkur­su im. ks. Jerzego Popiełusz­ki. Piel­grzymkę zakończyła trady­cyj­na Dro­ga Krzyżowa na Wałach Jasnogórs­kich, którą poprowadz­ił ksiądz prałat Stanisław Maślan­ka. Rozstal­iśmy się w nadziei, że spotkamy się za rok na kole­jnej piel­grzym­ce obrońców życia człowieka.

Szczęść Boże !

 


XXXVII Piel­grzym­ka Obrońców Życia Człowieka na Jas­ną Górę
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.