XXXVII-lecie powstania Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

12 październi­ka minęła 37. roczni­ca pow­sta­nia Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci. Inic­ja­tora­mi i orga­ni­za­tora­mi Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci są katol­i­cy świec­cy współpracu­ją­cy z Insty­tutem Rodziny przy Papieskiej Akademii Teo­log­icznej w Krakowie (kierowanym przez dr Wandę Półtawską – człon­ka Papieskiej Rady ds. Rodziny) oraz Wydzi­ałem Dusz­pasterst­wa Rodzin Kurii Met­ro­pol­i­tal­nej w Krakowie.

Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci miała wów­czas dwa wielkie mod­litewne cele:

- obudze­nie sum­ienia naszego Nar­o­du i uwrażli­wie­nie każdego Pola­ka na wielką, nien­aruszal­ną wartość życia i god­ność każdego człowieka od chwili poczęcia,

- wyprosze­nie u Wszech­moc­nego Boga anu­lowa­nia obow­iązu­jącej wów­czas, jeszcze z cza­sów ter­roru stal­i­nowskiego (27 kwiet­nia 1956 roku), ustawy abor­cyjnej i zastąpi­e­nie jej prawem chronią­cym życie każdego, bez żad­nych wyjątków, poczętego dziecka.

Kruc­ja­ta w momen­cie star­towym zgro­madz­iła praw­ie 3000 osób z całego kra­ju. Był to wiel­ki sukces, ponieważ w tam­tych cza­sach cen­zu­ra blokowała infor­ma­c­je o obronie życia i bard­zo utrud­niona była komu­nikac­ja między Polaka­mi. Później w mod­l­itwę włączyły się dziesiąt­ki tysię­cy osób.

7 sty­cz­nia 1993 roku po dra­maty­cznej deba­cie w par­la­men­cie, Sejm anu­lował starą abor­cyjną, zbrod­niczą ustawę i przyjął pra­wo chroniące życie nien­ar­o­d­zonych dzieci. Pra­wo z trze­ma wyjątka­mi, ale gen­er­al­nie chroniące życie nar­o­d­zonych dzieci. Uważal­iśmy wów­czas i nadal uważamy, że anu­lowanie ustawy abor­cyjnej z kwiet­nia 1956 roku i przyję­cie nowej ustawy chroniącej życie z 7 sty­cz­nia 1993 roku, była to wiel­ka Łas­ka Wszech­moc­nego Boga i sukces tysię­cy osób z całego kra­ju. W celach Kruc­jaty zapisane było, że nie ustaniemy w wysiłkach mod­litewnych, apos­tol­s­kich a także w dzi­ała­ni­ach oby­wa­tel­s­kich dopó­ki, każde bez żad­nych wyjątków poczęte dziecko nie uzys­ka prawa do życia w aspekcie ustawy Sej­mowej. Do tej opory trwa batalia. Zmieni­ały się dwukrot­nie pro­gramy Kruc­jaty. Zachę­cam wszys­t­kich do włączenia się w tę modlitwę.

Jako mot­to naszej Kruc­jaty przyjęliśmy dwa cytaty:

Cokol­wiek uczynil­iś­cie jed­ne­mu z tych braci moich najm­niejszych, mnieś­cie uczynili”. (Mt 25,40)

Wszys­tko, o co w mod­l­itwie prosi­cie, stanie się wam, tylko wierz­cie, że otrzy­ma­cie”. (Mk 11,24)

I życzę, i mod­lę się o to stale, aże­by rodz­i­na pol­s­ka dawała życie, żeby była wier­na święte­mu prawu życia”. (Św. Jan Paweł II, Nowy Targ 8.06.1979 r.)

Dzisiejsze cele Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci:

  1. Mod­l­it­wa prze­bła­gal­na: za grzechy prze­ciw życiu człowieka popełnione w naszej Ojczyźnie.
  2. Mod­l­it­wa dziękczyn­na: za wielkie dobro, jakiego doświad­czyliśmy, a w szczegól­noś­ci za: ura­towane dzieci, ocalone sum­ienia matek i ojców oraz pra­cown­ików służ­by zdrowia; za wprowadze­nie usta­wodaw­st­wa chroniącego życie nienarodzonych,
  3. Mod­l­itwy bła­gal­nej: o dal­szy wzrost sza­cunku wobec życia człowieka nien­ar­o­d­zonego, chorego, w podeszłym wieku,
  4. Mod­l­itwy bła­gal­nej: o wprowadze­nie do Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Uczest­nik Kruc­jaty zobow­iązu­je się do mod­l­itwy w powyższych intenc­jach przez jeden rok:

  1. Codzi­en­nie odmaw­iać wybraną przez siebie mod­l­itwę, np. Litanię do Mat­ki Bożej, dziesiątek Różań­ca Świętego,
  2. Uczest­niczyć, raz w miesiącu, w dzień powszed­ni we Mszy Świętej z przyję­ciem Komu­nii Świętej. Chorzy, oso­by w podeszłym wieku, które nie mogą uczest­niczyć we Mszy św., pros­zone są o ofi­arowanie cier­pi­enia w intencji obrony życia.
  3. Uczest­nik Kruc­jaty zobow­iązu­je się poś­cić w intenc­jach obrony życia w środy każdego tygod­nia przez okres jed­nego roku.

Do Kruc­jaty Mod­l­itwy moż­na się włączyć w dowol­nym cza­sie, pode­j­mu­jąc zobow­iązanie do mod­l­itwy i pos­tu na okres jed­nego roku.

Zachę­cam do zgłasza­nia się do udzi­ału w Kruc­ja­cie pocztą pod adres: Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci, ul. Krowoder­s­ka 24/6, 31–142 Kraków lub e‑mailem na adres: modlitwa@krucjata.org. Moż­na też zgłaszać się tele­fon­icznie (od pn. do pt., w godz. 9:00–15:00), tel. 12 633 09 73.

Serdecznie zapraszam do włączenia się w tę modlitwę.

Szczęść Boże!


XXXVII-lecie pow­sta­nia Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.